ƏMƏL BAŞLICA AMILDIR

02 Mart 2010 - 14:40

Heç kəsə sirr deyil ki, min illərin sınağından çıxmış seçmə kəlamlar daim insanları əxlaqi saflığa səsləyib, onların həqiqət yoluna çıxmasından yardımçı olub. Demək olar ki, tarixi inkişafın bütün dövrlərində əxlaqi saflığa böyük ehtiyac hiss edilib. Əxlaqi pozğunluqların hökm sürdüyü cəmiyyətlərdə mənəvi atmosferin boğucu olduğu şəraitdə insanların mənəvi-psixoloji yükü artmış, işləmək, yaşamaq bütün mənalarda dözülməz olmuş, onlarda süstlük, biganəlik, hər şeydə mənasızlıq axtarmaq əhval-ruhiyyəsi yaranmışdır. Amma maraqlı cəhət budur ki, bəşəriyyət tarixində dinsiz və əqidəsiz bir cəmiyyətin izinə rast gəlmək mümkün deyildir. Çünki insan hər bir dövrdə ixtiyari və ya qeyri-ixtiyari hansısa əqidəyə tabe olmuş, öz şüuru və dərki səviyyəsində hansısa fövqəladə qüdrətə pərəstiş etmişdir. İndidən belə də bu hal qaçılmaz olaraq qalacaqdır.

MÉ™lum hÉ™qiqÉ™tdir  ki, hÉ™r bir cÉ™miyyÉ™tdÉ™ insan maraqlarının toqquÅŸması baÅŸ verir vÉ™ buna da tÉ™bii hal kimi baxmaq lazımdır. Lakin bu tÉ™bii halın qeyri-tÉ™biiliklÉ™ xaos, kÉ™skin qarşıdurma vÉ™ s. ilÉ™ É™vÉ™zlÉ™nmÉ™mÉ™si üçün mütlÉ™q (cÉ™miyyÉ™t üçün) qanunlar mÉ™cÉ™llÉ™si hazırlanmalıdır. ÃœmumiyyÉ™tlÉ™, bəşəriyyÉ™t tarixindÉ™ qanunsuz vÉ™ É™nÉ™nÉ™siz cÉ™miyyÉ™t olmamışdır. DünyÉ™vi qanunlar nÉ™ qÉ™dÉ™r É™hatÉ™li olsa da, yenÉ™ dÉ™ dini hökmlÉ™rÉ™ vÉ™ É™nÉ™nÉ™lÉ™rÉ™ ehtiyac hiss edilÉ™cÉ™kdir, necÉ™ ki, bu vaxtadÉ™k belÉ™ olmuÅŸdur. Çünki din hÉ™m bütövlükdÉ™ cÉ™miyyÉ™tÉ™, hÉ™m dÉ™ ayrı-ayrılıqda onun hÉ™r bir fÉ™rdinÉ™ böyük tÉ™sir göstÉ™rmÉ™k gücünÉ™ malikdir.

İnsanı yüksəldən, onu «təbiətin tacı» edən heç şübhəsiz ki, əməldir. Dinimizin mənəvi dəyərlərindən uzaq əməllərə yol verdikdə və bunlar insanın qəlbinə, ruhuna, zehninə hakim kəsildikdə onu (insanı) xudpəsəndlik, qəddarlıq, acgözlük, psixi və əxlaqi cəhətdən biganəlik kimi xoşagəlməzliklər çuğlayır. Hazırda milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin, o cümlədən xalqımızın inkişafının müəyyən pilləsində onun həyatına daxil olmuş İslam mədəniyyətinin, İslami dəyərlərin vəhdətindən ibarət tərbiyə nəzəriyyəsinin yaradılması və onun ümumtəhsil tədris ocaqlarında tətbiqi aktual problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Bunun üçün də səmavi kitabların sonuncusu və ən mükəmməli olan tükənməz mənəvi enerji daşıyıcısı Qurani-Kərim dərindən öyrənilməli və öyrədilməlidir. Qurani-Kərimdə ümman dərinliyində olan fikirlər heç şübhəsiz ki, bu müqəddəs kitabın əzəmətindən xəbər verir. Ulu Tanrı nazil etdiyi Öz hidayət kitabında elə mənəvi dəyərlərə qərar vermişdir ki, onlara əməl olunması insanları saflaşdırır, bütünlükdə isə cəmiyyəti mənəvi tərəqqiyə aparır.

Ümumiyyətlə Qurani-Kərimdə yüz illər ərzində insanların təlim-tərbiyəsində, əxlaqi-mənəvi təkamülündə böyük rol oynamış və oynamaqdadır. Demək, bütün zamanlarda bu müqəddəs kitabdan dəyərincə faydalanmaq lazımdır.

 

 

Rövşən Xəlilov