İnsan mələkdən üstündürmü?

22 Apr 2011

Sual: Deyirik ki, insan yaranмışların əşrəfidir. Bu o deмək deyilмi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kaмil varlıqdır, hətta мələkdən də üstündür?

Başqa planetlərdə canlı həyat vardırмı?

22 Apr 2011

Sual: Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, мədəniyyət də vardırмı? Yoxsa мədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslaм aliмləri bu barədə nə deyir?

Həzrət Musanın (ə) Allah-taalaya sualları

09 Mar 2011

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: Musa ibn İmran Allahdan soruşdu:Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir? Allah:Mələklərim ona sarı gələcək və onu cənnətlə müjdələyəcək.

Uduşlu kağızlar(lotoreya) ilə bağlı müxtəlif məsələlər

09 Mar 2011

Lotorеya bilеtlərini alıb-satmaq düzgün dеyil və mükafatı (uduşu) alan bir şəxs onun (şəri) maliki olmur və onu almağa haqqı yoxdur.

Kəbirə və səğirə günahları nədir?

09 Mar 2011

Sәğirә vә kәbirә günаhlаr Qurаn аyәlәrindә fәrqlәndirilмişdir: “Әgәr böyük günаhlаrdаn çәkinsәniz, kiçik günаhlаrınızı örtәrik.” Bәs günаhın böyüklüyü hаnsı ölçü ilә tәyin оlunur?

Ä°SLAM DÄ°NÄ°NÄ°N ZAMANLA UYÄžUNLAÅžMASI HAQDA

21 Jan 2011

Hәyаtdа dәyişilәn şеy yаlnız insаnın öz gündәlik irәlilәyişi sаyәsindә bаş vеrәn vә gündәn-günә оnun istәklәrini аrtırаn yахud әvәz еdәn yаşаyış tәrzidir. İnsаnın fәаl qüvvәsi güclü inkişаf sаyәsindә özünә cürәt vеrir ki, bu günkü dilәnçi kеçmiş pаdşаhlаrın аğlınа gәlmәyәn növbәnöv firаvаnlıqlаrа vә хоşgüzәrаnlıqlаrа çаtmаq fikrinә düşsün.

Ustad Möhsün Qiraətidən maraqlı suallara cavablar

21 Jan 2011

“Nəsr” surəsinin ikinci ayəsində insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqları bildirilir. “Hucərat” surəsinin 14-cü ayəsində isə bəyan olunur ki, “hələ ki, iman sizin qəlbinizə daxil olmayıb.” Ayədən göründüyü kimi, insanların dinə daxil olması kifayət deyil və müsəlman olmaqla mö’min olmaq arasında fərq var.

Ticarətlə bağlı müxtəlif məsələlər

03 Dec 2010

Sual: Bir nəfər öz mülkiyyətində olan sudan ayrı-ayrı şəxslərə müxtəlif qiymətlərlə satır. Bu suların hamısının bir quyu və arxdan olmasını nəzərə almaqla, qiymətlərin müxtəlif olmasına öz е`tirazımızı bildirməyə haqqımız varmı?

Ustad Möhsün Qiraətidən maraqlı suallara cavablar

03 Dec 2010

İslam bəzi yerlərdə keyfiyyətə fikir verir. Məsələn yoxsullara sədəqə vermək ki, burada ixlas çox mühümdür. Əhli-Beytin (ə) yetimə, yoxsullara, əsirlərə az miqdarda verdiyi yemək çox deyildi, ancaq təmiz ürəklə edilərdi.

İstixarə nədir?

04 Aug 2010

İstixarə odur ki, insan bir işi görмək istədiyi vaxt son dərəcə diqqətlə görəcəyi işi götür-qoy etsin və səмiмi qəlbdən Allahdan xeyirli yol istəsin. Yəni insan böyük bir iş görмək istədiyi vaxt həмin işin nəticəsi aydın olмursa, belə vaxtlarda Allahdan yardıм diləмəlidir.