Ən son

Qurani-Kərim, bütün səmavi kitabları və ilahi peyğəmbərləri (s)təsdiq edir

02 Fevral 2010 - 10:41


Ucsuz-bucaqsız kainatı, aləmi yoxdan yaradıb idarə edən, bütün bu cümlə-cahanı nöqsansız xəlq edən, bütün xilqətin vahid Xaliqi olan aləmlərin Rəbbinə həmd və səna olsun. Sonsuz şükürlər olsun O, Allaha ki, cəhalətin baş qaldırıb getdiyi bir anda Haqqı batildən ayırd etmək üçün aləmlərə rəhmət olaraq sevimli peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd (s) son peyğəmbər, Quranı digər üç səmavi kitabların toplumu və daha fəzilətlisi, İslamı da bütün bəndələr üçün kamil din olaraq seçdi. Şübhəsiz ki, müqəddəs kitabımız Qurani-Kərim, özündən əvvəl nazil olan kitabları (Zəbur, Tövrat, İncil və səhifələr) və Həzrət Adəm (ə)-dan Həzrət Məhəmməd (s)-ə qədər gəlib keçmiş bütün peyğəmbərləri təsdiq edir. Amma çox əfsusları olsun ki, Qurandan öncəki kitablar günümüzə qədər orijinallığını qoruya bilməmiş, bəzi insanlar tərəfindən dünya mənfəəti, maddiyat, şəxsi və irsi məqsədlərlə Uca Allahın müqəddəs kəlamları dəyişdirilmişdir. Bəzi insanlar bunu yalan, bəziləri isə yersiz böhtan adlandıra bilər, amma biz buna dair geniş söhbət, və məntiqli dəlillər, sübutlar gətirəcəyik. İnşallah.

Əziz və hörmətli müsəlmanlar, mömin bacı və qardaşlarım. Bu məqaləni hazırlamaqda məqsədimiz digər dinlərə hörmətsizlik əsla deyil. Məqsədimiz sadəcə və sadəcə Haqqı söyləmək bilməyən insanlara da bəyan etməkdir.  Uca Allaha şərik (nəüzü billah) qoşanlar üçün bir cavab və bir başa İncildən alınmış materiallarla, apardığımız araşdırmalardan sonra əldə etdiyimiz dəlilləri sizə təqdim edirik.


İlk öncə onu da qeyd etmək lazımdır ki, digər kitablarda xurafatda var haqq da. Yəni dəyişdirilmiş ünvan kəlamı olmaqla yanaşı. Allahın kəlamı da insan kəlamı olmaqla yanaşı Allahın kəlamı da var, amma çox az. Elə buna görə də əziz Peyğəmbərimiz (s) buyurmuşdur: «Kitab əhlindən heç nə soruşmayın! Çünki ola bilsin onlar sizə haqqı deyər siz qəbul etməzsiniz və ya batili deyərlər siz də onu Haqq olaraq qəbul edərsiniz».

Müqəddəs kitablarımız Qurani-Kərimi oxuduqda görürük ki, burada bir başa Allah, Peyğəmbərə (s) və insanlara müraciət edir. Tövrat və İncili oxuduqda isə burada Peyğəmbərlərin (ə) həyatı sözləri, hədisləri, sərgüzəştləri onların vəfatından sonra başqaları tərəfindən yazılıb. Özü də ki, min cür xurafat və cəfəngiyyatla. Məsələn bir ayə digər ayəni əvəz etdikdə aydın hiss edilir ki, ortada cümlə əksikliyi var. Necə ki xaçpərəstlər Həzrət İsayı (ə) Allah və ya Allahın oğlu olaraq (nəüzü billahi) qəbul edirlər, bu barədə İncilin bir çox ayələrində İsanın (ə) sadəcə bir insan, və peyğəmbər olduğu açıq aydın deyilir. Necə ola-bilər ki, İsa (ə) bir ayədə, Mən Allah və ya Allahın oğluyam başqa ayədə isə sadəcə peyğəmbər olduğunu söyləyib insanlara vahid Allaha sitayiş etməyi əmr edə bilər. Nəzərə almalıyıq ki, Əhdi Ətiq və Əhdi Cədiddə, Tövrat və İncildə adları çəkilən bütün peyğəmbərlərin (ə) həyatını oxuduqda görürük ki, Onlar (ə) hamısı öz qövmlərini Vahid olan bir Allaha sitayiş etməyə çağırırlar və başqa İlahın olmadığını deyirlər. Allahın şəriki və ya oğlu barədə heç bir izə rastlaşmır. Misal olaraq İncildə yer alan və İsanın (ə) dilindən nəql olunan ayənin şərhi belədir.

