Allah təkdir

16 Sep 2015

Varlıq aləmində olan bütün mövcudatlar məhv olub aradan getməkdədir. Butün bu hadisələriözümüz müşahidə edirik. Bunlarla da aydın olur ki, hər bir yaranmış varlıq öz varlığınıbaşqa birisindən alır və onun vasitəsilə saxlayır. Yaranmışların heç biri zatən varlıq qabiliyyətinə malik deyillər...

Cənnətdə evlilik

19 Aug 2015

Mükəmməliyətin və gözəlliyin hər cürünə meylli və ən yüksək dərəcəsini eşq dərəcəsində arzulayan insan üçün, Qurani Kərimdə Cənnət nemətləri baxımından ətraflı məlumatlar verilmiş və onun da kənarında Allahın razılığı vəd edilmişdir...

Bir nihilist düşüncəyə cavab

09 Jul 2015

BÉ™zÉ™n acı olsa da, toplum içərisindÉ™ nihilist düşüncÉ™lÉ™rin izlÉ™rinÉ™ rastlamaq olur. Önlardan birini burada tÉ™hlil etmÉ™k istÉ™rdim. GÉ™lin, görÉ™k nÉ™ deyirlÉ™r, iddiaları nÉ™ qÉ™dÉ™r möhkÉ™mdir. Bu düşüncÉ™nin daşıyıcıları deyirlÉ™r ki, insanlar  istÉ™r dindar olsun, istÉ™rsÉ™ dÉ™ qeyri-dindar qorxaq olduqları üçün inanclarına (mÉ™sÉ™lÉ™n, dini inanclar vÉ™ s.) şübhÉ™ edÉ™, ÅŸÉ™kk edÉ™ bilmirlÉ™r...

İnsan Allahı 4 yolla tanıya bilər

17 Jun 2015

Ä°nsan Allahı vÉ™ bu dünyda olan hÉ™r ÅŸeyi dörd yolla tanıya bilÉ™r. Bu yollardan biri É™n məşhur olanıdır ki, bu da ağıldır. Ä°nsan aÄŸlının yardımı ilÉ™ bir çox hÉ™qiqÉ™tlÉ™ri dÉ™rk edÉ™ bilÉ™r. O ÅŸeyi ki, ağıl dÉ™rk edir, ona hikmÉ™t vÉ™ fÉ™lsÉ™fÉ™ deyirlÉ™r...

Bəla nədir? Bəlanın növləri

17 Jun 2015

HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™rdÉ™n (s) gÉ™lÉ™n hÉ™disdÉ™ oxuyuruq: â€œBÉ™la, danışıqdan asılıdır”. Bu hÉ™dis - çox dÉ™qiq hÉ™disdir. Bu hÉ™disi müxtÉ™lif cür tÉ™fsir edirlÉ™r. Əhli-tÉ™sÉ™nnünün nÉ™zÉ™rinÉ™ görÉ™, bu hÉ™disin mÉ™nası odur ki, hÉ™r kim baÅŸqasını qınayar vÉ™ danlayar, özü hÉ™min bÉ™laya düçar olar. Bu tÉ™fsirdÉ™ bÉ™la günah mÉ™nasını verir...

Məad (qiyamət)

27 May 2015

Bütün İlаhi dinlәrin vә sәmаvi kitаblаrın qәbul еtdiyi әqidә әsаslаrındаn biri dә ruhun bәdәnә qаyıtmаsı vә ахirәt аlәmidir. Bu mәnаdа ki, insаnın hәyаtı ölümlә sоnа yеtmir, bәlkә bu dünyаdаn bаşqа bir dünyа vаr ki, insаnlаr оrаdа хеyir vә şәr әmәllәrinin mükаfаtını vә cәzаsını аlаcаqlаr...

Kəramətlə möcüzənin fərqi

17 Apr 2015

İlahi övliyalar bəzən elə iş görə bilirlər ki, adi insanlar üçün fövqəladə sayılır. Çünki adi insanlar bu işləri görə bilmirlər. Bütün İlahi övliyaların həyatı bu kəramətlə doludur. Nəticədə adi insanların Allaha olan etiqadı güclənər və imanları artar.

Allahı tanımaq nə üçün lazımdır?

26 Mar 2015

Allahı tanımaq mövzusu – etiqadi mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rdÉ™ndir. BÉ™s Allahı tanımaq nÉ™yÉ™ lazımdır? Birincisi ona görÉ™ ki, ictimai zÉ™rÉ™ri insandan dÉ™f edÉ™ bilsin. Tarix boyu din alimlÉ™ri savab vÉ™ cÉ™zadan çox danışıblar. NÉ™ticÉ™dÉ™ insan öz ictimai zÉ™rÉ™rlÉ™rinin nÉ™ olduÄŸunu baÅŸa düşmüşdür...

Etiqadımızın möhkəmlənməsi üçün nə edək?

19 Mar 2015

Bu suala cavab vermək üçün əvvəl şübhə və şəklərimizin köklərini tapmalıyıq. Ona görə də əvvəl köklərini tapaq, sonra bu kökləri qurudaq ki, ondan sonra şəkk aradan getsin...

Çoxallahlıq hansı dəlillərlə inkar olunur?

12 Mar 2015

İslam çoxallahlığın bariz nümunəsi olan bütpərəstlik mühitində zühur etdi. İnsanlarınzaman-zaman etiqad etdiyi bütləri qırıb Allahın birliyinə inam yaratmaq, yalnız əsaslı dəlillər vasitəsi ilə mümkün idi. İslam məntiq və dəlillərləbu inamı yarada bildi...