Ən son

Qurana görə kişilər qadınlardan üstündürmü?

26 Mart 2018 - 13:08

İslama görə cinsiyyətin insani keyfiyyətin dəyərləndirilməsində heç bir rolu yoxdur. Quran bütün insanların bir kişi və bir qadindan yaradılması həqiqətinə diqqəti çəkərək buyur ki, üstünlük meyarı yalnız təqva ilə ölçülür. Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır. Hücurat. 13. Əməllərin həyata keçirilməsi, kamillik dərəcəsinin əldə edilməsi yolları da qadın və kişi arasında eynidir və hər biri öz əməllərinin qarşılığını alırlar: Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. (Və ya gördükləri yaxşı işlərin müqabilində onlara daha yaxşı mükafatlarını verəcəyik!) Nəhl. 97. Bir qadın ilahi dərəcələrə yiyələnərək bütün mö- minlər üçün nümunə ola bilər: Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: ‘Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında – Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!’ – demişdi. Təhrim. 11. Ancaq insanın üstünlüyü ilə vəzifələrin bölünməsini, ictimai rolları qarışdırmaq yalnışdır. Cəmiyyətdə ehtiyacların qarşılanması və ictimai məsələlərin səhmana salınması üçün insanlar öz öhdəsinə düşən rolunu oynamalıdır. Cəmiyyətdə hamı həkim, yaxud çörəkçi ola bilmə- diyinə görə , ailədə də hamı eyni öhdəliyi boynuna götürə bilməz. Kişi daha çox evdən qıraqda olduğuna, cəmiyyəti daha yaxşı tanıdığına, ailəyi qorumaq məsuliyyətini daşıdığına və onu təmin etməyə borclu olduğuna görə özünəməxsus yeri və öhdəliyi var. Qadın isə daha emosianal va mehribandır. Övlad dünyaya gətirmə yükünü təbiət özü onun çiyinlərinə vermişdir. Bu baxımdan qadının da özünəməxsus fərqli rolu vardır. Bu fərqləri nəzərə alaraq müxtəlif fərqli qanunlar meydana çıxır. Məsələn, övlad anaya daha çox hörmət etməlidir, ancaq evin idarəçiliyi atanin öhdəsindədir. Quranın da buyurduğu kimi ailə sütunlarının möhkəmliyini kişi təmin edir: Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və (kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir. Nisa.34. Təbii ki, bu müdiriyyət diktatorluq anlamına gəlməz və Quran bəzi yerlərdə qərar qəbul etmək üçün məşvərət etməyə göstəriş verir: Əgər ata və ana öz aralarında məsləhətləşib, uşa- ğı (iki ildən tez) süddən kəsmək qərarına gəlsələr, ikisinə də heç bir günah olmaz. Bəqərə. 233. Quran qadına zülmü ən pis zülm növü adlandırmış və onun qiyamətdəki cox ağır əzabından çəkindirmişdir. Təəssüf ki, bəşər bir çox hallarda buna riayət etmir. Bu üzdən bir çox cərəyanlar, o cümlədən feminizmin özü də qadınların xeyrınə xidmət etmir. Xüsusən də qadınların təbiətlərinə qarşı çıxır və onun analıq və uşaq dünyaya gətirmək qabiliyyətini qadın üçün ən böyük problemi hesab edirlər. Onların məqsədi bir qadını kişiyə çevirməkdir. Bir halda ki, məqsəd qadının təbiətindəki bacarığı və istedadlarını inkişaf etdirmək olmalıdır. Hər bir varlığın kamala çatmasının ən təbii yolu budur.

Soalcity.ir Tərcümə edən: Emil Kələyev