Harun (ə) Allahın peyğəmbəri və qardaşlıq nümunəsidir

17 Yanvar 2023 - 11:08

Harun (ə), Musanın (ə) qardaşı kimi də tanınan Allahın peyğəmbərlərindən biridir. Harunun (ə) atasının adı İmran, anasının adı Yokabed idi. Harun Musadan böyük olsa da, onun adı peyğəmbərlikdə Musadan sonra çəkilir.

Harunun (ə) adı Qurani-Kərimdə dəfələrlə çəkilir; Bəqərə, Nisa, Ənam, Əraf, Yunis, Məryəm, Taha, Ənbiya, Möminun, Furqan, Şüəra, Qəsəs və Saffat kimi surələrdə.

Yəhudilər, xristianlar və müsəlmanlar Harunun peyğəmbərliyinə inanırlar. İslam Peyğəmbərindən (s) gələn rəvayətə görə, peyğəmbərlər nəsli Harundan davam etmişdir. İlyas Peyğəmbər (ə) də daxil olmaqla peyğəmbərlər onun nəslindən sayılırlar.

Musa (ə) Allah tərəfindən peyğəmbər olduqda və Fironu Allaha ibadət etməyə dəvət etmək tapşırıldıqda, Allahdan qardaşı Harunu yanına vəzir götürməsini istədi. Çünki Harun bəlağətli bir insan idi, təsirli nitqi vardı və bu missiyada Musaya kömək edə bilərdi.

Harun (ə) hər yerdə qardaşının yanında idi və ilahi məqsəd və missiyalarına çatmaq üçün bütün işlərində onunla əməkdaşlıq edirdi. Məhz bu yoldaşlıq və əməkdaşlıq sayəsində Allah Harunu peyğəmbərlik məqamına yüksəltdi. Bu mövqe Həzrət Musaya (ə) Allah tərəfindən bir rəhmət və lütf idi. Çünki onun təbliğində irəliləyişə səbəb olmuşdur.

İslam Peyğəmbərinin (s) bir hədisində Əlinin (ə) Peyğəmbərə (s) münasibətdə mövqeyi Harunun Musaya münasibətdə mövqeyi kimi təqdim olunur.

Bəni-İsrail Musanın yoxluğunda buzova sitayiş edəndə Harun Musanın canişini oldu. O, bütün səyləri ilə Bəni-İsrailin bu azğınlığının qarşısını ala bilmədi. Musa geri qayıdana qədər bir neçə nəfərdən başqa hamısı Haruna qarşı çıxdı.

Tarixçilərə görə, Harun 123-133 yaşlarında və Musadan üç il əvvəl vəfat etmişdir. Bir rəvayətə görə, Musa Harunu Allahın əmri ilə Sina dağına (Misir torpağında) apardı və orada bir daş parçasının üstündə yataraq öldü.

İordaniyanın qərbində, Hor dağının zirvəsində, Haruna aid edilən bir türbə var. Bu dağ "Petra" və "Harun dağı" kimi də tanınır. Həmçinin, İordaniyanın “Ketrin Əs-Sayahiyyə” kəndində kiçik bir təpədə başqa bir məzar ona aid edilir.

 

iqna.ir