Haram yemək nədir?

22 Mar 2012

Müqәddәs İslаm dini şәхsin mülkiyyәt hüququnu tаn-ıyır vә vаr-dövlәt üçün hаnsısа hәdd müәyyәnlәşdirmir. Аmmа sәrvәtin nеcә, hаnsı yоllа әldә оlunmаsı şәrtdir. Fiqh еlmindә uyğun mövzu әtrаflı şәkildә аrаşdırılmış, sаysız-hеsаbsız kitаblаr yаzılmışdır


Əllamə Təbatəbainin islah olmaq istəyən bir gəncə cavabı

22 Mar 2012

MÉ™n 22 yaÅŸlı bir gÉ™ncÉ™m. Düşü-nürÉ™m ki, tÉ™kcÉ™ siz mÉ™nim sualıma cavab verÉ™ bilÉ™rsiz? YaÅŸadığım mühit, ÅŸÉ™rait, nÉ™fsani istÉ™klÉ™r, arzularım mÉ™nÉ™ qÉ™lÉ™bÉ™ çalmış, onların É™siri olmuÅŸam. Bunlar, istedadımın tÉ™lÉ™b etdiyi - Allaha tÉ™rÉ™f gedÉ™n yoldan saxlamaÄŸa gÉ™tirib çıxarmışlar. SizdÉ™n istÉ™yim budur...

Təqlid müctəhidin göstərişinə əməl etməkdir

16 Mar 2012

Dini hökmlərə münasibətdə insanlar üç qismə bölünür:1. Müctəhid (fiqh elmində ictihad dərəcəsinə çatmış şəxs);2. Möhtat (bütün hökmlərdən xəbərdar olub, ehtiyat yolunu tutan şəxs); 3. Müctəhid və möhtat olmayanlar–müqəllid.

Sual cavab

09 Mar 2012

On iki imam şiələri (tərəfdarları, ardıcılları) altıncı İmam Cəfər Sadiq(ə) –ın adıyla bağlı və Peyğəmbərimiz Muhəmməd(s) tərəfindən ilahi vəhyə əsasən ardıcıl olaraq təyin olunan on iki imam…

Sual cavab

16 Jan 2012

Niyə görə Allahdan bağışlanmaq dilərkən Peyğəmbər(s)-i və Əhli-Beyti(ə)-ı vasitə seçirik, axı bu günah deyilmi? Xeyr, bu günah deyil, əksinə onların hacətlərini vasitə ilə Allahdan istəməsinin xeyri daha böyükdür. Çünki, Allah Quranda buyurur: ''Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq Allahın izni ilə itaət olun deyə göndərdik…

Peyğəmbərin (s) sualı

13 Jan 2012

Şagirdlərdən heç biri alicənab müəllimin verdiyi suala cavab verə bilmədi. Hərə bir cavab verdi, amma qəbul edilmədi. Rəsul əkrəmin öz əshabına verdiyi sual bu idi: “İmanın qulplarının hansı daha möhkəmdir?”

İsa Allahın oğludurmu?

13 Jan 2012

Aydın məsələdir ki, Allah kimsəyə ehtiyac duymaz, onun zehni və xarici üzvləri olmaz, nə doğular, nə də doğar. Beləcə, gözlə görünməz, zövcə sahibi olmaz, zamanla və məkanla məhdudlaşmaz. Çünki bu sayaq sifətlər Allahın məqamını aşağı salar və Onu öz yaratdığı məxluqlara oxşadar

Аyətullah Мəkarim Şirazinin «Nümunə» təfsiri əsasında dini suallara cavablar

14 Nov 2011

Əvvəla, həqiqəti dildə, başqa sözlə sözdə qəbul etmək hələ həqiqəti sevmək deyildir. Həqiqətə bağlılıq əməldə sübut olunmalıdır. Həqiqəti sevən insan, bu həqiqət onun zərərinə olsa belə, etiraz etməz. Amma sözdə həqiqətdən dəm vuranlar, həqiqət onlara qarşı olduqda bəhanəyə əl atarlar

Ayətullah Seyyid Əli Xameneinin fətvaları əsasında şəri suallara cavablar

14 Nov 2011

Gözbağlayıcılığı öyrət-mək və öyrənmək haramdır, lakin sürətli əl hərəkətləri ilə yanaşı olan və gözbağlayıcılıq növündən hеsab olunmayan bu oyunların işkalı yoxdur

Hər işdən öncə Allahın adı çəkilməsinin faydası nədir?

22 Jul 2011

Sual: Deyirlər ki, işə başlamazdan qabaq Allahın adını çəkin. Мəgər bunun işə təsiri varmı?