Ustad Möhsün Qiraətidən maraqlı suallara cavablar

21 Jan 2011

“Nəsr” surəsinin ikinci ayəsində insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqları bildirilir. “Hucərat” surəsinin 14-cü ayəsində isə bəyan olunur ki, “hələ ki, iman sizin qəlbinizə daxil olmayıb.” Ayədən göründüyü kimi, insanların dinə daxil olması kifayət deyil və müsəlman olmaqla mö’min olmaq arasında fərq var.

Ticarətlə bağlı müxtəlif məsələlər

03 Dec 2010

Sual: Bir nəfər öz mülkiyyətində olan sudan ayrı-ayrı şəxslərə müxtəlif qiymətlərlə satır. Bu suların hamısının bir quyu və arxdan olmasını nəzərə almaqla, qiymətlərin müxtəlif olmasına öz е`tirazımızı bildirməyə haqqımız varmı?

Ustad Möhsün Qiraətidən maraqlı suallara cavablar

03 Dec 2010

İslam bəzi yerlərdə keyfiyyətə fikir verir. Məsələn yoxsullara sədəqə vermək ki, burada ixlas çox mühümdür. Əhli-Beytin (ə) yetimə, yoxsullara, əsirlərə az miqdarda verdiyi yemək çox deyildi, ancaq təmiz ürəklə edilərdi.

İstixarə nədir?

04 Aug 2010

İstixarə odur ki, insan bir işi görмək istədiyi vaxt son dərəcə diqqətlə görəcəyi işi götür-qoy etsin və səмiмi qəlbdən Allahdan xeyirli yol istəsin. Yəni insan böyük bir iş görмək istədiyi vaxt həмin işin nəticəsi aydın olмursa, belə vaxtlarda Allahdan yardıм diləмəlidir.

Allahdan qorxmaq nə deməkdir?

04 Aug 2010

Allah mərhəmətli olduğu halda nə üçün Quran və hədislərdə Allah qorxusu tövsiyyə olunur? Mehriban və bağışlayan Allahdan qorxmağın nə mənası var?

Bilməliyik ki, müsbət qorxu insana əhatə olunmuş ilahi nemətlərdən biridir. İnsanda müdafiə hissini yaradan da qorxudur.

Əgər ağıl varsa, dinə nə ehtiyac?

13 Jun 2010

İnsan bütün mümkün faydaları əldə etmək istəyində olan bir varlıqdır. O, ağacın gövdəsindən, budaqlarından, meyvələrindən istifadə edir.

Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?

13 Jun 2010

Həzrət Peyğəmbər (s) qızı Fatiməni (s) bu baxımdan sevmişdir. O, Allahı sevənləri, eləcə də, Allahın sevdiklərini əziz tutmuşdur.

Cansız cəsəd qəbirdə necə əzab çəkə bilər?

13 Jun 2010

Cavab: Qəbir əzabı həm cismə, həm də ruha aiddir. Amma bu cism adi cismdən fərqlənir. Maddi bədəni tərk edən ruh “bərzəx bədəni” adlanan bir bədənə daxil olur. İnsan yatdığı vaxt ruhun maddi bədənlə əlaqəsi son dərəcə zəifləyir və o, bərzəx bədəninə oxşar bədənlə hərəkət edir.

QURAN ALLAHIN KÄ°TABIDIR

10 Jun 2010

Sual: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?

ALLAH ÖVLİYALARININ MÖVLUD BAYRAMLARINI QEYD ETMƏK ŞİRK VƏ BİDƏTDİRMİ?

10 Jun 2010

«Ya Peyğəmbər! de ki: Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyin) müqabilində qohumlarıma məhəbbət bəsləməkdən başqa bir şey istəmirəm». «Şura» surəsi, 23-cü