«İsa da cavab verib dedi: «Əmrlərin ən birincisi «Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb, bir olan Rəbbdir. Və Allahın olan Rəbbi bütün ürəyinlə, bütün canınla bütün düşüncənlə və bütün qüvvətinlə sev». Budur birinci əmr. İkincisi buna bənzərdir. «Qonşunu özün kimi sev. Bunlardan daha böyük əmr yoxdur. Din alimi Ona (İsaya) dedi: «Lap yaxşı, Müəllim! Doğru dedin ki, Allah birdir, Ondan başqası yoxdur. (Mark İncili, 12-ci fəsil, 29;30;31;32-ci səhifə)

Bu barədə Qurani-Məcid deyir: «Ən yaxşı və ən gözəl sifətlər O, Allaha məxsusdur ki, Ondan başqa bir məbud yoxdur». («Taha» surəsi, ayə 8) Yenə Quranda oxuyuruq: «De: O, vahid Allahdır! Nə bir kəs Onun övladıdır və nə O bir kəsin övladıdır. («İxlas» surəsi, 1-3 ayələr). Həzrət İsa (ə)-ın dilindən oxuyuruq: «Sanmayın ki, mən Müqəddəs qanunu və peyğəmbərlərin yazılarını pozmağa üçün yox, icra etmək üçün gəldim». (Matta incili 4;5 fəsil, 17-ci səhifə)

Başqa bir fəsildə Həzrət İsa (ə) xalqa dua etməyi öyrədir və göründüyü kimi Allahın hər şeyin Sahibi və şəriksiz olduğu açıq görülür.

«Nə bizi imtahana çəkmə, lakin bizi şərdən (iblisdən) xilas et. Çünki səltənət, qüdrət və izzət əbədi olaraq Sənindir. Amin. («Matta İncili», fəsil 6. səhifə 13)

İndi isə yenə Allahın şəriksiz olduğuna dahi bir dəlil.

«Heç kim iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya birinə nifrət edəcək digərini isə sevəcək, ya da birinə bağlı qalacaq digərinə isə xor baxacaqdır» (Matta İncil, fəsil 6. səh.24).

Açıq-aydın anlaşılır ki, insan iki və ya daha artıq ilaha qulluq edə bilməz. Buna bənzər başqa bir fəsilə nəzər salaq.

«İsa onların düşüncələrini bilərək onlara dedi: «Özü-özlüyündə bölünmüş hər səltənət viran qalar: və özü-özlüyündə bölünmüş heç bir şəhər yaxud ev davam gətirməz. Və əgər Şeytan-şeytanı qovursa özü-özlüyündə bölünmüş olur. Bəs onun səltənəti necə davam gətirər? Lakin əgər Mən cinləri Allahın ruhu (köməyi) ilə qovuramsa, deməli Allahın səltənəti üzərinizə gəlmişdir. (Matta İncil, fəsil 12. səh.25,26,28). Buradan hər kəsə aydın ola bilər ki, həqiqətən bir ölkənin iki rəhbəri, prezidenti, dövlət başcısı olmaz. Çünki onların dövləti özü-özülüyündə bölünər və ixtilaf yaranar, biri o birinə tabe olmaz. Bir-biriləri ilə müxalif olarlar bəs Allahın şəriki (nəüzü billah) olsa necə, ağıl bunu qəbul edə bilirmi?

İncilin başqa bir fəsilində İsanın (ə) ağzından oxuyuruq: «Mənə «Ya Rəbb, ya Rəbb-deyən hər kəs səmavi səltənətə girməyəcəkdir. Ancaq göylərdə olan Atamın iradəsini yerinə yetirən oraya girəcəkdir. O gündə (Qiyamət günü) bir çoxları mənə: «Ya Rəbb, ya Rəbb biz sənin adınla cinləri çıxarmadıqmı? Və sənin adınla çox möcüzələr yaratmaqmı?-deyəcəklər.

Və onda mən onlara açıqca söyləyəcəm: «Mən sizi heç vaxt tanımamışam, yanımdan çəkilən, haqsızlıq edənlər. (Matta İncil, fəsil 7. səh.21,23).

