İmam Xomeyni (r.ə), müasir dünyada İslam irsini canlandıran şəxsdir

04 Jun 2024

İmam Xomeyni (r.ə), müasir dünyada İslam irsini canlandıran şəxsdir

Şeyx Tusi və məhdəviyyət

08 Feb 2023

Şeyx Tusi və məhdəviyyət

Ayətullah Behcətin şəxsi həyatından deyilməmişlər

17 May 2017

Ayətullah Behcətin xatirəsini yadetmə simpoziumu təşkil edilmişdir. Simpozium “Əməlisaleh dindar” adı altında tərtib edilmişdir...

Şəhid Sədrin (r.ə) Səddama cavabı

17 Dec 2016

Şəhid Məhəmməd Baqir əs-Sədr (rəh) 35 il öncə hakimiyyətinin ən güclü dönəmini yaşayan diktator Səddama sonunun necə olacağını qəti bir şəkildə bu məktubda bildirmişdi...

Åžeyx Ä°sa Qasim kimdir?

21 Jun 2016

Ayətullah İsa Qasim 1964-cü ildə dini təhsilini artırmaq üçün Nəcəf-Əşrəf şəhərinə yollanıb. O Nəcəfdə dini hövzə təhsili ilə yanaşı akademik təhsilini də bitirib...

Şeyx Hüseyn Kərəkinin (vf. 1076 hq) həyatı ilə qısa tanışlıq

26 May 2016

Hüzur dövründən sonra (İmam Həzrət İmam Həsən Əskərinin 260-cı hq. ilində vəfatından sonra) şiələr dini hökmlərini və İslam maarifini hədis alimlərindən öyrənirdilər...

Ədəbin ən yüksək həddi – Əllamə Təbatəbainin həyatından incilər

04 Nov 2015

Əllamə Təbatəbai ağanın şagirdlərindən biri yazır: “Bizim ustadımız Əllamə Təbatəbainin öz ustadı Hacı Mirzə Əli Ağa Qazi Təbriziyə çox böyük hörməti və onunla xüsusi əlaqəsi var idi. O, özünü ustadı qarşısında çox kiçik görür və ustadı onun gözündə bir dünya əzəmət, heybət və məqam ilə cilvələnirdi...

Mirzә Mәhәmmәd Tağı Qumri

02 Nov 2015

Dәrbәnd şairlәrindәn әn mәşhuru Mirzә Mәhәmmәd Tağı ibnül-mәrhum İbrahim vә "Qumri" tәxәllüsdür. Qumri әslәn Dәrbәnd әhli olub, zamani-viladәti haman şәhәrdә tarixi-hicriyyәnin 1235-ci sәnәsindә vaqe olubdur...

О, pеyğәmbәr әхlаqınа vә dаvrаnışınа mаlik idi

13 Oct 2015

О, pеyğәmbәr әхlаqınа vә dаvrаnışınа mаlik idi. Hеç zаmаn әsәbilәşmirdi. Оnun dаnışаrkәn sәsini ucаltdığını hеç vахt еşitmәdik. Mülаyimliklә yаnаşı tәbiәtcә çох qәtiyyәtli vә möhkәm idi. Misаl оlаrаq nаmаz mәsәlәsindә çох diqqәtli idi ki, nаmаzı vахtın әvvәlindә qılsın...

Görkəmli islam alimi Seyid Əli Hüseyni Sistaninin 85 yaşı tamam olur

04 Aug 2015

Seyyd Əli Hüseyni Sistani miladi təqvimlə 1930-cu ildə İranın Məşhəd şəhərində anadan olub...