14 Məsum (ə) Qədir-Xum barədə

24 Iyun 2024 - 12:53

Qədir-Xum hadisəsinə əhəmiyyət vermək - Əziz Peyğəmbərin (s) risalətinə əhəmiyyət vermək deməkdir. Məsumların (ə) mübarək dilindən bu hadisə haqqında deyilənləri izləyək.


Allahın Rəsulu (s).
Şeyx Səduq “Əmali” adlı kitabında İmam Sadiqdən (ə), o da cəddindən belə nəql edir: “Bir gün Əziz Peyğəmbər (s) Əmirəl-möminə (ə) buyurur: Ey Əli! Allah “Maidə” surəsinin ayəsini sənin vilayətin haqqında nazil etmişdir.

Əgər mənə əmr edilən şeyi təbliğ etməsəm, əməlim batil olar. O kəs ki, Allahla sənin vilayətin olmadan görüşərsə, əməli batildir. Ey Əli, mən Allahın kəlamından başqasını demirəm”.

İmam Əli (ə).
Səlim ibni Qeys Həlali, Əmirəl-möminin (ə) Əbu Bəkrlə beyətinə işarə edərək, demişdir: “Əli (ə) insanlara buyurdu: “Ey müsəlmanlar, mühacirlər və ənsarlar. Məgər eşitməmisinizmi ki, Peyğəmbər (s) Qədir-Xum günü bunları deyib?”

Sonra Peyğəmbərin (s) həmin günü buyurduqlarını insanlara dedi və onlar dedilər ki, düz deyirsən. Sonra Əbu Bəkrə dedi: “Qədir-Xum günü Peyğəmbərdən (s) gələn bu hədisəyə əsasən mən sənin və müsəlmanların mövlasıyam, yoxsa sən?”. Əbu Bəkr dedi: “Sən””.

Həzrət Fatiməyi-Zəhra (s.ə).
Həzrət Fatiməyi-Zəhradan (s.ə) soruşurlar: “Atanız vəfat etməmişdən qabaq Əlinin (ə) vilayəti haqda bir şey deyibmi?” Xanım buyurub: “Qəribədir, siz Qədir-Xum gününü yaddan çıxartmısınız?!”.

İmam Həsən Müctəba (ə).
İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql edilir: “İmam Həsən (ə) Müaviyə ilə atəşkəs etmək istəyəndə ona buyurmuşdu: “Müsəlman ümməti Peyğəmbərdən (s) eşidiblər ki, atam haqqında buyurub: “Sənin mənə nisbətin Harunun Musaya (ə) olan nisbəti kimidir”.

Həmçinin görüblər ki, Peyğəmbər (s) onu Qədir-Xum günü İmam təyin etmişdir”.

İmam Hüseyn (ə).
Səlim ibni Qeys yazır: “İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin (lən) ölümdən qabaq Allah Evini ziyarət edir. Sonra Bəni-Haşimi toplayıb, deyir: Bilirsinizmi ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əlini (ə) Qədir-Xum günü təyin etmişdir?” Hamı dedi: “Bəli””.

İmam Zeynəlabidin (ə).
İbni İshaq yazır: “Əli ibni Hüseynə (ə) dedim: “Mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır”, cümləsinin mənası nədir? Buyurdu: “Onlara xəbər verdi ki, o, özündən sonra İmamdır”.

İmam Baqir (ə).
Əban ibni Təğəllub deyir: “İmam Baqirdən (ə) “Mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də oun mövlasıdır”, cümləsi haqqında soruşdum. Həzrət (ə) buyurdu: “Ey Əba Səyid! Peyğəmbər (s) buyurdu: “Əmirəl-möminin (ə) insanların arasında mənim canişinim olacaqdır”.

İmam Cəfər Sadiq (ə).
Zeyid Şəham deyir: “İmam Sadiqin (ə) yanında idim. Mötəzilidən olan bir kişi sünnət haqqında soruşdu. Həzrət cavabında buyurdu: “Adəm övladının ehtiyacı olduğu hər bir şey Allah və Peyğəmbər (s) sünnətində mövcuddur”.