Başqa bir fəsildə

«Budur, biri İsanın yanına gəlib dedi: «Yaxşı Müəllim, həyatim əbədi olsun deyə, nə yaxşılı qetməliyəm? İsa ona dedi: -«Nə üçün məni yaxşı adlandırırsan? Allahdan başqa yaxşısı yoxdur. Əgər sən əbədi həyata qovuşmaq istəyirsənsə. Onun əmrlərinə riayət et (Matta İncil, fəsil 19. səh.16,17)

İsanın peyğəmbər olduğuna aid:

«Gedin və: «Mən qurban yox, mərhəmət istəyirəm» sözünün mənasını öyrənin. Çünki Mən salehləri deyil, günahkarları tövbəyə çağırmağa gəlmişəm (Matta İncil, fəsil 9. səh.13).

Başqa bir fəsildə.


«İsa bu Onikiləri (həvariləri) göndərərkən onlara əmr edib dedi «digər xalqlara gedən yola çıxmayın və samariyalıların şəhərlərindən heç birinə girməyin. Ancaq ən çox İsrail xalqının qeybolmuş qoyunlarının yanına gedin. Və gedərkən Səmavi Səltənət yaxındır»-deyə təbliğ edin. (Matta İncil, fəsil 10. səh.5,6,7)

Bu fəsildəndə aydın olur ki, İsa (ə) sadəcə İsrail xalqı üçün göndərilmişdir, amma nə yazıq ki ona beyət edib. Allahın əmrlərinə əməl edən kəslər çox az tapıldı, ən sonda Müqəddəs kəlam cəfəngiyyatla dəyişdi.

Digər fəsildə: İsa yerusəlimə çatdığı zaman. Bütün şəhər: «Bu kimdir?-deyərək sarsıldı. Xalq isə deyirdi: «Bu Qalıleyanın Nazaret şəhərindən olan İsa peyğəmbərdir» (Matta İncil, fəsil 20,21. səh.10,11).

Başqa bir fəsildə isə Həzrət İsa (ə) sevimli Peyğəmbərimizə (s) işarə edir. «Səmavi Səltənət  haqqında olan bu Müjdə xalqların hamısına şəhadət olaraq bütün dünyada təbliğ olunacaqdır. Və son o zaman gələcəkdir. (Matta İncil, fəsil 24. səh.14).

Burada söylənilən «Müjdə» İslam peyğəmbərinə işarədir. Çünki əvvəlki ayədən məlum olmuşdu ki, inal sadəcə İsrail üçün nazil olmuşdur və burada isə bütün xalqlardan danışılır.

Başqa bir fəsildə.

«Vaxt tamam oldu, Allahın səltənəti yaxınlaşdı. Tövbə edin və Müjdəyə iman gətirin»-dedi. (Mark İncili, fəsil 1. səh.15).

Əziz müsəlmanlar, bu kimi məsələlər çəkildikcə qurtarmaz. Sadəcə bunlarla kifayətlənirik.

Bizə İncildən aydın oldu ki, Həzrət İsa (ə) Allaha şərik deyil və sadəcə onun (Allahın) rəsuludur. Bəs nə üçün xaçpərəstlər İsanı (ə) Allaha şərik edirlər. Onun möcüzələrinə görəmi?-Bu əsas deyil, çünki möcüzələr bütün peyğəmbərlərdə olmuşdur. Hətta İsanın (ə) möcüzələriylə yanaşı ona çox adam iman gətirməmiş, hətta onu öldürmək istəmişdilər.

Bəs nəyə görə? – Onun atasız dünyaya gəldiyi üçünmü? –Bu da əsas deyil. Çünki Allah hər şeyə Qadirdir. Uca Allah Adəmi (ə) həm atasız həm anasız yaratdı. Ən böyük möcüzə bu deyilmi?

Göründüyü kimi, artıq söz deməyə ehtiyac qalmır. Yəqin ki, bu məqaləni oxuyan hər kəs buradan bir, nəticə çıxara. Lə İlahə illəllah Muhəmmədən Rəsuləllah.

Əziz oxucular diqqətiniz üçün təşəkkür edir və hər hansı səhv üçün sizdən üzr və Allahdan bağışlanma diləyirəm. Allah hər kəsi öz hidayəti altına alsın İnşallah. Son dönüş Onadır, amma bu dönüş sonra gec olmaya. Uca Allah cümləmizi həqiqi möminlərdən qərar versin və Peyğəmbərimiz Mustafanın (s) və onun pak Əhli-Beytinin (ə) şəfaətindən mərhum etməsin İnşallah.

Amin ya Rəbbəl Aləmin Vəssalamu əleykum və rəhmətullah

 

 

 

B. Əhməd