"Hər gün Aşura, hər yer Kərbəla" şüarı rəvayət və ya hədisdirmi?

16 Nov 2012

Aşağıdakı hədisin çox zəif və ya heç hədis olmadığını bir neçə nəfərdən eşitmişəm: "Hər gün Aşura, hər yer Kərbəladır". Habelə sosial şəbəkədə axtarış edərkən, bu hədisin İmam Sadiqə (ə) istinad edildiyini müşahidə etdim…

Sual cavab

25 Oct 2012

Göndərilmiş dinin peyğamı, peyğəmbərlər vasitəsilə insanlara çatdırıldığından, onda ilahi elçilərin mənəvi məqamlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri, o dövrün insanlarının xüsusiyyətləri və imkanları, həmçinin, zaman və məkan şəraitinə bağlıdır

Orucluqla əlaqədar bəzi şəri suallara cavab

06 Aug 2012

Sual:Əgər oruc tutmaq xəstəliyin gec sağalmasına səbəb olarsa, bu halda vəzifə nədir?

Ticarətlə əlaqədar müxtəlif fiqhi məsələlər

13 Jun 2012

Əgər qеyd olunan hissələrin və ya istеhsalı başa çatmış müştəri üçün malın daxili və ya xarici olmasını müəyyənləşdirmək mümkün olmasa, həmin şеyin yığılması və istеhsalına fırıldaq dеmək olmaz. Amma malı həqiqətə uyğun olmayan adlarla təqdim еtmək haramdır və əgər al-vеr həmin əşyanın üzərində həqiqətə uyğun olmayan nişanələrlə (еtikеtlərlə) aparılıbsa, müamilə düzgündür...

Sual Cavab

13 Jun 2012

Quranda İslam Peyğəmbəri həzrət Məhəmməd-dәn (s) əlavə, 25 Peyğəmbərin adı çəkilmişdir: Adəm, İbrahim, İdris, İshaq, İsmail, İlyas, Əyyub, Davud, Zul-Kəfl, Zəkəriyya, Süleyman, Şüeyb, Saleh, Üzeyir, İsa, Lut, Musa, Nuh, Harun, Hud, Əlyəf, Yəhya, Yəqub, Yusuf, Yunus.

Ölüyə Quranın ''Yasin'' surəsini oxumaq olarmı?

03 May 2012

Əhli-sünnə alimlərinin topladığı hədislərdən aydın olur ki, ölüyə ''Yasin'' surəsini oxuyarkən həm ölünün ruhu şad olur, həm də oxuyan kimsəyə savab yazılır.

On ikinci imam qeybdədir yoxsa hələ bundan sonra dünyaya gələcək?

26 Apr 2012

 ''HÉ™r kÉ™s ölÉ™ vÉ™ öz zamanının imamını tanımaya, cahiliyyÉ™t dövrünün insanları kimi ölmüşdür.''   Bu hÉ™disdÉ™n aydın olur ki, hÉ™r zamanın öz imamı var. BelÉ™ bir sual meydana çıxır ki, bÉ™s  bu zamanın imamı kimdir? 
Cavab isə budur ki, bu zamanın imamı 12-ci imam Həzrəti Mehdi(əc.)-dir.

Şiələrin Quranın təhrif olunub, olunmaması haqqında əqidələri necədir?

11 Apr 2012

Şiələrə atılan böhtanlardan biri də budur ki, guya şiələr Quranın təhrif olunduğunu qəbul edirlər. Şiələrin fikrincə bu həmin Qurani-Şərifdir ki, onda nə bir nöqtə azalıb, nə də bir nöqtə çoxalıb. Allah təala Hicr surəsi 9-cu ayədə buyurur: ''Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu qoruyub saxlayacağıq.''

Nə üçün şiələr namazı birləşdirib qılırlar, bu şəriətə zidd deyil?

05 Apr 2012

Ä°bni Abbas BÉ™ni-TÉ™mim qÉ™bilÉ™sindÉ™n olan bir kiÅŸiyÉ™ hirslÉ™nib dedi ki, sÉ™n PeyÄŸÉ™mbÉ™rin sünnÉ™sini mÉ™nÉ™ öyrÉ™tmÉ™k istÉ™yirsÉ™n? MÉ™n Allah PeyÄŸÉ™mbÉ™rinin ZöhrlÉ™ Əsr, MəğriblÉ™ Ä°ÅŸa namazlarını birlikdÉ™ qılmasına ÅŸahid olmuÅŸam. Abdullah deyir: ''Bu mÉ™sÉ™lÉ™ mÉ™nim üçün şübhÉ™ yaratdı vÉ™ ona görÉ™ dÉ™ mÉ™n Əbu Hüreyra ilÉ™ görüşərkÉ™n bu barÉ™dÉ™ soruÅŸdum. O, da Ä°bni Abbasın sözünü tÉ™sdiq etdi.'' (''SÉ™hihi Müslüm'' c. 2, sÉ™h.151, Misir çapı).

Şiələr nəyə görə səcdə edərkən alını möhürə qoyurlar, məgər bu şirk deyil?

04 Apr 2012

Peyğəmbər(s) buyurur: ''Allahdan ötrü alnını torpağa qoy.'' Bu hədisi də ''Səhihi Müslüm'' (c. 1, səh.371), ''Səhihi Buxari'' (c. 1, səh.91)