Ən son

Əhli-beyt (ə) tərəfdarlarının, seçilmiş şəxslərin və bəzi keçmiş ümmətlərin rəcəti

04 Aprel 2018 - 23:15

1. Muhəmməd ibn Təyyar “o gün hər ümmətdən bir qrupunu dirildəcəyik” (“Nəml”, 83) –ayəsi haqqında İmam Sadiqdən (ə.) nəql edir: “Öldürülərək dünyasını dəyişən elə bir mömin olmayacaq ki, dünyaya qayıdıb təbii şəkildə ölərək dünyadan köçməsin. Həmçinin, təbii şəkildə dünyadan köçən elə bir mömin olmayacaq ki, qayıdaraq şəhid halda dünyasını dəyişməsin”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.40, hədis 5)
2. Cabir ibn Yəzid “Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə...” (“Ali-İmran”, 157) –ayəsi haqda İmam Baqirdən (ə.) nəql edir: “Ey Cabir, bilirsənmi “Allah yolu” nədir?
Dedim ki, Allaha and olsun ki, bilmirəm. Öyrətsəydiniz, bilərdim.
Buyurdu: “Əli (ə.) və övladlarının yolunda öldürülmək. Hər kəs onun vəlayəti yolunda öldürülsə, Allah yolunda öldürülüb. Bu ayəyə iman gətirən elə bir şəxs yoxdur ki, ona bir dəfə öldürülmək və bir dəfə də ölmək yazılmamış olsun. Öldürülən qayratılacaq ki, təbii şəkildə dünyadan getsin”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.40, hədis 8)
3. Əbu Bəsir deyir ki, İmam Sadiqin (ə.) məhzərində olarkən “Onlar: “Allah, ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir!-deyə Allaha möhkəm and içdilər. Xeyr! Doğru vəd etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!” (“Nəhl”, 38)-ayəsini oxudum.
Həzrət (ə.) mənə buyurdu ki, ayə haqda nəzərin nədir?
Dedim ki, müşriklər belə güman edirlər. Onlar and içərək Peyğəmbərə (s.) deyirlər ki, Allah ölənləri diriltməyəcək.
İmam (ə.) buyurdu: “Ölüm olsun bunu söyləyənlərə! Onlardan soruş ki, müşriklər Allaha, yoxsa Lat və Uzza bütlərinəmi and içirlər?!
Dedim ki, sənə fəda olum, bəs həqiqət nədir?
Buyurdu: “Ey Əbu Bəsir! Qaim (ə.) zühur edərkən Allah-taala tərəfdarlarımızın bir qrupunu qılıncları çiyinlərində olduğu halda dirildəcək. Bu xəbər Əhli-Beyt (ə.) tərəfdarlarının sağ olanlarına çatdıqda onlar camaata deyəcəklər ki, filankəs, filankəs və filankəs qəbirdən durub, bu dəqiqə həzrət Qaimin (ə.) yanındadırlar. Bunu eşidən düşmənlər deyəcəklər ki, “ey şiələr, siz nə qədər yalançısınız?! Bu sizin öz dövlətinizdir, onda da yenə yalan danışırsınız. Xeyr, Allaha and olsun ki, onlar dirilməyiblər və Qiyamət gününə kimi dirilməyəcəklər”. Sonra İmam (ə.) davam etdi: “Allah onların sözlərini nəql edir ki, “Allah, ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir!”-deyə Allaha möhkəm and içdilər...” (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.92, hədis 102)
4. Əbdullah ibn Qasim Bətlin nəql etdiyi hədisin bir hissəsində: “sonra sizi bir daha onlara qələbə çaldıracağıq” (“İsra”, 6) –ayəsi haqda İmam Sadiqdən (ə.) rəvayət edilir: “Bu, İmam Huseynin (ə.) yetmiş nəfər səhabəsi ilə birlikdə qayıtmasına işarədir...” (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.93, hədis 103)
5. Əmmar ibn Mərvan İmam Sadiqə (ə.) Allah-taalanın möminin ruhunu almasının necəliyi haqda verilmiş sualla bağlı gəlmiş uzun rəvayətin bir parçasında belə nəql edir: “Sonra (mömin) Rəcva cənnətində Muhəmməd övladları (ə.) ilə görüşəcək və onların yeməyindən yeyəcək, sularından içəcək, onlarla (ə.) birlikdə əyləşərək söhbət edəcək. Bu, bizim Qaimimizin (ə.) zühuruna kimi davam edəcək. Elə ki, biz Əhli-Beytin Qaimi (ə.) zühur etdi, Allah onları dirildəcək və onlar dəstə-dəstə “ləbbeyk-səninləyəm”-deyə-deyə ona qoşulacaqlar” (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.97, hədis 113)
6. İbni Bukeyr İmam Sadiqdən (ə.) nəql edir: “Elə bil Həmran ibn Əyan və Musəyyər ibn Əbduləzizi görürəm ki, Səfa və Mərva arasında camaatı qılıncdan keçirirlər”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.40, hədis 7)
7. Əli ibn Muğeyrə İmam Baqirdən (ə.) nəql edir: “Elə bil Əbdullah ibn Şərik Amirini görürəm ki, başına qara əmmamə bağlamış və onun uclarını çiyninə atmış halda dağın ətəyindən yuxarı qalxır. O, biz Əhli-Beytin (ə.) qırx min nəfərlik təkbir səsləndirərək düşmənə doğru şığıyan mücahidlərinin arasındadır”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.76, hədis 81)
8. Mufəzzəl ibn Ömər İmam Sadiqdən (ə.) rəvayət edir: “Qaimlə (ə.) birlikdə Kufə arxasından iyirmi yeddi nəfər üzə çıxacaq. Onların on beş nəfəri Musanın (ə.) qövmündən hidayət əhli olanlar (“Əraf”, 59-a işarədir), yeddi nəfəri “Kəhf əhli”ndən, qalanlar bunlardır: Yuşə ibn Nun, Əbu Dücanə Ənsari, Miqdad, Malik Əştər. Onlar Məhdinin (ə.) köməkçiləri və onun dövlətinin hakimləri olacaqlar”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.90, hədis 95)
9. İmam Kazimdan (ə.) nəql olunur: “Dünyadan köçmüş insanlar qayıdacaq və o gün onlardan qisas alınacaq. Hər hansı bir şəxsə əzab-əziyyət verənlərdən, elə həmin keyfiyyətdə qisas alınacaq. Hər kəs kiməsə əziyyət verilməsinə, yaxud kiminsə öldürülməsinə vasitə olmuşsa, uyğun şəkildə qisas alınacaq. Hər kəs başqasını öldürmüşsə, özü öldürüləcək. Onların düşmənləri də onlarla birlikdə diriləcək, onlardan qisas alınacaq və otuz il yaşayacaqlar. Beləliklə də qisas aldıqdan və qəlbləri aram olduqdan sonra bir gecənin içində öləcəklər. Bundan sonra onların düşmənləri ilahi əzablara tapşırılacaqlar ki, boyunlarında olan haqlar onlardan alınsın”. (“Biharul-Ənvar”, c.53, səh.44, hədis 16)
.