Xəlifənin nökəri hansı səbəbdən Dəclədə ac qalmadı?

28 Feb 2019

“Qabusnamə” kitabında insana ibrət verəcək əhvalatların sayı çoxdur ki, onların biri ilə tanış olaq. Bu kitab 475-ci qəməri ilində nəşr edilmişdir, müəllifi isə Əmir Ünsürül-Məali Keykavusdur...

Ənuşirvan şahın vəzirinin dahilik məcunu

21 Feb 2019

Nəql edirlər ki, bir gün Ənuşirəvan vəzirlərindən birinə çox qəzəblənir və onu zindana atdırır. Əyninə kobud paltar geyindirir və zəncirə vurur. Hər gün su və quru çörəkdən başqasını ona yemək üçün vermirlər...

Fironu tanrı olaraq tanımaqdan imtina edən xidmətçinin aqibəti

03 Feb 2019

Firon sarayda qızlarını bəzəmək üçün bir qadını vəzifələndirmişdi ki, onların saçı və paltarı ilə məşğul olsun. Bu qadın Hezqil peyğəmbərin (ə) həyat yoldaşı idi. Çox təvqalı və imanlı qadın idi və öz dinini fironçulardan gizlədirdi...

Kölgədə qalmış islam alimləri və islam dünyasının vacib kəşfləri

17 Jan 2019

İslam aləmində elm nominasiyası üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş cəmi iki alim var: (Əbdüs Səlam - Pakistan və Əziz Sancar - Türkiyə) Amma bu o demək deyil ki, elm özlüyündə həmişə Qərb aləminə məxsus olub. Şərq aləmi və alimlərinin elmə verdiyi töhfələr indi də öz aktuallığını qoruyub saxlayır...

Yəhudi alimin şübhələri və İmam Əlinin (ə) mübarək izahları

16 Jan 2019

Şam əhlindən olan yəhudi Mədinəyə daxil olur. O, Tövratı, İncili, Zəburu və peyğəmbərlərin (ə) səhifələrini oxumuş alim idi. Peyğəmbərin (s) səhabələrinə ki, aralarında Əmirəl-möminin (ə) də vardı, rast gəlir...

İlk şəhid olan müsəlman qadın

16 Jan 2019

Süməyyə - Əbu Cəhlin kənizi olmuşdur. Onun həyat yoldaşı Yasir idi. Oğlu isə Əmmar Yasir idi. Yasir şəhid edilmişdi...

Döyüşlər zamanı möminlərə necə İlahi yardımlar edilirdi?

16 Jan 2019

Allahın müsəlmanlara döyüş zamanı qeybi yardımlarından biri yağış vasitəsilə olmuşdur. Belə ki, Bədr döyüşü zamanı Qureyş ordusu müsəlmanlardan əvvəl Bədr quyularına çatırlar. Oranı zəbt edir və yolları bağlayırlar...

Siffeyn döyüşündə Fəratın yolunu bağlamış düşməni kim əzdi?

11 Jan 2019

ŞücaÉ™t vÉ™ igidlik – MÉ™sum Ä°mamlarımızın (É™) bariz sifÉ™tlÉ™rindÉ™n olmuÅŸdur. Allah TÉ™ala, Onun yolunda cihad edÉ™nlÉ™ri bu cür mÉ™dh etmiÅŸdir: â€œEy iman gÉ™tirÉ™nlÉ™r, sizdÉ™n kim öz dinindÉ™n dönsÉ™ (Allaha bir ziyan vurmaz), Allah tezliklÉ™ Özünün sevdiyi vÉ™ Onu sevÉ™n bir dÉ™stÉ™ni gÉ™tirÉ™r...

Üç İmamla (ə) düşmənçilik edəm məlun

11 Oct 2018

Şimr (lən) – o məlun insanlardan idi ki, İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə şərait yaratmışdı. Künyəsi Əbu Sabiğədir. Həvazin qəbiləsinin başçılarından olmuş və Zibab ibni Kəlabın nəslindən idi. Ona görə də onu Kəlabi adlandırırdılar...

Uşaqlıq dövrünün Aşura xatirələri və ştatlı anti-Aşura təbliğatçıları

10 Oct 2018

Aşura günü idi. Mən günorta namazını camaatla qılıb, Aşura ziyarətnaməsini cəmlə oxuyub, məsciddən çıxdım. Mirzağa Əliyev küçəsi ilə qalxaraq, uşaqlıq illərim keçən köhnə məhəlləmizə tərəf istiqamətləndim...