Quranda İslam Peyğəmbərinin (s) adları və ləqəbləri

12 Sentyabr 2023 - 12:18

İslam Peyğəmbərinin (s) adı “Məhəmməd”dir. Allah onu Quranda dörd dəfə “Ali İmran / 144”, “Əhzab / 40”, “Məhəmməd / 2” və “Fəth / 29” surələrində bu adla çağırmışdır. İslam Peyğəmbəri (s) bu addan başqa Əhməd adı ilə də çağırılır; Bu da İsa Məsihin (ə) dediyi sözlərdəndir: “Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: “Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə verən Allahın elçisiyəm!” Sonra onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə onlar: “Bu, açıq-aydın sehrdir!” -dedilər” (Səff, 6).

Qurani-Kərimdə bu iki addan başqa İslam Peyğəmbərinin (s) müxtəlif sifətləri qeyd edilmişdir. Bu sifətlər o Həzrətin xüsusiyyətlərini və davranışlarını göstərir. Bu sifətlər arasında bunları qeyd edə bilərik; Onun peyğəmbərlik məqamına aid sifətlər: “Rəsul” (Ali-İmran, 144), “Bürhan” (Nisa, 174), “Vəli” (Maidə, 55), “Müsəlmanların birincisi” (Ənam, 163), "Nasihi Əmin" (Əraf, 68), "Ən-Nəbiyyül-Əmin" (Əraf, 158), "Ən-Nəbi" (Ənfal, 43), "Nəzir" (Hud, 12), “Münzir” (Rəd, 7), “Əbdullah” (İsra, 1), “Mübəşşir” (İsra, 105), “Rəhmətun lilaləmin” (Ənbiya, 107), “Əvvəlul-möminin” (Şüəra, 51), "Nəzirun Mubin" (Ənkəbut, 50), "Xatəmun-Nəbiyyin" ( Əhzab, 40), "Daiyən iləllah" (Əhzab, 46), "Bəşir" (Sabə, 28), “Rəsulun Mübin” (Zuxruf, 29), “Əvvəlul-abidin” (Zuxruf, 81), “Rəsulullah” (Fəth, 29), “Rəsuli Əkrəm” (Haqqə, 40), “Müddəssir” (Müddəssir, 1) və “Müzəkkir” (Ğaşiyə, 21).

Bəzi sifətlər Məhəmməd Peyğəmbərin (s) şəxsiyyəti və xüsusiyyətləri ilə də bağlıdır ki, bunları belə qeyd etmək olar: “Şəhid” (Bəqərə, 143), “Şahid” (Əhzab, 45), “Siracun Munir” (Əhzab, 46) ), "Rəhim" və "Rəuf" (Tövbə, 128), "Sahib" (Nəcm, 2) və "Müzzəmmil" (Müzzəmmil, 1).

Quranda İslam Peyğəmbərinin (s) sifətləri kimi qeyd olunan iki kəlmə vardır, lakin onların dəqiq mənası təfsirçilər arasında mübahisəlidir: “Taha” və “Yasin”.

Bəzi təfsirçilər bu iki adı İslam Peyğəmbərinin (s) adı kimi qeyd ediblər. Buna əsasən, “Ya” (çağırmaq) (nida hərfi) və "sin" İslam Peyğəmbərinin (s) şəxsiyyəti mənasını verir. Buna görə də Peyğəmbəri (s) çağıraraq sonrakı mətləbi izah edir və deyir: “Hikmətli Qurana and olsun! Həqiqətən, sən peyğəmbərlərdənsən” (Yəsin, 2 və 3).

“Taha” haqqında da İmam Sadiqdən (ə) belə nəql edilmişdir: “Taha Peyğəmbərin adlarındandır və mənası “Ya Talibul-Həqq, Əl-Hadi iləyh” (Ey haqq axtaran! Sən isə ona yolgöstərənsən). Deməli, “Taha” iki sözdən olan “Talibul-həqq” və “Hadi iləyh” sözündəndir. Zaman keçdikcə İslam Peyğəmbəri (s) üçün xüsusi ad kimi istifadə edilmişdir.

 

iqna.ir