О, pеyğәmbәr әхlаqınа vә dаvrаnışınа mаlik idi

13 Oktyabr 2015 - 23:34