Məkarim Şirazi: "Ortaq cəhətlərimiz ixtilaflardan daha çoxdur"

16 Jan 2014

"Əli (ə)-ın fəzilətlərindən nə qədər istəsəz danışın, lakin digər məzhəbin müqəddəslərii təhqir etməyin"...

QiblÉ™

19 Dec 2013

Namaz zamanı müqəddəs Kəbəyə üz tutulur. Yalvarış üçün üz tutduğumuz tərəf qiblə adlanır. Baxmayaraq ki, hansı tərəfə üz tutsaq, Allaha doğrudur. Lakin Kəbə kimi müqəddəs bir məkana diqqət yetirmək İbrahimin (ə) tövhidi xəttini yada salır və tövhid ilhamı verir.

İnsan azad varlıq olmasaydı, peyğəmbərlərin (ə) nazil olması mənasız olardı

06 Dec 2013

Qurani-Kərim insanı ixtiyar sahibi olan bir varlıq kimi tanıtmışdır. Əgər insan ixtiyar sahibi və azad bir varlıq olmasaydı, o zaman səma kitablarının və peyğəmbərlərin (ə) nazil olması mənasız və yersiz olardı...

Tövhid şüarı üç hərfdən təşkil olmuşdur

28 Nov 2013

 â€œÄ°xlas“ surÉ™sindÉ™ Allahın tövhidindÉ™n vÉ™ yeganÉ™liyindÉ™n söz açılmışdır. Ä°mam Sadiq (É™) buyurur:“Tövhid” surÉ™si Allah TÉ™alanın nisbÉ™tini (sanki ÅŸÉ™xsiyyÉ™t vÉ™siqÉ™sini) bÉ™yan edir”...

Qanun vÉ™ Allaha iman

27 Nov 2013

İnsаnın kаmаlа çаtıb hәyаtdа хоşbәхt оlmаsı yаlnız ictimаi yаşаyış sаyәsindә әldә оlunur. Çохşахәli hәyаti әmәllәr vаr ki, insаn оnlаrın hаmısını hәyаtа kеçirtmәk istәyir. Bu zаmаn оnun bаşqаlаrı ilә hәmkаrlığа еhtiyаcı vаr...

Allahın elmi və qüdrəti

25 Nov 2013

Bu gеniş аlәmin bir-biri ilә әlаqәli оlаn аyrı-аyrı hissәlәrini, оnun insаnı hеyrәtә gәtirәn ümumi hәrәkәtini, аlәmin hәr nöqtәsindә fәаliyyәt göstәrәn bir-biri ilә bаğlı kiçik sistеmlәri vә nәhаyәt öz hәdәflәrinә çаtmаq üçün sоn dәrәcә nizаmlа hәrәkәtdә оlаn çеşidli vаrlıqlаrı görәn hәr bir аğıl sаhibinә аydın оlur ki...

Təvəkkülün mənası nədir? Təvəkkül edən nə qazanır?

22 Aug 2013

Allaha təvəkkül etməyin həqiqəti budur ki, Allaha inanır və Onun əmrinə təslim olursan. Təvəkkülün mənası budur ki, müsəlman insanların əlində olandan ümidsiz və Allahın yanında olandan ümidvar olar...

Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytının Əhli-Beyt (ə) yolunun haqq olduğuna dair etirafı

22 Aug 2013

Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytında "Təbəri Təfsiri"ndən "Xəyrul-Bəriyyə" ayəsinin təfsiri yerləşdirilmişdir. Bu ayənin təfsirində nəql olunan hədisdə İmam Əli (ə) və onun davamçıları "xəyrul-bəriyyə" (insanların ən yaxşısı) adlandırılmışdır.

Dinin mahiyyəti

12 Jun 2013

PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: “İslam ucalar, ondan ucası olmaz”. (“VÉ™sail əş-ÅŸiə”, (Bab: “ƏnnÉ™ É™l-kafirÉ™ la yÉ™risu É™l-muslim”), c-26, s-14.) MüqÉ™ddÉ™s Ä°slam dini, ona É™mÉ™l edÉ™n insanı É™l çatmaz mÉ™qama vÉ™ uca dÉ™yÉ™rlÉ™rÉ™ çatdıran vÉ™ onu baÅŸqa canlılardan fÉ™rqlÉ™ndirÉ™n doÄŸru yoldur

Quranın Tövrat və İncillə müqayisəsi

08 Jul 2011

 Quranın tÉ™kallahlıq, ilahi sifÉ™tlÉ™r, PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s)-ın É™zÉ™mÉ™t vÉ™ ÅŸÉ™xsiyyÉ™ti haqda irÉ™li sürdüyü mülahizÉ™lÉ™ri dÉ™fÉ™lÉ™rlÉ™ öncÉ™ki saylarımızda oxumusunuz. Ä°ndi isÉ™ Tövrat vÉ™ Ä°ncilin bu haqda verdiyi mÉ™lumatları nÉ™zÉ™rdÉ™n keçirmÉ™yinizi vÉ™ sonra onu Quranla müqayisÉ™ etmÉ™yinizi tövsiyÉ™ edirik.