Ən son

Mən ki, bihuş düşüb, görçək özümdən getdim,Siz ki, huşyardız, ol afəti-dünya kim idi?

08 Iyul 2011 - 13:41

Kim idi?

 

Dustlər, mən görən ol dilbəri-ziba kim idi?

Dağıdan gül üzünə zülfi-mütərra kim idi?

 

Mən ki, bihuş düşüb, görçək özümdən getdim,

Siz ki, huşyardız, ol afəti-dünya kim idi?

 

Nə könül qoydu, nə can məndə, nə səbrü nə qərar,

Etdi qarət məni, ol şahidi-yəğma kim idi?

 

Ol üzü cənnəti mən bilməsəm adəm degiləm,

Ləbi Kövsər, üzü gül, qaməti Tuba kim idi?

 

Dustlər, dün gecə kim, məsti-meyi-vəhdət idik,

O bizə saqi olan yari-dilara kim idi?

 

Doldu ənvari-məhəbbətlə genə sinə bu gün,

Göstərən vadiyi-Sinadə təcəlla kim idi?

 

Bu nə bəhcət, nə səfadır, nə sürurü nə bəha,

Sizi tari, o nigari-fərəhəfza kim idi?

 

Kimdi bu məclisi-ürfanı bu şurə gətirən,

Dövri-sağərlə verən badeyi-səhba kim idi?

 

Gəldi göftarə ləbi, aləmi ehya elədi,

Bu necə ruh idi, aya bu Məsiha kim idi?

 

Çeşmi-Qibti nə bilir xilqəti-harun sirrin,

Nə bilir dəhrdə Firon ki, Musa kim idi?

 

Olmasan badiyeyi-eşqdə Məcnun əgər,

Bilməsən hiç ki, sən, Həzrəti-Leyla kim idi?

 

Nəfsi-vahiddən əgər mətləbə olsan vaqif,

Bilisən onda ki sən, Adəmü Həvva kim idi.

əvva kim idi.

 

Həq zühurunda hələ yolda qalıb iki gözüm,

Bəs o həq məzhəri ayineyi-ülya kim idi?

 

Qürrətül-eynüvə ömründə degilsən vaqif,

Görə bilməz ki, cəmali-həqə bina kim idi.

 

Bu səri-çeşmə əzəldən bulanıb, ey qafil,

Gör kimə tabe olursan, sizə mövla kim idi?

 

Neçə gün aləmi-nasutə gəlib oldu müqim,

Heyf ki, bilmədilər Seyyidi-rüsva kim idi?

Seyyid Əzim Şirvani