Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytının Əhli-Beyt (ə) yolunun haqq olduğuna dair etirafı

22 Aug 2013

Səudiyyə Ərəbistanın Vəqflər, Təbliğ və İrşad Nazirliyinin rəsmi saytında "Təbəri Təfsiri"ndən "Xəyrul-Bəriyyə" ayəsinin təfsiri yerləşdirilmişdir. Bu ayənin təfsirində nəql olunan hədisdə İmam Əli (ə) və onun davamçıları "xəyrul-bəriyyə" (insanların ən yaxşısı) adlandırılmışdır.

Dinin mahiyyəti

12 Jun 2013

PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: “İslam ucalar, ondan ucası olmaz”. (“VÉ™sail əş-ÅŸiə”, (Bab: “ƏnnÉ™ É™l-kafirÉ™ la yÉ™risu É™l-muslim”), c-26, s-14.) MüqÉ™ddÉ™s Ä°slam dini, ona É™mÉ™l edÉ™n insanı É™l çatmaz mÉ™qama vÉ™ uca dÉ™yÉ™rlÉ™rÉ™ çatdıran vÉ™ onu baÅŸqa canlılardan fÉ™rqlÉ™ndirÉ™n doÄŸru yoldur

Quranın Tövrat və İncillə müqayisəsi

08 Jul 2011

 Quranın tÉ™kallahlıq, ilahi sifÉ™tlÉ™r, PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s)-ın É™zÉ™mÉ™t vÉ™ ÅŸÉ™xsiyyÉ™ti haqda irÉ™li sürdüyü mülahizÉ™lÉ™ri dÉ™fÉ™lÉ™rlÉ™ öncÉ™ki saylarımızda oxumusunuz. Ä°ndi isÉ™ Tövrat vÉ™ Ä°ncilin bu haqda verdiyi mÉ™lumatları nÉ™zÉ™rdÉ™n keçirmÉ™yinizi vÉ™ sonra onu Quranla müqayisÉ™ etmÉ™yinizi tövsiyÉ™ edirik.

Hәzrәt Fatimeyi Zәhrаya (s.ə) tәvәssül

22 Apr 2011

Hәzrәt Аyәtullаh üzmа Hаcı Sеyid Mәhәmmәd Hаdi Milаninin (rәh.) mәrcәiyyәt dövründә bir nеçә хаrici vәtәndаş оnunlа görüşüb dеdilәr: “Biz dә istәyirik ki, İslаm dinini qәbul еdәk vә müsәlmаn оlаq.” Аyәtullаh Milаni (rh) bunun sәbәbini sоruşdu.

Quranda fürui din ayələri (3)

22 Apr 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Quranda fürui din ayələri (2)

09 Mar 2011

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).

Rəngli dünyamız

19 Jan 2011

Yaşadığımız dünya həyatının rəngli və müxtəlif olduğu hamı üçün aydındır. Gecə gündüzün bir-birilərini əvəzləməsi, yaz, yay, payız və qış fəsillərini bir birilərinin ardınca nizamlı şəkildə yetişmələri...

Quranda fürui din ayələri (1)

19 Jan 2011

Qurani Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, onun hər bir kəlməsinin çoxlu mənaları var.Ona görə də Quranı həm tərcümə və həm də təfsir edirlər. Tərcümə Quran ayələrinin bir-bir ərəb dilindən hər hansı bir dilə çevrilməsinə deyilir.

İslam dinində risalət, imamət və vilayət

04 Aug 2010

Ümumilikdə insanın yaradılı-şından məqsəd Allaha ibadət etməkdir. Allah-taala insanı, onun ətrafında olanları Ona layiq olan şəkildə ibadət etmək üçün yaratmışdır.

Allah-taala Qurani-kərimin Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində buyurur:

«Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam.»

FƏRDİ VƏ İCTİMAİ BƏLALARIN SƏBƏBİ NƏDİR?

05 Apr 2010

Adətən bəzi müsəlmanları belə bir sual düşündürür ki, əgər biz müsəlman və möminlər Allahın sevimli bəndələriyiksə, bəs nə üçün həyatda müxtəlif çətinliklərlə üzləşir və cürbəcür acı hadisələrlə qarşılaşırıq? Görəsən Allah-taala, bizə kafir və dinsizlər qədər də nəzər salmır?