Ən son

Din, dindar və dinşünas üçlüyü (qeydlər)

30 Iyun 2016 - 12:57

1.Bir çox insanlar dini anlamada ən primitiv qaydanı belə unudurlar. Qayda belədir:“Mən dini anlamaq istədikdə aşağıdakı üç anlayışı bir-birindən ayırmalıyam:

– Din;
– Dindar;
– Din
şünas.
Din- “ilahi mesaj”lar
ı əks etdirən həqiqətlər toplusudur. Dindar- dini mətnlərdə qeyd olunanlara inanıb onlar əsasında həyat sürən birisidir. Dinşünas isə- dini mətnləri (məsələn, İslam dinində Quran və sünnə kimi) tədqiq edib, onları adi dindarlar üçün aydınlaşdıran şəxsdir.

NƏTİCƏLƏR:
1. Dind
ə xəta, səhv, batil, yanlış yoxdur. Çünki o, Allahın məhsuludur.
2. Dindar dini
əməli müstəvidə təmsil etməyə çalışır. Həm inanır, həm də onun göstərişlərinə, buyuruqlarına əməl edir.
3. Din
şünas dini müddəaları dini mətnlərdən əldə etməyə çalışır. Bununla da dini nəzəri müstəvidə təmsil edir. Yəni müəyyən metod əsasında dini mətnlərdən anladıqlarını din adı ilə insanlara təqdim edir.
4. Dindar s
əhv, xəta edə bilər, çünki məsum deyil.
5. Din
şünasın din adından təqdim etdiyi müddəalar nə həmişə yanlışdır, nə də həmişə doğrudur. Əksinə, bəzən doğru, bəzənsə yanlış ola bilər. Bir sözlə, dinşünas dini mətnləri anlama prosesində xətadan sığortalanmayıb.
6. B
əzən dini nə dindar təmsil edir, nə də dinşünas. Bu, o zaman baş verir ki, onlar xətaya yol verirlər.
7. Dindar s
əhv bir hərəkətə yol verirsə və ya dinşünas nəsə yanlış bir dini bilgi aşılayırsa ətrafındakılara, Bunu onlara din söyləyir” – deməklə günahı dinin üzərinə yıxmaq yanlışdır.
8. H
əssas və şübhəli nəzərə çarpan durumlarda dərhal “dindar”ı və “dinşünası dindən ayırmalıyıq o zamana qədər ki, durum aydınlaşsın.

2. Dinşünas dini düzgün oxumayanda və dindar da ona düzgün əməl etməyəndə, toplumda ictimai fəsadlar yaranmağa başlayır. Demək, toplumda dini rəngə boyanmış ictimai fəsad varsa, bu zaman ya dinşünas dini düz oxumayıb, ya da dindar dinə düzgün əməl etməyib.

3. Əgər “din” əxlaqi dəyərləri tamamlamaq üçün göndərilibsə (ki, göndərilib), onda həm “dinşünas dini insani-əxlaqi aspektdən oxumalıdır, həm də “dindar” bu aspekti təzahür etdirəcək şəkildə davranışlarını, rəftarlarını tənzimləməlidir. Bu əsasla, dinin qeyri-insani və qeyri-əxlaqi oxunuşu, təfisir, yozumu dinin mahiyyətinə yaddır. Dindar da öz münasibətlərində bunu nəzər almalıdır.

4. Din, dinşünas və dindar təsvirini üçbucağa bənzətmək olar, belə ki, üçbucağın yuxarı hissəsində din, aşağı hissələrində isə sağda dinşünas və solda dindar yerləşir. Dinşünas dini nəzəri müstəvidə təmsil edirsə, dindar da onu əməli müstəvidə təmsil edir. Din fövqdə dayandığından, həm dinşünas, həm də dindar yuxarıya doğru hərəkət edirlər. Əgər onlar sağlam olmasalar, dini də öz səviyyələrinə endirmiş olacaqlar. Odur ki, zorakılığa meyillik olan mədəniyyətlərdə, atmosferlərdə dinşünas dini zorakı təsvirdə təqdim edir, dindar da zorakılığa gətirib çıxardan əməllər görür.

5. “Din” adına kimisə və ya nəyisə müdafiə edən üç cür adam var:
1. Adam var, dini- Quran v
ə sünnəni müdafiə edir.
2. Adam var, hans
ısa bir dinşünasın dini görüş və ya görüşlərini müdafiə edir.
3. Adam da var, hans
ısa bir dindarın dini əməlini, mövqeyini müdafiə edir.
Qeyd: 2 v
ə 3-ü 1-dən ayıran odur ki, 2 və 3-də xəta ehtimalı var, ancaq 1-də isə belə bir ehtimal yoxdur.

