Sədəqə hansı şərtlərlə düzgün hesab olunur?

12 Mar 2014

Quran ayələrindən və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sədəqə vermək - çox əhəmiyyətli və dəyərli bir mövzudur. Ancaq sədəqəni verən şəxs gərək bu sədəqəni Allah rizası üçün versin. Çalışsın ki, yoxsullara minnət qoyaraq və əziyyət verərək bu əməlin dəyərini məhv etməsin...

Iblisi qışqırdıb-ağladan əməllər nələrdir?

12 Mar 2014

O zaman ki, bir mömin başqa möminlə görüşər. Bu zaman İblis o qədər narahat olar ki, ağlayıb deyər: “Vay olsun mənə, bu ikisi bir-birindən ayrılmamış, Allah hər ikisini bağışlayar. Behiştinə daxil edər və mənim zəhmətim hədər gedəcəkdir”. Tarixdə oxuyuruq ki, o kəs ki, ilk salamı vermişdi, şeytanı ağlatmışdı...

Peyğəmbərin (s) hədisində yasin surəsini oxumağın 10 faydaları nələrdir?

12 Mar 2014

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Quran - Allahdan başqa hər şeydən üstündür. Ona görə də o kəs ki, Qurana hörmət edər, hər an Allaha Təalaya ehtiram və izzət qoymuşdur. Hər kim Qurana hörmətsizlik etsə, əlbəttə onun haqqını dəyərsiz hesab etmişdir...

Beşlik namazı üç vaxtda qılmaq olarmı?

12 Mar 2014

“Cabir ibni Zeyd deyir: ibni Abbasın belə dediyini eşitdim: Peyğəmbər (s)-lə səkkiz rəkəti (zöhrlə əsri) və yeddi rəkəti (məğriblə işanı) birlikdə qıldıq. O deyir ki, Əbu Şəşaya dedim: Mən belə fikirləşirəm ki, Peyğəmbər zöhr namazını təxirə saldı və əsr namazını tez qıldı eləcə də məğrib namazını təxirə saldı və işa namazını tez qıldı...

Hər kəsin azad din seçmək haqqı varmı?

29 Jan 2014

Dinin hÓ™qiqÓ™ti dünyа vÓ™ insаnın yаrаnışınа аid оlаn bir sırа еtiqаdlаrdаn vÓ™ insаnın hÓ™yаtını о еtiqаdlаr ilÓ™ uyÄŸunlаşdırаn bir sırа Ó™mÓ™li vÓ™zifÓ™lÓ™rdÓ™n ibаrÓ™tdir. DеmÓ™li din fоrmаl bir şеy  dеyildir ki, insаnın iÑ…tiyаrındа оlsun vÓ™ insаn ürÓ™yi hаnsı dini istÓ™yirsÓ™, qÓ™bul еtsin...

Allah bizi tanıyırsa, imtahana ehtiyac varmı?

08 Dec 2013

Aramızda sinəsinə döyüb, özünü göyə qaldıranlar var. İmtahan belələrini özünə tanıtdırır. Quran buyurur: ”Biz sizi qorxu, aclıq, mal, can və qıtlıqla imtahana çəkərik...

Ayələrin adları və ləqəbləri (2)

15 Oct 2013

Sual- Qurani-KÉ™rimin ayÉ™lÉ™rindÉ™n hansı birini «NÉ™c­va» adlandırırlar? Cavab: MübarÉ™k MucadilÉ™ surÉ™sinin 12-ci ayÉ™si.

Hər hansı bir fiziki əksiklik qarşısında şikayət etmək doğru olarmı?

01 Jun 2013

Xəstəlik, şikəstlik ya da kasıblıq kimi əksikliklər, insanın dünya həyatının keçiciliyini anlaması və cənnətə özləm duyub, bu yöndə cəhd etməyə yönəlməsi üçün Allahın yaratdığı özəl vəziyyətlərdir...

Əməllərİn hesabında həqİqİ yoxsul kİm olacaqdır?

31 May 2013

Ä°nsanların çoxu QiyamÉ™t günü görÉ™cÉ™klÉ™r ki, É™llÉ™rindÉ™ heç bir ÅŸey qalmamışdır. DilÉ™nçilik etmÉ™yÉ™ baÅŸlayacaq vÉ™ insanlardan yardım dilÉ™yÉ™cÉ™klÉ™r. HÉ™m yaxşılardan vÉ™ hÉ™m dÉ™ pislÉ™rdÉ™n kömÉ™k istÉ™yÉ™cÉ™klÉ™r... 

İnsan can verən zaman öz halından xəbərdar olurmu?

30 May 2013

Ölüm insаn üçün çох аğır bir prоsеsdir. İnsаn cаn vеrәrkәn ölüm sәkәrаtınа giriftаr оlur. Оnun üçün о qәdәr dәhşәtli оlur ki, tәәccüb içindә dоnub qаlır vә nә оlduğunu, nә оlаcаğını аnlаmır...