Allahın elmi və qüdrəti

25 Nov 2013

Bu gеniş аlәmin bir-biri ilә әlаqәli оlаn аyrı-аyrı hissәlәrini, оnun insаnı hеyrәtә gәtirәn ümumi hәrәkәtini, аlәmin hәr nöqtәsindә fәаliyyәt göstәrәn bir-biri ilә bаğlı kiçik sistеmlәri vә nәhаyәt öz hәdәflәrinә çаtmаq üçün sоn dәrәcә nizаmlа hәrәkәtdә оlаn çеşidli vаrlıqlаrı görәn hәr bir аğıl sаhibinә аydın оlur ki...

Təvəkkülün mənası nədir? Təvəkkül edən nə qazanır?

22 Aug 2013

Allaha təvəkkül etməyin həqiqəti budur ki, Allaha inanır və Onun əmrinə təslim olursan. Təvəkkülün mənası budur ki, müsəlman insanların əlində olandan ümidsiz və Allahın yanında olandan ümidvar olar...

Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytının Əhli-Beyt (ə) yolunun haqq olduğuna dair etirafı

22 Aug 2013

Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytında "Təbəri Təfsiri"ndən "Xəyrul-Bəriyyə" ayəsinin təfsiri yerləşdirilmişdir. Bu ayənin təfsirində nəql olunan hədisdə İmam Əli (ə) və onun davamçıları "xəyrul-bəriyyə" (insanların ən yaxşısı) adlandırılmışdır.

Dinin mahiyyəti

12 Jun 2013

PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: “İslam ucalar, ondan ucası olmaz”. (“VÉ™sail əş-ÅŸiə”, (Bab: “ƏnnÉ™ É™l-kafirÉ™ la yÉ™risu É™l-muslim”), c-26, s-14.) MüqÉ™ddÉ™s Ä°slam dini, ona É™mÉ™l edÉ™n insanı É™l çatmaz mÉ™qama vÉ™ uca dÉ™yÉ™rlÉ™rÉ™ çatdıran vÉ™ onu baÅŸqa canlılardan fÉ™rqlÉ™ndirÉ™n doÄŸru yoldur

Quranın Tövrat və İncillə müqayisəsi

08 Jul 2011

 Quranın tÉ™kallahlıq, ilahi sifÉ™tlÉ™r, PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s)-ın É™zÉ™mÉ™t vÉ™ ÅŸÉ™xsiyyÉ™ti haqda irÉ™li sürdüyü mülahizÉ™lÉ™ri dÉ™fÉ™lÉ™rlÉ™ öncÉ™ki saylarımızda oxumusunuz. Ä°ndi isÉ™ Tövrat vÉ™ Ä°ncilin bu haqda verdiyi mÉ™lumatları nÉ™zÉ™rdÉ™n keçirmÉ™yinizi vÉ™ sonra onu Quranla müqayisÉ™ etmÉ™yinizi tövsiyÉ™ edirik.

Hәzrәt Fatimeyi Zәhrаya (s.ə) tәvәssül

22 Apr 2011

Hәzrәt Аyәtullаh üzmа Hаcı Sеyid Mәhәmmәd Hаdi Milаninin (rәh.) mәrcәiyyәt dövründә bir nеçә хаrici vәtәndаş оnunlа görüşüb dеdilәr: “Biz dә istәyirik ki, İslаm dinini qәbul еdәk vә müsәlmаn оlаq.” Аyәtullаh Milаni (rh) bunun sәbәbini sоruşdu.

Quranda fürui din ayələri (3)

22 Apr 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Quranda fürui din ayələri (2)

09 Mar 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Rəngli dünyamız

19 Jan 2011

Yaşadığımız dünya həyatının rəngli və müxtəlif olduğu hamı üçün aydındır. Gecə gündüzün bir-birilərini əvəzləməsi, yaz, yay, payız və qış fəsillərini bir birilərinin ardınca nizamlı şəkildə yetişmələri...

Quranda fürui din ayələri (1)

19 Jan 2011

Qurani Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, onun hər bir kəlməsinin çoxlu mənaları var.Ona görə də Quranı həm tərcümə və həm də təfsir edirlər. Tərcümə Quran ayələrinin bir-bir ərəb dilindən hər hansı bir dilə çevrilməsinə deyilir.