6. Dörd növ dinşünaslığı bir-birindən ayırd etmək olar:
-irfani din
şünaslıq;
-teoloji din
şünaslıq;
-fiqhi din
şünaslıq;
-
əxlaqi dinşünaslıq.
İrfani dinşünaslıq dini təcrübələri, teoloji dinşünaslıq dini inamlar sistemini, fiqhi dinşünaslıq davranışa dair fiqhi sistemi və əxlaqi dinşünaslıqsa əxlaq elmini mərkəzə almaqla formalaşır. Əksər insanlar fiqh kanalı ilə dini tanıyırlar, bu isə ən yayğın bir dinşünaslıq modelidir. İkinci dərəcədə əxlaqi dinşünaslıq modeli dayanır, bu modelin ardıcılları yaxşılığa əməl edib pislikdən isə çəkinməyi dinin gövhəri hesab edirlər. Bu, onlara görə, dindarca yaşamaq deməkdir. Bu model davamçıları dinin əqli-nəzəri tərəfləri ilə elə də maraqlanmırlar. Bunun əksinə olaraq, teoloji dinşünaslıq modelinin təmsilçiləri daha çox dinin qeyd olunan tərəflərinə diqqət yönəldirlər. Elə buna görə, bu növ dinşünaslıq daha çox elit təbəqədə özünü göstərir. Ən az tapılan dinşünaslıq modeli isə irfani dinşünaslıq modelidir. Bu model ardıcılları mənəvi halları yaşamağı dinin özəyi hesab edirlər.
Qeyd: Kims
ə yuxarıda sadalanan modellərin hamısını özündə ehtiva edə bilər, bunların arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. İnsan çalışmalı, həm mənəvi hal keçirməli, həm nəzəri inamları dədqiq etməli, həm bu inamlardan doğan hüquqi göstərişlərə əməl etməli, həm də əxlaqi dəyəri həyata keçirməlidir.

7. Elələri var ki, növbə dinə, dinşünaslığa və dindara çatdıqda Necə gəldi” məntiqi ilə onları dəyərləndirməyə və tənqid etməyə başlayırlar.

8. Dinə iki cür baxış var. Belə ki, bir var, birinci şəxs olaraq baxırsan dinə (daxildən baxış bir inanclı kimi), bir də var, üçüncü şəxs olaraq baxırsan ona(xaricdən baxış bir azad şəxs kimi). Nəqədər ki, dinə üçüncü şəxs olaraq baxa bilmirsən, dini olduğu kimi anlaya bilməyəcəksən. Əvvəl, üçüncü şəxs olaraq baxmağı öyrən, sonra birinci şəxs kimi baxarsan dinə. Zənnimcə, dini üçüncü şəxs olaraq oxuyub anlayanlar, onu birinci şəxs kimi oxuduqlarında daha dəqiq anlayırlar. Əksi isə bu effekti verə bilmir.

9. Zənnimcə, heç bir dini oxunuş, dərk, yozum, təfsir, şərh səmadan enən gerçək deyil, nə filan dinşünasın, nə də bəhmən dinşünasın dindən anladıqları bu əlamətlə xarakterizə olunur. Xalis olan yeganə nəsnə, Kantın dili ilə desək, “noumen”- təkcə “vəhy”dir. Ortada isə bizi ona aparan “fenomen”lər var. Hər bir dini oxunuş, dərk, yozum, təfsir, şərh bir fenomendir. Mən sadəcə əmin olmalıyam ki, bu fenomen mənə həmin noumeni göstərir, yoxsa yox. Deməli, dinşünasın dini oxunuşundan, dərkindən bir bilgi məhsulu kimi bəhrələnmək olar, bir şərtlə ki, noumeni əks etdiridyinə əmin olasan.

10. “Dindarlıqla dinşünaslıq arasında dialektik əlaqə var. Belə ki, həm dinşünaslığımız dindarlığımıza təsir edir, həm də əksinə. Dindarlıq dinşünaslığın təqdim etdiyi anlayışlar əsasında formalaşır və eyni zamanda, əməl prosesində həmin anayışlar daha da dərinləşərək şəffaflaşır. İnsan sağlam dindar olmaq istəyirsə, onda sağlam dinşünaslığa sahib olmalıdır. Əks təqdirdə, əməl nəticəsində yanlış, xarab anlayışları daha da bərkidib, xoşagəlməz nəticələrə yol aça bilər.

11. Dinşünasa müraciətin də bir qaydası var. Necə gəldi, kimə gəldi, nə zaman gəldi, harda gəldi və s. Belə olmaz. Bir qayda olmalıdır. Qaydasızlıq olan yerdə səmimiyyət və ciddilikdən söz gedə bilməz.

12. Hər bir dindarın, ən azı, mənəvi hüququ çatır ki, dinin istənilən müddəası barədə araşdırma aparsın, düşünsün, fikir bildirsin, kiminləsə müzakirə etsin, bir şərtlə ki, əxlaqi baxımdan səmimi və ciddi olsun, elmi baxımdan isə məntiqi normalar daxilində hərəkət eləsin.

13. İki cür dinşünas var: biri var, həmişə əminliklə hər bir suala “Din belə deyir, dinin görüşü budur- deyə cavab verir, biri də var, həmişə “Din belə deyir”- deyə cavab vermir, əksinə, çox vaxt Dindən anladığıma görə, belədir”- deyə cavab verir soruşulan suallara. Birinci dinşünasın önfərziyyəsi odur ki, “din” ilə “dini bilik” eyni şeydir və həmişə ikinci birincini əks etdirir, ancaq ikinci dinşünasa görə isə, din ilə dini bilik arasında vəhdət yoxdur, belə ki, bəzən dini bilik dini olduğu kimi əks etdirə, bəzən isə əks etdirməyə bilər.

14. Dinşünas dini doğru oxuyub anlaya bilməsi üçün, dindarsa ona düzgün əməl edə bilməsi üçün ağıldan həm “çıraq, həm “açar, həm də “tərəzi” kimi istifadə etməlidir.

15. Dinşünaslıq və dindarlığımız yeri gələndə həm “Update” olmalıdır, həm də “Format”. Bu, qaçılmaz bir durumdur.

 

Emin İmanlı