Qədir Xum hadisəsi Allahın Peyğəmbərə (s) son tapşırığı

11 Jun 2010

«Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə etdiyi elzilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı dğz yola yünəltməz!»(Maidə 67)

Zəhra məktəbinin yetişdirməsi Fizzə

29 Mar 2010

Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (s) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub.

Peyğəmbərlər və onun sonuncusu

16 Mar 2010

Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: «Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hökmlərini) eşitdik (anladıq) və itaət edirik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!» (Bəqərə-285)

Bu baxış o baxışdan deyil!...

09 Mar 2010

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: «Məndən sonra gələcək imamlar on iki nəfərdir ki, onların doqquzu Hüseynin sülbündəndir. Bu ümmətin Mehdisi də bizdəndir. Kim məndən sonra onlardan yapışsa, həqiqət də Allahın ipindən yapışmışdır.

Həzrət Məhəmməd (s) bəşərə nə gətirib?

09 Mar 2010

Allah bütün peyğəmbərləri insanların həm dünya, həm də axirət səadətinə dəvət etmək üçün göndərib. Onların hər biri bəşəriyyətin məruz qaldığı əxlaqi tənəzzüldən xilas etmək məqsədilə heç kimdən mənfəət gözləmədən həyatlarını ortaya qoyublar.

Aşura tarixi titrədən hadisə

08 Mar 2010

Deyirlər vaxt hər şeyi əhatə edir. Zamanı saxlamaq, vaxtı durdurmaq qeyri-mümkündür. Zaman öz axarı ilə hərəkət edir və baş verən hadisələrin üzərinə tarixin qara pərdələrini çəkir. İllər, əsrlər keçdikcə baş verən hadisələr bir tarixə çevrilir.

Həzrət İbrahim (ə) və Həzrət İsmayil (ə)

05 Mar 2010

Əziz müsÉ™lmanlar Sizi bu il 31 dekabra tÉ™sadüf edÉ™n müsÉ™lmanların müqÉ™ddÉ™s Qurban bayramı münasibÉ™ti ilÉ™ tÉ™brik edirik. Qurban bayramı HÉ™zrÉ™t Ä°brahim (É™) peyÄŸÉ™mbÉ™r vÉ™ oÄŸlu Ä°smaildan (É™) qalıb bu günÉ™ qÉ™dÉ™r yaÅŸamışdı. Buna görÉ™ QÉ™zetimizin bu sayında o peyÄŸÉ™mbÉ™rlÉ™rin hÉ™yatını  qısa olaraq  tÉ™qdim etmÉ™yi lazım bilirik.

Göndərilmiş Peyğəmbər

03 Mar 2010

Sonuncu peyğəmbər Həzrət Məhəmməd (s)-dan sonra daha peyğəmbər gəlməyib və heç vaxt gəlməyəcək. Bu səbəbdən ona Xatəmül-ənbiya, yəni peyğəm-bərlərin sonuncusu deyirlər.

Zəm-zəm suyunun sirləri

02 Mar 2010

Tarix boyu bir çoxları Zəm-zəm suyunu adi quyu suyu olaraq qəbul etsə də, aparılan araşdırmalar onun qəribə özəlliklərini üzə çıxardı.

Yunis peyğəmbər (ə)-ı udan balıq tapılmışdır

24 Feb 2010

PeyÄŸÉ™mbÉ™rin  hÉ™yatı  tarixindÉ™n  mÉ™lumdur  ki,  Yunis  (Ä°ohan)  Nineva  ÅŸÉ™hÉ™rinin  tayfasına  göndÉ™rilmiÅŸ  PeyÄŸÉ™mbÉ™rdir. O, sÉ™mÉ™rÉ™siz  olaraq otuz  il É™rzindÉ™  öz  xalqına  dualar  oxumaqla,  onların  hÉ™qiqi  dinÉ™ çağırış  yollarını  axtarmaqla  məşğul olmuÅŸdu.