Namaza aid maraqlı hədislər

19 Jun 2013

Mərhum Molla Fəthullah Kaşani “Munhəcis sadiqin” kitabında nəql edir: “Əxbari səhifə”də yazılıb ki, Həzrət Əli (ə) Ühüd döyüşündə ayağından yaralanır və ayağına nizə başı batır. Şiddətli ağrıdan onu çıxara bilmirlər. Bu məsələni Həzrət Peyğəmbərə (s) ərz edirlər...

Mübarək Rəcəb ayı daxil oldu (Rəcəb ayının əməlləri)

12 May 2013

Mübarək Rəcəb ayı - Allah qonaqlığı üçün səfərə hazırlıq aylarından birincisidir. Bu ay - tövbə diləmə, bağışlanma istəmə, ləyaqət və şərafət əldə etmə, yalandan, qeybətdən, böhtandan, qorxaqlıqdan, yaltaqlıqdan, hər bir eybəcərlikdən müalicə olunma ayıdır

Namaz nə vaxt qara üzlə qayıdar? Nə vaxt ruzi vasitəsi olar?

10 Feb 2013

Namaz - dinimizin sütunu və əsasıdır. Hər kim ona qarşı etinasız olarsa, Allah da istəklərinə və əməllərinə qarşı etinasız olar.

Qurban bayramınız mübarək olsun!

25 Oct 2012

Oktyabr ayının 26-ı Qurban bayramıdır. İman.ge saytının əməkdaşları bu bayram günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, başda müsəlmanların rəhbəri və imamı,İmam Mehdi Sahibəz-zəman (ə.c)-i təbrik edir.

Ramazan və tövbə

03 Oct 2012

Orucluq Allahın mərhəmətilə bir daha bizlərə nəsib oldu. Bu fürsəti bəxş edən Allaha şükürlər edərək Ramazan ayının gəlişini müjdələyirik… Oruc tutmaq bəşər övladının ən qədim ibadətlərindəndir.

Qiyamətdə ağlamayan gözlər

22 Mar 2012

Gecə namazının əhəmiyyətinə diqqət edərək, Şəhid Mütəhərrinin məqalələrindəki bəzi nöqtələrə nəzər salaq. Bu məqalələrin birində gecə namazının əhəmiyyəti haqqında bir hədis nəql edilir

Qаnun vә Аllаhа İmаn

16 Jan 2012

Ä°nsаnın kаmаlа çаtıb hÓ™yаtdа хоşbәхt оlmаsı yаlnız ictimаi yаşаyış sаyÓ™sindÓ™ Ó™ldÓ™ оlunur. Çохşахәli hÓ™yаti Ó™mÓ™llÓ™r vаr ki, insаn оnlаrın hаmısını hÓ™yаtа kеçirtmÓ™k istÓ™yir. Bu zаmаn оnun bаşqаlаrı ilÓ™ hÓ™mkаrlığа еhtiyаcı vаr 

Duaların qəbul olmamasının 10 səbəbi

14 Nov 2011

Bir zamanlar Bəsrə vilayətinin xalqı ibrahim Edhem həzrətlərinə müraciət edərək dualarını qəbul olmadığından şikayət etmişlər.Halbuki Cənabı Haqq duaların qəbul olunacağına dair vədi vardır, deyincə İbrahim Edhem həzrətləri cavab olaraq buyurmuşdur: Sizin on şeydən ürəkləriniz ölmüşdür. Təbiidir ki, dualarınız qəbul olunmaz

İBADƏTİN KAMİLLİK ŞƏRTLƏRİ

15 Oct 2011

İbadətin düzgünlük və qəbul olma şərtlərindən əlavə kamillik şərtləri də var. Bu şərtlər ibadətin daha dəyərli və daha tə’sirli olmasına səbəb olur

İbadətin təsirləri

07 Sep 2011

Ибадят диндя ясаслы йер тутур вя Илащи мяктяблярин айрылмаз щиссясидир. Етигад сащясиндя динин сцтуну тювщиддирся, яхлаги йцксялиш бахымындан динин сцтуну ибадятдир. Ибадятсиз щягиги дин щеч вахт мювъуд олмамышдыр…