Əllamə Təbatəbainin həyatından ibrətamiz əhvalat

06 Dec 2014

Təbriz şəhərində "Bidar Əli" adlı bir dərviş yaşayırdı. Buğdayı rəngli, arıq cüssəli bu dərvişin əlində həmişə bir təbərzin olardı. Onun Bidar Əli adlı kiçik bir oğlu da var idi...

Ayətullah Mirza Məhəmmədəli Şahabadidən ibrətli hadisələr

26 Aug 2014

Şəhid Ayətullah Mehdi Şahabadi deyir:Rzaxan əmr verdi ki, onun məscidindən minbər götürülsün. Bu yolla məsciddəki söhbətlərin qarşısını almaq istəyirdi. Amma o ayaq üstdə söhbət edirdi...

Axund Xorasani 100 müctəhid yetişdirən alim

28 Jun 2014

Axund Xorasani kimi tanınan Molla Hüseyn oğlu Məhəmməd Kazım qəməri təqvimilə 1255-ci ildə Məşhəd şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Molla Hüseyn din təbliğindən əlavə, Məşhəd-Herat arasında ipək ticarəti ilə məşğul olub. Peşəsilə əlaqədar həmişə səfərdə olan Molla Hüseyn, səfərlərinin birində Kaşanda evlənir...

Əllamə şəhid Mürtəza Mütəhhəri

08 May 2014

Mən uşаq оlduğum zаmаn təхminən 1935-1936- cı illərdə Хоrаsаndа yаşаyırdım. Bəzi şəхslərin, хüsusən də о hаdisələrdən sоnrа Хоrаsаndа оlаnlаrın yаdındаdır ki, bütün Хоrаsаndа iki-üç nəfərdən аrtıq ruhаni pаltаrındа аdаm tаpılmırdı...

Ustad Ayətullah İbrahim Əmini

12 Mar 2014

Ustad İbrahim Əmini 1926-cı ildə Nəcəfabad məntəqəsində dünyaya gəlib. Altı yaşında atası Hüseyn dünyasını dəyişir. 1943-cü ildə dini təhsil almaq niyyəti ilə Qum elmi hövzəsinə yola düşür...

Elm və əxlaq nümunəsi

05 Mar 2014

Ayətullah Meşkini kimi tanınan Ayətullah Hacı Mirzə Əli Əkbər Feyz Ərdəbili 1922-ci ildə İranın Meşkin şəhərində imanlı və ziyalı ailədə dünyaya göz açıb. Atası elm əhli olmaqla yanaşı, ictimai işlərlə də məşğul olurdu...

Doktor Əli Şəriəti

14 Feb 2014

Şəriəti uşaqlıq və gənclik illərində öz yaşıdlarından əsaslı surətdə fərqlənmirdi. Öz həmyaşıdları kimi məktəbə getmiş, dəfələrlə imtahan həyəcanı ilə üzləşmiş, öncə ibtidai, daha sonra isə orta təhsil mərhələsini geridə qoymuşdu. Digər fənlərlə yanaşı, dini elmlər və ərəb dili də onun öyrəndikləri sırasına daxil idi...

Şeyx Muhəmməd Xiyabani

31 Jan 2014

Åžeyx MuhÉ™mmÉ™d Xiyabani müasir tarixin önÉ™mli ÅŸÉ™xsiyyÉ™tlÉ™rindÉ™n olmuÅŸdur. Xiyabani görkÉ™mli din xadimi kimi illÉ™rlÉ™ TÉ™briz ÅŸÉ™hÉ™rinin mÉ™scidlÉ™rindÉ™ imamlıq etmiÅŸdir. O, məşrutiyyÉ™ inqilabı dövründÉ™ ictimai-siyasi sahÉ™lÉ™rdÉ™ fÉ™aliyyÉ™t edib, yeni vÉ™ mütÉ™rÉ™qqi görüşlÉ™ri ilÉ™ xalqın marağını özünÉ™ cÉ™lb edÉ™ bilmiÅŸdir...

Əllamə Həsənzadə Amulinin həyatına bir baxış

29 Jan 2014

1928-ci ildә dünyаyа gәlmişәm. Еvdә qаlıb dәcәllik еtmәmәyim üçün mәni çох tеz mәktәbә yоllаdılаr. İki-üç din müәllimәsi (Аllаh оnlаrа rәhmәt еtsin!) mәnim ilk müәllimlәrim оlub. Оnlаrın yаnındа yаzıb-охumаq öyrәnib sаdә vә mәşhur fаrs dili kitаblаrını охuyurdum...

Əllamə Təbatəbai “Əl-Mizan”ı atasının ruhuna niyə hədiyyə etdi?

25 Jul 2013

Qeyb, ruhlar aləmi, demək olar ki, hər kəsin bilməyə can atdığı, maraq gostərdiyi bir mövzudur. Amma bu barədə səhih bilgilərin əldə edilməsi, etbarlı mənbəyə yol tapmaq elə də asan məsələ olmadığı üçün çox vaxt əksriyyət bu barədə deyilənləri tərəddüqdlə qarşılayır...