Tarixin ibrətamiz nümunəsi Titanik gəmisinin fəlakəti

24 Feb 2010

Dünya tarixi öz gücünə və texnologiyasına güvənib Allahıın qüd-rətini unutmuş insanların başına gələn ibrətamiz hadisələrlə zəngindir. Bu hadisələrin hər biri nə gücün, nə zənginliyin, nə elmin, nə tex-nologiyanın, qısası, heç bir şeyin Allahın gücündən üstün olmadığının istbat edilməsi və Onun qüvvəsinin və böyüklüyünün hər şeyin fövqündə olmasının insanlara bir laha xatırladılması baxımından olduqca mühümdür.

Həzrəti Zeynəbin (s.ə) Kərbəla dərsləri

20 Jan 2010

Kərbəla deyəndə İmam Hüseyn (ə) aşiqi olan hər bir insanın qəlbi çox ağrıyır, çox yanır. Əslində bizi ağladan, qəlbimizi sızladan Kərbəla deyil, çünki Kərbəla adi bir şəhərdir. Bizi ağladan Kərbəla vaqiəsidir

Kərbəla ələmdarı

16 Dec 2009

"Qəməri Bəni-Haşim" ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ləqəbi ilə məruflaşmışdır.

Həzrət İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur?

15 Dec 2009

Bildiyiniz kimi İslam dininə görə imamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz İmamın öhdəsinə düşür.

Bayramla əlaqədar tövsiyə olunan əməllər

08 Dec 2009

ZilhiccÉ™  ayının  10-cu gecÉ™si – yə’ni bu il dekabr ayının 20-dÉ™n 21-nÉ™ keçən kecÉ™, tÉ™bÉ™rrük vÉ™ müqÉ™ddÉ™s kecÉ™lÉ™rdÉ™ndir. Bu bayram kecÉ™si il É™rzindÉ™ olan hÉ™min o kecÉ™lÉ™rdÉ™ndir ki, onda  É™hya saxlamaq – oyaq qalıb ibadÉ™t etmÉ™k xüsusilÉ™ bÉ™yÉ™nilmiÅŸdir.

Qurban bayramı ən qədİm bayramlardandır

01 Dec 2009

Üç səmavi dinin-Yəhudilik, Xristianlıq və İslamın hər üçündə müxtəlif formada qurbanlıq mövcuddur. Lakin İslamda bu ayin xüsusı mahiyyət və əhəmiyyət kəsb edir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, Onun qüdrətinə dərin inam və iman işığı durur. İnsanları halallığa, paklığa səsləyən Qurban bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var.

İsmail qurbanlığının fəlsəfəsi

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/80/u2_eidmubarak.jpgQurban bayramı É™rÉ™fÉ™sindÉ™yik. Bu günlÉ™rdÉ™ Allah evinin ziyarÉ™tinÉ™ getmiÅŸ hacılar ümrÉ™ É™mÉ™llÉ™rini yekunlaÅŸdırıb yenidÉ™n ehramlanırlar. TÉ™qva vÉ™ paklıq rÉ™mzi olan libası geyinÉ™rÉ™k, ƏrÉ™fÉ™t çölünÉ™ üz  tutur hacılar.

Həzrət Əlinin (ə) davranışlarından nümunələr

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/79/u2_ImamAli2_640X480.jpga) Həzrət Əlinin (ə) azlıqda qalan məzhəblərə münasibəti

b) Doğru yola dəvət

c) Həzrət Əlinin (ə) uşaqlarla rəftarı və şəhid övladlarına nəvazişi

d) Həzrət Əlinin (ə) cavanlarla rəftarı

e) Həzrət Əli (ə) bir ər kimi

<p align="justify">Qədir xum ilahi peygəmbərlərin ümum-dünya missiyasının davamı </p>

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/77/u2_image001.jpgHeç bir şəkk-şübhə yoxdur ki, Qədir xum zaman keçidikcə təkcə təbii bir hadisə yox, əksinə ilahi hidayətin varlıq aləmində olan nurunun parıltısıdır.

Qədir xum tarix səhnəsində baş vermiş sadə bir hadisə deyil.Əksinə, o İslam peyğəmbərinin tarix boyu gələcək millətlər üçün gətirdiyi ümum-dünya missiyasının davamıdir.

<P align=justify>Islamda elm və təhsil</P>

11 Nov 2009

Qədim dövrlərdə bu gün adi görünən elmi və texniki biliklərdən əsr-əlamət yox idi və ona görə insanların həyatının bütün sahələrində xürafat höküm sürürdü, kahinlər və cadugərlər hamıdan böyük təmirə və nüfuza malik idilər.