Ən son

Namaz (Nəhcül-Bəlağədə) (1-ci hissə)

08 Dekabr 2016 - 20:40

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Namaz, İslam dininin rüknüdür. Rükn bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz. Məhz bu üzdən bizə namazı qılmaq əmr olunub. “Namaz qılın (-“Bəqərə” surəsi, 43, 83 və 110-cu ayələr).

Bir neçə ayədə “yusəlli” və “musəllin” sözləri olsa da qılmaq mənasını daşıyır. (Ali-İmran surəsi, 39-cu ayə) Həzrət Əli (ə.s) həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir: “Bilin ki, Allah namaz qılanlar və səcdə edənlərə əzab verməyəcəyinə görə izzətinə and içmişdir. (“Təfsilu vəsailiş-Şiə ila təhsili məsailiş-şəriə”, 1-ci cild, səh: 314.)

Namaz barədə dini ədəbiyyatımızda saysız-hesabsız göstərişlər vardır. Həm Qurani-Kərim həm də məsumlarımız iba-dətlərin ən önəmlisi olan namaz barədə söz açmışlar. Bu məqalədə namazın müxtəlif məsələlərini İslamın olduqca dəyərli və mötəbər mən-bələrindən hesab olunan “Nəhcül-Bəlağəəsərində araşdıracağıq:

1-Namaz qılmaq islam millətinə mənsubiyyətin əlamətidir:

“Allaha tərəf yaxınlaşmağın ən yaxşı yolu... İslam dininin dinlik nişanəsi (dinin ən böyük sütunu) olan namaz qılmaqdır. (“Nəhcül-Bəlağə”, 110-cu xütbə.)

Həzrət Peyğəmbər buyurur: “Namazı tərk edə şəxs dinini xarab etmişdir

(“Nəhcül-bəlağə”-nin şərhi, İbn Əbil Hədid, 7-ci cild, səh: 223.)

Həzrət Əli (ə.s) məlun İbn Mülcəm tərəfindən aldığı qılınc zərbəsindən sonra oğlu Həsən və Hüseynə etdiyi vəsiyyətdə buyurur: “ Dininizin sütunu olan namaz barəsində Allahdan qor-xun...” (“Nəhcül-Bəlağə”, 47-ci məktub)

2- Ruhiyyəsiz və tərəddüdlə qılınan namaz pislənib:

İmam Əli (ə) Həruriyyədə olanlardan (İmam Əliyə (ə) müxalifət məqsədi ilə Kufə yaxınlığındakı Hərura səhrasında toplaşmış Nəhrəvan Xəvaricinin) birinin gecə namazı qılıb Quran oxuduğunu eşidəndən sonra (zəmanə imamını tanımadan ibadətin faydasız olması barəsində) buyurmuşdur: (Zəmanə imamı və haqq xəlifəyə) yəqinlik və inamla olan yuxu şəkk və tərəddüdlə namaz qılmaqdan daha yaxşıdır. Deməli imam barəsində tərəddüddə olan şəxsin qıldığı namaz və oxuduğu Quran düz deyil. (“Nəhcül-Bəlağə”, 97-ci hikmət) “Nə çox namaz (gecə namazı) qılan ki, namaz qılmasından ona oyaqlıq və əziyyətdən başqa bir şey qalmır. (Çünki o, namaz və orucu göstərişlərə uyğun yerinə yetirməyib.) (“Nəhcül-Bəlağə”, 145-ci hikmət.)

Quran-Kərim bu barədə buyurur: “Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər... namaza yaxınlaşmayın (“Nisa” surəsi, 43-cü ayə)

3- Vaxtında qılınan namaz:

İmam Əli (ə) namazın vaxtında qılın-ması barədə buyurur: “Namazı onun üçün müəyyən olunmuş vaxtda yerinə yetir və bekar olduqda onu vaxtından əvvəl qılma və işin olduğu üçün onu təxirə salma” (“Nəhcül-Bəlağə”, 27-ci məktub)

4- Namaz insanı lovğalıqdan uzaqlaşdırıb ona sadəlik” bəxş edər:

“Allah... namazı təkəbbür və məğrur-luqdan paklaşmaq üçün vacib etdi (Nəhcül-Bəlağə”, 252-ci hikmət)

“Allah mömin bəndələrini əl, ayaq və digər üzvlərinin (günah və itaətsizlikdən) dinc qalması, gözlərini yerə dikmələri, canlarının təvazökarlığı, qəlblərinin xar-lığı və təkəbbür və lovğalığı onlardan uzaqlaşdırmaq üçün onları namazlar, zəkatlar və vacib günlərdə oruc tutmağa çalışmaq vasitəsi ilə fitnə-fəsad, zülm və təkəbbürlülükdən qoruyur....Çünki gözəl üzlərin təvazökarlığa görə torpağa sürtülməsi və kiçikliyi bildirmək üçün (səcdə zamanı) şərəfli üzvlərin (yeddi yerin) yerə yapışdırılması namazdadır... (“Nəhcül-Bəlağə”, 192-ci xütbə)

5- Namazı tərk edən ilahi əzaba düçar olacaq:

İmam Əli (ə) (namaz... barədə) öz səhabələrinə tövsiyə edib buyurur: “Namaz işinə riayət edin (ki, o, möminin meracı, dinin sütunu və qiyamətdə bəndədən soruşulacaq ilk şeydir. Əgər qəbul olmuş olsa, digər əməllər də qəbul olar. Qəbul edilməyib hesaba alınmadıqda isə əməllərin heç biri in­sana bir fayda verməz). Onu qoruyun (onun qılınmasının fəzilətli vaxtından qafil olmayın) və onu çox yerinə yeti­rin. Onun vasitəsi ilə (Allaha) yaxınlaşın. Çünki (Nisa surəsinin 103-cü ayəsində buyurulduğu kimi) namaz möminlərə yazılmış və vaxtı müəyyən edilmiş bir vacibdir. Məgər Cəhənnəm əhlinin (“Muddəssir” surəsinin 42-43-cü ayə-lərində olduğu kimi onlardan sizi Cəhənnəmə salan nədir?” soruşularkən verdikləri bu cavaba ki, “onlar deyəcək-lər: Biz namaz qılanlardan deyildik (cani-dildən) qulaq asmırsınız? (“Nəhcül- Bəlağə”, 199-cu xütbə)

6- İlk namaz qılan şəxs:

Həzrət Əli (ə) buyurur: “İlahi, mən haqqa çatan, onu eşidən və qəbul edən ilk şəxsəm. Allahın Peyğəmbərindən (s) başqa heç kəs namazda məndən öndə olmayıb. Yəni həzrət Peyğəmbərin dəvətini qəbul edib müsəlman olan və o Həzrətlə namaz qılan ilk şəxs mən olmuşam.

 

Şəhriyar Əliyev