“Fərəc” duasının qaydası Mövlanın (ə.f) mübarək dilindən

07 Jul 2016

Əbul Hüseyn ibni Əbi Bəğəl saray katibi idi. O, nəql edir: ”Vəzir Əbu Mənsur ibni Salihan ilə aramızda münaqişə baş vermişdi və mən onunla dava edəndən sonra gizləndim və qaçmağa başladım. Gecəni Kazımeynə getdim və iki İmamın (ə) hərəmində qalmağı qərara aldım...

Rəcəb ayının əməlləri

11 Apr 2016

Rəcəb ayı hicri-qəməri aylarının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay İlahi rəhmətin yağan ayı və həzrət Əlinin (ə) ayıdır. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər...

Göz ağrısı üçün dua

06 Jan 2016

İlahi, Səndən Muhəmməd və ali Muhəmmədin haqqına istəyirəm ki, Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndər. Gözlərimdə nur və işıq qərar ver. (Gözlərimi işıqlandır.) Mənə dinimdə bəsirət, qəlbimdə yəqin, əlimdə ixlas, nəfs və bədənimdə sağlamlıq, ruzimdə genişlik qərar ver və nə qədər ki, varam və yaşayıram sənə şükür edənlərdən olum...

Düyünlərin açılması üçün İmam Zaman ağadan (ə.f) öyrənilən dua

30 Nov 2015

Şeyx Abbas Qumi müəllimi olan Axund Molla Muhəmməd Sadiq İraqidən nəql edir ki, çox çətinliklər çəkmiş və maddi vəziyyəti pərişan idi. Heç cür həyatındakı düyünləri aça bilmirdi. Bir gecə bir yuxu gördü və görür ki, bir səhrada böyük bir xeymə qurulmuşdur...

İmam Hüseynin (ə) namazdan sonra oxuduğu dua

22 Oct 2015

İlahi! Adəm və Həvva "Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!” – dedikləri zaman, Sən onların duasını qəbul etdin. Nuh Səni çağırdıqda, onun duasını qəbul buyurub, onu da, ailəsini də böyük fəlakətdən (tufandan) qurtardın...

Allah dərgahında dua

25 Sep 2015

İlahi! Səndən istəyir, Səni çağırır və əzəmətli, ən böyük, ən izzətli, ən şanlı və ən kəramətli adına and veririk! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! İlahi! Ey Həmid Allah, Məhəmməd haqqına! Ey Ali Allah, Əli haqqına! Ey Fatir Allah, Fatimə haqqına!...

Dua

23 Sep 2015

"Mәni çаğırın ki, sizi qәbul еdim. Mәnim ibаdәtimdәn bоyun qаçırаnlаr tеzliklә cәhәnnәmә dахil оlаcаqlаr.”...

İmam Zamana (ə) ərizə və məktub yazmaq

09 Sep 2015

Çох tÓ™sirli tÓ™vÓ™ssül vÓ™ kömÓ™k istÓ™mÓ™ növ­lÓ™­rin­­dÓ™n biri dÓ™ Ó™ziz аğаmız hÓ™zrÓ™t MÓ™hdi Sаhi­bÓ™z-zа­mаn (É™)Ó™rizÓ™ yаzmаqdır. Bu iÅŸin dоğ­rudаn dа çох qÓ™ribÓ™ tÓ™sirlÓ™ri оl­muÅŸ­dur. Çünki rÓ™vаyÓ™t­lÓ™r­dÓ™ qеyd оlunduÄŸu kimi, аğаmız Imаm Zаmаn (É™) öz dоstlаrınа qаr­ÅŸÄ± çох mеhribаn vÓ™ mÓ™rhÓ™mÓ™t­li­dir...

Dua etməyin düzgün qaydası

28 Aug 2015

Əgər dualarımızın qəbul olmasını istəyiriksə, gərək onun ədəb və qaydalarına əməl edək. Hər bir dua edən əgər bu qaydalara əməl edərsə, duasının qəbul olmasına əminlik əldə edə bilər...

Dua, nida və minacat arasındakı fərq

26 Aug 2015

Bu üç kəlmə arasında bir neçə fərq var: "Dua” geniş və ümumi mənaya malikdir. Əgər bir şəxsi istər uzaqdan, istər yaxından, istər uca səslə, istər ahəstə, istər tanıyaraq, istər tanımadan çağırsalar, bu çağırış "dua” adlanır. Lakin uca səslə çağırış "nida” adlanır...