Ən son

Gəl yad edək risaləti

02 Mart 2010 - 14:40

Pərvərdigar «Təharət»i Əhli-beytə edib nazil,

Oxuyuruq biz Quranda bu ayəni qürurla, zil,

«Şura», «İsra», «Ənfal», «Əzhab» dilimizdə əzbər gəzir.

Ehtiramla gəl yad edək pak, müqəddəs təharəti,

 

Peyğəmbər elmin şəhəri, qapısıdır Əli onun,

Möminlərin pənahıdır, yolçusudur o haqq yolun,

«Maidə»də nişan verib qadir Allah-«hazır olun,

Xəlifədir məsum İmam, o sevəndir ədaləti».

 

Qədir-Xumda qaldırıbdır Peyğəmbər həzrət əlini:

«Məni necə rəhbər bildiz bilin indi siz Əlini,

Bu gündən də əyan edin bütün İslam aləmini,

Ulu tanrı hökm edibdir, yetirirəm risaləti».

 

«Din İslamı kamil edib tamamladım nemətimi,

Canişinim Əli olsa yerə vurmaz zəhmətimi,

Şəriəti təkmil edən bu təmkinli ümmətimi

Özünüz rəhbər bilin, dində vardır bəsirəti».

 

Rəsuli-Əkrəm kəlamı qulaqlarda tənə olsun,

Mərhəmətli məsum Əli qəlbinizdə daim dursun,

Ona olan saf məhəbbət ürəklərdə hər an vursun,

Çünki bəşər höccətinin bəlli əsil-nəcabəti.

 

Mən Əzizəm, şəriətə mən də sadiq bir insanam,

Əməllərim ixlaslıdır, belə doğub məni anam,

Öz dinimə, məzhəbimə məşəl olub hər an yanan,

Məzlumlara Əli təki qıt etmərəm səxavəti.

 

                                                          

Əziz Dəlivəlli