Yəhudilər haqqında Qurani-Kərimin iki baxışı

30 May 2024 - 16:01

Qurani-Kərim bir tərəfdən Tövratın ilahi təlimlərini mədh edir, digər tərəfdən də bu təlimlərə əməl edən insanların yaxşı xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Həmçinin Tövrat və Yəhudiliyi təhrif edən, əhdi pozan bəzi yəhudiləri sərt şəkildə tənqid edir.

O, həmçinin yəhudiləri müşriklər səviyyəsində müsəlmanların ən böyük düşməni kimi göstərir.

Quranda yəhudilərə qarşı iki mövqe var: Birincisi tək Allaha və axirət gününə iman gətirən, xeyirxah işlər görən və “Əhli kitab”dan olan yəhudilərə aiddir. İkinci qrup isə Qiyamət gününə inanmayan və İslama qarşı sui-qəsd edən yəhudilərdir. Əslində bunlar yəhudi xalqının pis xüsusiyyətlərindən bəhs edən ayələrdə adı keçən yəhudilərdir.

Ali-İmran” surəsində açıq şəkildə bildirilir ki, bütün kitab əhli eyni deyildir. Sonra kitab əhlindən olan bir ümmətin Allaha itaət etmək, Quran oxumaq, səcdə etmək, yaxşılığı əmr edib pis əməllərdən çəkindirmək, yaxşılıq etmək kimi gözəl xüsusiyyətləri bəyan edilir.

"Ali-İmran" surəsinin 113-114-cü ayələrində buyurulur: “Hamısı eyni deyil: Kitab əhlindən elə bir ümmət vardır ki, gecələr ibadət etmək üçün durub, Allahın ayələrini oxuyur və səcdəyə qapanırlar”.

Onlar Allaha və axirət gününə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməllərdən çəkindirir və yaxşı işlərdə yarışırlar. Bunlar yaxşı insanlardır”.

Əslində, “Maidə” surəsində onların əhdi pozmalarına və böyük günahlarına işarə edən ayələrdə onların arasında mötədil bir dəstənin olduğuna işarə edilir:

 Maidə” surəsinin 66-cı ayəsində buyurulur: “Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən onlara nazil edilənə əməl etsəydilər, göyün və yerin müxtəlif nemətlərindən faydalanardılar. Onların arasında ifrata varmayan bir qrup var; onların bir çoxunun əməlləri çox pisdir”.

Ayədə Tövrat və İncilin mövqeyi yüksəldildiyi halda, onların həyata keçirilməsinin göydən və yerdən nemətlərin enməsinə səbəb olduğu vurğulanır.

Bundan əlavə, "Maidə" surəsinin 44-cü ayəsində Tövratı hidayət mənbəyi kimi vəsf edir: "Həqiqətən Biz onda hidayət və nur olan Tövratı nazil etdik. (Musanın zamanından İsanın zamanına qədər Musanın dininə) təslim olan peyğəmbərlər onun əsasında yəhudilər üçün hökm çıxarırdılar. Həmçinin rəbbani (Allahpərəst) alimlər və (Tövratşünas) bilik sahibləri onlardan Allahın kitabının qorunması istənildiyi və onlar onun (qalması və toxunulmazlığına) şahid olduqları üçün (onun əsasında hökm çıxarırdılar). Odur ki, (ey yəhudi alimləri,) insanlardan qorxmayın, Məndən qorxun və Mənim ayələrim(i təhrif etmək) vasitəsilə az bir qazanc əldə etməyin! Allahın nazil etdiyinin əsasında hökm etməyənlər – məhz onlardır kafirlər!".

"Maidə" surəsi, 41-dən 88-ə qədər olan ayələrində Tövrata əməl etməyən, hətta onun təlimlərini təhrif edən ikinci qrup yəhudilərin böyük günahlarını da vurğulayır.

Bu qrup sonda kafir və müşriklərlə daha yaxşı münasibət qurdu. “Maidə” surəsinin 80-ci ayəsi: “Onların bir çoxunun kafirləri dost tutduğunu görəcəksiniz. Onlar üçün əvvəlcədən hazırladıqları şey, yəni Allahın onlara qarşı qəzəbi necə də dəhşətlidir! Onlar isə əbədi olaraq əzab içində qalacaqlar”.

Bu səbəbdən də bu yəhudi qrupunun müsəlmanların ən böyük düşməni olduğu bildirilir. “Maidə” surəsinin 82-ci ayəsi: "Şübhəsiz, insanların iman gətirənlərə qarşı düşmənçilikdə ən qatısının yəhudilər və müşriklər olmasını görəcəksən. Onların möminlərlə dostluqda ən yaxın olanlarının isə «biz xaçpərəstlərik» deyənlər olduğunu görərsən. Bu, ona görədir ki, onların bir qismi keşişlər və rahiblərdir və onlar təkəbbürlənmir, özlərini yuxarı tutmurlar".

 

iqna.ir