İmam Musa Kazım (ə).
Əbdurrəhman ibni Həcac, Həzrət Musa ibni Cəfərdən (ə) Qədir-Xum məscidində namaz haqqında soruşur. Həzrət buyurur: “Namaz qıl, həqiqətən onda böyük fəzilət vardır və atam ona əmr edir”.

İmam Rza (ə).
Muhəmməd ibni Əbi Nəsr deyir: “İmam Rzanın (ə) xidmətində idim. Məclisdə camaat çox idi. Bir-biri ilə Qədir-Xum haqqında danışırdılar. İnsanların bəzisi bu hadisəni inkar edirdilər.

İmam (ə) buyurur: “Atam atasından nəql edir ki, Qədir günü səma əhlinin yanında məşhurdur, nəinki yer əhlinin. Ey Əbi Nəsr, harada olursan-ol, bu günü Əmirəl-möminin (ə) yanında ol. Allah həqiqətən həmin günü mömin qadın və kişilərin 60 illik günahlarını bağışlayar.

Ramazan ayında insanları cəhənnəm atəşindən xilas etdiyi kimi, həmin günü də onun iki bərabərini xilas edər”. Sonra buyurdu: “Əgər insanlar bu günün dəyərini bilsəydilər, şübhəsiz mələklər hər gün onların on dəfə əlini çıxardılar”.

İmam Muhəmməd Cavad (ə).
İbni Əbi Əmir, İmam Cavaddan (ə) “Maidə” surəsinin 1-ci ayəsi haqda belə nəql edir: “Əziz Peyğəmbər (s) on yerdə xəlifəliyə işarə etmişdir. Sonra bu ayə nazil olmuşdur”.

İmam Hadi (ə).
Şeyx Müfid “İrşad” kitabında İmam Hadinin (ə) dili ilə nəql edir: “İmam Cavad (ə) Qədir-Xum günündə Həzrət Əlini (ə) ziyarət edir və buyurur: “Şəhadət verirəm ki, Allahın mədhi sənə məxsusdur və Ona itaətdə muxlissən.

Allah “Maidə” surəsinin 67-ci ayəsində Peyğəmbərə (s) əmr etmişdir. Sonra da Peyğəmbər (s) üzünü insanlara tutub soruşmuşdu: “Öhdəmə düşənləri elan etmişəm?” Hamı dedi: “Bəli”.

Sonra buyurdu: “Allahım, şahid ol!” Sonra buyurur: “Mən möminlərə onların özlərindən də yararlı deyiləmmi?” Dedilər: “Bəli”. O zaman Əlinin (ə) əlini tutub, buyurur: “Mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır””.

İmam Həsən Əsgəri (ə).
Həsən ibni Zərif, İmam Həsən Əsgəriyə (ə) məktub yazır və soruşur: “Peyğəmbərin “Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır”, cümləsinin mənası nədir?

Həzrət cavabında buyurur: “Allah iradə buyurmuşdur ki, bu cümlə nişanə və bayraq olsun. Allahın ordusu münaqişələr zamanı onunla tanınsın”.

İmam Zaman (ə.f.).
O Həzrətə aid olan “Nüdbə” duasında belə oxuyuruq: “Elə ki, onun ömrü sona çatdı (Qədir-Ximda) öz vəlisi Əli ibni Əbitalibi (ə) ayağa qaldırıb, Allahın əmri ilə müsəlmanlara hidayətçi etdi. Çünki o, İlahi əzabdan qorxan idi və hər bir qövm üçün də bir hidayətçi olmalıdır.

Həzrət Peyğəmbər (s) camaat onu ətrafını tutmuş halda buyurdu: “Mən hər kimin mövlasıyamsa və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onu mövlası və ixtiyar sahibidir”. 

erfan.ir