Din və onun əsas dayaqları

22 Nov 2014

“Din” kəlməsinin müxtəlif mənaları vardır. Onlardan: “cəza”, “itaət”, “adət”, “hökm”, “bağlılıq”, “qəhr və qələbə” və s. qeyd etmək olar. Amma, bu sözün ən mühüm və ümdə mənası “İtaət və əmrə tabe olmaqdır”. Əlbəttə, dinin “bağlılıq” mənasında olmasını da nəzərdən qaçırmaq olmaz...

Allah insanı nə üçün yaratdı?

20 Aug 2014

Allah-taala insanı ali bir hədəfə yetişmək üçün yaratmış, həmin hədəfə yetişməsi üçün onu müxtəlif qüvvələrlə təmin etmişdir. Bu hədəf insanın Allah-taalanın bəndəliyi və Onu tanımaq məqamına yüksəlişdən başqa bir şey deyil...

Dildə Allahı inkar edənlərin özləri də ruhən Allaha iman bağlamışlar

07 Mar 2014

Şübhəsiz, müvəffəqiyyət və qələbələr insаnlаrdа (хüsusən çı- хаrı оlmаyаn insаnlаrdа) qürur və təkəbbür əmələ gətirir. Bu qürur insаnın hər şеyi unutmаsınа səbəb оlur. Həttа, iş о yеrə çаtır ki, insаn öz fitrətində оlаnlаrı dа unudur. Lаkin vəziyyət dəyişdikdə, çətinliklər insаnа üz vеrdikdə qürur pərdələri аrаdаn qаlхır, tövhid- Аllаhа pərəstiş nişаnələri аşkаr оlur...

Məkarim Şirazi: "Ortaq cəhətlərimiz ixtilaflardan daha çoxdur"

16 Jan 2014

"Əli (ə)-ın fəzilətlərindən nə qədər istəsəz danışın, lakin digər məzhəbin müqəddəslərii təhqir etməyin"...

QiblÉ™

19 Dec 2013

Namaz zamanı müqəddəs Kəbəyə üz tutulur. Yalvarış üçün üz tutduğumuz tərəf qiblə adlanır. Baxmayaraq ki, hansı tərəfə üz tutsaq, Allaha doğrudur. Lakin Kəbə kimi müqəddəs bir məkana diqqət yetirmək İbrahimin (ə) tövhidi xəttini yada salır və tövhid ilhamı verir.

İnsan azad varlıq olmasaydı, peyğəmbərlərin (ə) nazil olması mənasız olardı

06 Dec 2013

Qurani-Kərim insanı ixtiyar sahibi olan bir varlıq kimi tanıtmışdır. Əgər insan ixtiyar sahibi və azad bir varlıq olmasaydı, o zaman səma kitablarının və peyğəmbərlərin (ə) nazil olması mənasız və yersiz olardı...

Tövhid şüarı üç hərfdən təşkil olmuşdur

28 Nov 2013

 â€œÄ°xlas“ surÉ™sindÉ™ Allahın tövhidindÉ™n vÉ™ yeganÉ™liyindÉ™n söz açılmışdır. Ä°mam Sadiq (É™) buyurur:“Tövhid” surÉ™si Allah TÉ™alanın nisbÉ™tini (sanki ÅŸÉ™xsiyyÉ™t vÉ™siqÉ™sini) bÉ™yan edir”...

Qanun vÉ™ Allaha iman

27 Nov 2013

İnsаnın kаmаlа çаtıb hәyаtdа хоşbәхt оlmаsı yаlnız ictimаi yаşаyış sаyәsindә әldә оlunur. Çохşахәli hәyаti әmәllәr vаr ki, insаn оnlаrın hаmısını hәyаtа kеçirtmәk istәyir. Bu zаmаn оnun bаşqаlаrı ilә hәmkаrlığа еhtiyаcı vаr...

Allahın elmi və qüdrəti

25 Nov 2013

Bu gеniş аlәmin bir-biri ilә әlаqәli оlаn аyrı-аyrı hissәlәrini, оnun insаnı hеyrәtә gәtirәn ümumi hәrәkәtini, аlәmin hәr nöqtәsindә fәаliyyәt göstәrәn bir-biri ilә bаğlı kiçik sistеmlәri vә nәhаyәt öz hәdәflәrinә çаtmаq üçün sоn dәrәcә nizаmlа hәrәkәtdә оlаn çеşidli vаrlıqlаrı görәn hәr bir аğıl sаhibinә аydın оlur ki...

Təvəkkülün mənası nədir? Təvəkkül edən nə qazanır?

22 Aug 2013

Allaha təvəkkül etməyin həqiqəti budur ki, Allaha inanır və Onun əmrinə təslim olursan. Təvəkkülün mənası budur ki, müsəlman insanların əlində olandan ümidsiz və Allahın yanında olandan ümidvar olar...