İnsanlardan inciməmək üçün nə lazımdır? – Şeyx Həsənəli Noxudəkinin nəsihəti

16 Nov 2016

Allah TÉ™ala Quranda buyurur: â€œRÉ™hman (olan Allah)ın (hÉ™qiqi) bÉ™ndÉ™lÉ™ri yer (üzün)dÉ™ sakit vÉ™ tÉ™vazökarlıqla yol gedÉ™n vÉ™ nadanlar (xoÅŸagÉ™lmÉ™z sözlÉ™rlÉ™) onlara xitab edÉ™n zaman «salam» (xoÅŸ vÉ™ yumÅŸaq söz) deyÉ™n kÉ™slÉ™rdir”. (“Furqan” 63)...

Allahdan qorxunun keyfiyyəti

16 Nov 2016

Allahdan qorxmaq təvqalıların sifətlərindən biridir. Allahdan qorxmağın iki növü vardır: biri bəyənilən qorxudur. İnsan Allahdan, Onun əzəmətindən və öz günahlarından qorxar. İkinci qorxu isə məzəmmət olunmuş qorxudur və bu qorxu təhlükəli və məhvedici qorxudur. İnsanı dəli edər...

Səfərə çıxmamışdan qabaq öz yol yoldaşının əxlaqını öyrən

12 Nov 2016

Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük əhəmiyyətə malikdir...

Həqiqi şiələr bu sınaqdan yaxşı çıxar

12 Nov 2016

Maddi imkanlar nöqteyi-nəzərindən yoxlayın görün, öz var-dövlətindən din qardaşları üçün pay ayırır, onların əlindən tuturlar, ya yox...

Məsumların tövsiyələri

11 Nov 2016

Mәsumlаr öz yахınlаrınа tövsiyә еtmişlәr ki, хаlqı Аllаhın rәhmәtindәn mәyus еtmәsinlәr. Hәzrәt Әli (ә) оğlu imаm Hәsәnә (ә) vәsiyyәtindә buyurur: “Еy оğlum, günаhkаrın ümidini qırmа. Оlsun ki, sоndа günаhkаr (tövbә qılıb) хеyir аqibәtә çаtа, vәzifәsinә әmәl еdәn insаn isә ömrünün sоnundа günаhа yоl vеrib оdа düşә. Bu vәziyyәtdәn Аllаhа pәnаh аpаrırıq.”...

Siğallayan, cilalayan, şəfa verən, qəflət yuxusundan ayıldan zəng – moizənin İslamda yeri

09 Nov 2016

MoizÉ™ Ä°slam maarifindÉ™ xüsusi rola malikdir. Allah TÉ™ala Özünü Qurani-KÉ™rimdÉ™ moizÉ™ edÉ™n kimi tanıtmışdır. BelÉ™ ki, buyurur: â€œDoÄŸrudan da Allah sizÉ™ gözÉ™l bir öyüdlÉ™ nÉ™sihÉ™t edir”. (“Nisa” 58). Nurani kitabını da moizÉ™ kitabı adlandırır...

Bu əməl insanı dünya və axirətdə əziz və istəkli edir

05 Nov 2016

Müsəlmanların 4-cü imamı Əli ibn Hüseyn Zeynul- Abidin (ə) buyurur: "Hər gün səhər insanın dili başqa əzalara baş çəkər və deyər: Necəsiniz? Onlar deyərlər: Əgər sən bizi rahat buraxsan, bizdən əl çəksən, biz yaxşıyıq...

Təəccübə görə olmayan gülüş nadanlıq nişanəsidir

04 Nov 2016

Həzrət İmam Baqir (ə) buyurub: “Qəhqəhə ilə güləndən sonra de: İlahi! Mənə qəzəblənmə.”...

Günaha razı olan, o günahda şərikdir

04 Nov 2016

Muhərrəm dönəmini yaşayırıq. Aşura günü baş verən faciə insanı belə düşünməyə vadar edir ki, necə bu qədər daşürəkli və rəhimsiz olmaq olar ki, Ali-Muhəmməd (ə) ilə belə rəftar edilsin...

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

02 Nov 2016

Ä°mam Kazım (É™) HiÅŸama nÉ™sihÉ™tindÉ™ buyurur:  â€œTamahdan çəkin vÉ™ insanların malına göz dikmÉ™. Xalqa göz dikmÉ™k adÉ™tini öz qÉ™lbindÉ™n çıxar. Çünki tamah hÉ™r zÉ™lalÉ™tin açarıdır. O, É™qli oÄŸurlayar, insaniyyÉ™ti didÉ™r, abrı lÉ™kÉ™lÉ™yÉ™r vÉ™ elmi aradan götürÉ™r.”...