Ən son

İmam Hüseyn(ə) qanının məsulİyyətİ

16 Dekabr 2009 - 15:48

images/articles/2009_12/96/u2_5555.jpgBu günləri bu qədər nahaq tökülən qanlara görəsən cavab verən tapılacaqmı? Nəinki bu günləri, ilk qatil olan öz doğma qardaş qanına əllərini batıran Qabil Habilin cinayətinə qiyamət günü cavab verməyə məcburdur. Demək olar o gündən bu günədək bütün nahaq yerə tökülən qanların hesabını zalimdən alacaqlar. Hər təcavüz olunmuş haqqa, tökülmüş qana və bu işə əl qoyanların lazımınca mühakiməyə çəkilib intiqamı alınacaqdır. Əgər bir şəxs digərinə zülm edibsə yalnız cinayətkarı yaxalayıb cəzalandırarlar və yaxud da Allaha və qiyamətə inanan şəxslərin axirətdə də zülmkarın hesaba çəkiləcəyinə etiqadı vardır. Bizə məlum olduğu kimi və insan vicdanı yol vermədiyi "məzlumun qanı yerdə qalmaz" kəlməsi qəlblərdə qorunmuşdur. Fərz edib sual etmək olar, görəsən bir nəfərin nahaq yerə tökülən qanına bütün aləm cavabdeh ola bilərmi? Məni bu sualı verməyə vadar edən məs İmam Sadiqin (ə) öz babası İmam Hüseyni (ə) ziyarət edərkən dediyi söz olmuşdur. Bəli İmam Cəfər Sadiqin (ə) buyurduğu söz bundan ibarətdir: "yer və onun üzərində hər kəs sənin qanına və intiqamına zamin edilmişdir" (kamilu ziyarat. 89 bab. səh 361. ziyarətul Huseyn İbni Əli (ə) ). Qısa olsa da sətri sizə açmaq istədim, İslamın böyük arif və alimləri "zamin" ləfzinin qarşısında heyrətlənib aciz qalmışlar. Necə ola bilər ki, bir şəxsiyyətin qətlinə bütün yer üzünün insanları kimliyindən asılı olmayaraq cavabdeh və zamin olunsun? Daha da aydın olmaq üçün "zamin" sözünə elmi şəkildə yanaşaq. Bir insan digərinin malını, canını, ruhiyyəsini bir başa və yaxud da vasitə ilə tələf edərsə ona zamindir. Fiqh elmində bunlar geniş fəsillərdə izah olunmuşdur, misal: bir şəxs digərindən borc pul alarsa, borclu olanın boynunda borcu qaytarmaq vacibdir və həmin pul miqdarınada zamindir. Yalnız borc, cinayət, tələf edilən mal və buna oxşar işlər sahibinə "zamin" deyilir. Mal yiyəsi, zərər çəkən, öldürülənin qohumları və buna oxşar olan şəxslərə "Haqq sahibi" deyilir. Gəlin indi də İmam Sadiqin (ə) dediyi cümlədə bir az təfəkkür edək, necə ola bilər ki, İmam Hüseynin (ə) qətlində tökülən qana hamımızı "zamin" bildi?

İmamın (ə) cümləsindən belə zahir olur ki, Allah Təala İmam Hüseyn (ə) qanının zaminliyinə yeri və yer üzərində hər kəsi məsuliyyətə cəlb etmişdir. Şübhəsiz ki, Əhli-Beyt (ə) əqidəsində İlahi Ədalət əsas yer tutur. Yəni ki, Allah heç bir məxluquna zərrə qədər olsa belə zülm etməyəndir. Həmçini də Əhli-Beyt (ə) dedikləri (hədisləri) elə olmalıdır ki İlahi Ədalətə zidd gəlməsin. Əldə edilən istifadə budur ki, həqiqətən də Allah Taala yeri zamin qərar vermişdir. "Yer" ləfzini işlədərkən "Kərbəla" torpağını qeyd etməmiş mütləq olaraq "yer" demişdir, bunun müqabilində tamam yer kürəsi başa düşülür və "Kufə" şəhərinin əhalisi də zikr olunmamışdır ki, deyək İmam Hüseynin (ə) qanına səbəb olan qoşun həmin şəhərdən çıxmışdır. Ziyarətin mətninə baxaq "Yer və onun üzərində hər kəs sənin qanına və intiqamına zamin edilmişdir" onda isə heç bir qeyd olmadan "hər kəs" kəlməsi bütün yer üzündə olan əvvəl gündən axıradək zamin qalmasını görürük. İmamlar (ə) öz ismətlərinə görə bəlağətin ən ali dərəcəsində danışdıqlarını da unutmayaq! Buna əsaslanaraq ondan (ə) gələn bu sözü heç yerə yönəldə və yoza bilməyib belə deyək. Nə üçün Allah Taala yeri Hüseyn (ə) qanına məsuliyyət daşıyanlardan etmişdir? Hüseyni (ə) yer qətlə yetirmişdirmi? Əgər Kərbəla torpağından söhbət gedirsə maşallah onun əzəməti haqqında çoxlu hədislərimiz vardır. Yox deməli burada yer kürəsinin bir hissəsi deyil bütövlükdə İmam Huseynə (ə) zamin durmasi sübuta yetir. Yaxşı, insanların bu tökülən pak qana görə nə günahı olmuşdur ki, Allah onları da məsuliyyətə cəlb edib? Belə çıxır ki, bizim ata babalarımız, övlad və nəvələrimiz də cavabdeh olacaqdır. Bəs soruşan olmaz ki, biz axı Bəni Uməyyə (lə) zamanında yaşamamışıq və İmam Hüseyn (ə) şəhadətinə də şahid olmamışıq, necə ola bilər məsuliyyət daşıyaq? Heç İmam Sadiq (ə) özü Kərbəla hadisəsini görməmişdir?

Bəli İmam Sadiq (ə) bu hikmətli sözlərilə bizlərə öz risalətini çatdırmaq istəyir ki, həqiqətən də əgər bu günləri biz namaz, oruc, quran, Allah Rəsulu və onun pak Əhli-Beytini (ə) tapmışıqsa Hüseynin (ə) tökülən qanın sayəsində əldə etmişik. Bir sözlə əbədi olaraq boynumuzda minnət hissi oyadan"qanın qılınca qələbə gəlməsi" mədəniyyətini dərk etdirmək istəmişdir. Bəlkə də İmam Sadiq (ə) bütün hər "Yeri" bizim üçün haqq yolunda tökülən qanını unutmamağımız üçün Kərbəla ünvanı etmişdir. Hər kəsi də İmam Hüseyn (ə) intiqamına və zalimlərə qarşı nifrət hissi duymağı öyrətmişdir.

Son söz: Ey "Yer" zamin ol, hər məkanı Kərbəlaya çevirməyə!.

Ey "Yer və onun üzərində hər kəs" zamin ol Hüseynçi olmağa və İmam Məhdi (əc) ilə birgə onun qanının intiqamını almağa.