Yəqub (ə) peyğəmbərin övladları

14 Dekabr 2022 - 15:44

Yəqub (ə) atasının istəyi ilə Nuhun (ə) tufanından sağ qalan Mesopotamiyalı qızlarla evlənməyə razılaşır. Onun həyat yoldaşlarının adları Olya və Rahilə idi. Tarixi kitablarda onun digər iki arvadının da adı Bəlhə və Zülfə kimi qeyd olunub. Həzrət Yəqubun (ə) 12 övladı olub. Onlardan yalnız Yusif (ə) peyğəmbərlik məqamına çatıb.

Yəqubun övladları hamısı güclü və gözəl idilər. Amma Yusif (ə) onların ən gözəli idi. Yəqub (ə) onu digər övladlarından çox sevirdi. Buna görə də bu, uşaqlıqdan qardaşlarının paxıllığına səbəb olurdu. Yusifin (ə) qardaşları onu səhraya aparıb quyuya atdılar və atalarına yalandan dedilər ki, canavar Yusifi yedi. Amma Yusif quyudan xilas oldu və nəhayət Misirə çatdı. Bir müddət orada hökmranlıq etdi.

İslam mətnlərində Yəqubun (ə) ilk oğlu Şimon adlanır. Şimon Yaqubun böyük və ağıllı oğlu idi ki, digər qardaşlara başçılıq edirdi. Bəzi Quran təfsirçiləri hesab edirlər ki, Şimon Yusifin öldürülməsinə qarşı çıxıb və onu quyuya atmağı təklif edib.

Ancaq bəzi tarixi kitablarda Yaqubun ilk övladı Rubin və ya Ruben adlanır. Buna görə də Yəqubun oğulları Yusifi öldürmək niyyətində olanda, böyük oğlu Ruben buna qarşı çıxdı. O, 135 yaşında dünyasını dəyişib və Fələstində dəfn olunub.

Lavi Yəqubun (ə) üçüncü oğludur. Onu İmranın babası və Musanın böyük əcdadı adlandırırlar. O, atası ilə Misirə getdi və orada qaldı və 137 yaşında vəfat etdi.

Yəhuda Yaqubun (ə) dördüncü oğlu idi. Yəhuda Davud və İsanın əcdadı hesab olunur. Baxmayaraq ki, bəzi insanlar yəhudi sözünün "Yəhuda" sözündən götürüldüyünə də inanırlar.

Dan və Nəftali Yəqubun (ə) beşinci və altıncı övladlarıdır. Nəftalinin övladları və nəsli Fələstinin şimalında yaşayırdı.

Cad Yəqubun (ə) yeddinci oğlu idi. Onun yeddi oğlu var idi. Onların hər biri bir qəbilə başçısı idi. Onlar İordaniyanın şərqində yaşayırdılar.

Yeskara, Əşir və ya Aşer və Zebulun da Yəqubun (ə) digər övladlarıdır və İsrail qəbilələrinin ağsaqqalları hesab olunurdular.

Binyamin Yəqubun (ə) kiçik oğlu və Yusifin (ə) yeganə doğma qardaşıdır. Binyaminin adı Quranda keçmir, lakin Yusifin (ə) dilindən “qardaşım” kəlməsi ilə digər qardaşlardan seçilir. Yusifin yoxa çıxmasından sonra Yəqub Binyamini sevirdi və Yusifin qoxusunu Binyamindən alır və sakitləşirdi.

Yəqubun (ə) övladlarının hamısı təkallahlı idilər. İbrahim və Yəqubun dininə tabe idilər. Necə ki, Yəqub (ə) ölən zaman oğullarına vəsiyyət etmişdi: "Yoxsa Yəqubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?- deyə oğlanlarından soruşduğu zaman, onlar, sənin Allahına və ataların -İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq (Ona ibadət edəcəyik)! -dedilər" (Bəqərə, 133).

 

iqna.ir