İnanc və psixoloji sağlamlıq

28 Yanvar 2024 - 19:34

Əsasən, ilahi peyğəmbərlərin bəşər tarixi boyu insanlara ilk təlimi Allaha ibadət və bəndəlik olmuşdur: “Həqiqətən, Biz hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərdik ki, siz Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin” (Nəhl, 36).

Quran nöqteyi-nəzərindən dindarlıq və dini inanca sahib olmaq sağlam ağılın göstəricisidir. Dinə və mənəviyyata həvəs göstərməmək isə axmaqlıq və ağılsızlığın əlamətidir. Qurani-Kərimdə İbrahimin pak dinindən üz döndərən insanlar haqqında səfehlik ibarəti işlədilib: “(Ya Rəsulum!) Özünü səfehliyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Həqiqətən, Biz onu dünyada (peyğəmbərlik və Kəbəni təmir etmək üçün) seçdik. Şübhə yoxdur ki, o, axirətdə də əməlisaleh olanlardandır” (Bəqərə, 130).

Bu məsələnin səbəbi budur ki, din insan həyatına məna verib, onu xoşbəxtlik və şirinlik, əzab və uğursuzluq, itki və uğursuzluqlarla baş-başa buraxmır, bu əzab və sevincləri, nemət və cəzaları insanı sınamaq və sınamaq üçün izah edir: “Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya Rəsulum! Belə imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver!” (Bəqərə, 155).

Allah Qurani-Kərimdə insanın nicat və səadətinin yeganə yolunun insan ruhunun yetişdirilməsi və saflaşdırılmasında olduğunu vurğulayır: “Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır” (Şəms, 9- 10).

 

 

iqna.ir