22/02/2018 Ana səhifə Cavablar Linklər Bizim Haqqimizda Əlaqə
      [ Geniş Axtarış ]  
 
Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.
 
Bütün Məqalələr  
Quran
Xəbərlər
Əxlaq
Tarix
Bilirsinizmi?
Nübuvvət
İmamət
ქართულად
Ədəbiyyat
Əhkam
Ailə
Əqaid
Sual-cavab
Dualar
Dahilərimiz
Kitabxana
Maarif
İbadət
Hədis
İMAN jurnalı
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
İmamət
 
İmam Səccadın (ə) hüquq risaləsi
Cümə günü, 13.01.2012, 12:43pm

Əbu Həmzə Somali deyir: “Bu risaləni həzrət Səccad (ə) öz səhabələrindən biri üçün yazmışdır.”

“Sənin üzərində olan haqların ən böyüyü Allahın haqqıdır. Onun sənin üzərində haqqı budur ki, Ona ibadət edəsən, Ona heç bir şərik qoşmayasan. Əgər ixlas üzündən belə etsən, Allah həm dünya, həm də axirət işlərində sənə kifayət edər

İmam Hüseynin (ə) son vəsiyyəti
Cümə günü, 13.01.2012, 12:09pm
Ayətullah Məzahiri İmamın (ə) son vəsiyyəti haqda buyurmuşdur: “Beşinci İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) bu hədis nəql edilir. O, öz atası İmam Səccaddan (ə) və o, da İmam Hüseyndən (ə) belə nəql edir
M.Ə.Rəsulzadə "Aşura" haqqında
Bazar ertəsi, 05.12.2011, 01:59pm
Vaqieyi-Kərbəlanı çox eşitmişik. Əhli-beytin oradakı məzlumiyyətlərini, min dürlü şəkil və növdə dinləmişik. Aşura gününün məzaliminə hər sənə göz yaşı və baş qanı tökərək gəlmişik. Gözlərimizlə bədənimizi zorlayaraq bu xüsusda əcirlər gözətləmişik
Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar ...
Cümə günü, 25.11.2011, 12:22pm
Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar,  Bətuli-Mürtəza Peyğəmbər ağlar.

Hüseynin nohəsin Dilriş yazanda , 
Müsəlman səhlidir ki, kafər ağlar
Qədir xum bayramınız mübarək!
Çərşənbə axşamı, 15.11.2011, 11:58pm
Hicrətin onuncu ilində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) Həcc mərasimini icra etmək üçün Məkkəyə yola düşdü. Bu dəfə belə bir vacib əməlin yerinə yetirilməsi əziz Peyğəmbərin ömrünün axırıncı ilinə təsadüf edirdi. Buna görə də onu "Həccətül-vida" (vida Həcci) adlandırırlar. 
Vilayət və təqva
Cümə axşamı, 10.11.2011, 01:47pm
Ютян бящсимиздя гейд етдийимиз кими Ислам дининдя дяйярли мювзулардан бири дя вилайятдир. Бу мяфщуму вя вилайятин бюлмялярини дярк етмяк цчцн чохлу бящсляр етмяк лазымдыр ки, онлардан бири дя, “Вилайятуллащ”дыр
O, GƏLƏCƏKDİR!
Çərşənbə günü, 05.10.2011, 10:11am
Həzrət Məhdinin (ə) qiyamı mütləq baş verəcək bir işdir və bu barədə heç bir şəkk-şübhə yoxdur
“And olsun Kəbənİn Rəbbİnə kİ, qurtuldum!”
Cümə günü, 09.09.2011, 11:56am
Buludlar dolub... Dan yeri sökülmək üzrədir... Kufə küçələrində bir nigarançılıq var... Səssiz küçələrdə bir sızıltı duyulmaqdadır... Kimsəsiz, yetim uşaqların “getmə!” fəryadları Kufəni öz ağuşuna alıb...
Vilayət və təqva
Çərşənbə günü, 07.09.2011, 01:42pm

“Аллащ она инананларын вялисидир, онлары зцлмятдян чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдяр.”

Ислам дининдя дяйярли мювзулардан бири дя вилайятдир. Бу мяфщуму вя вилайятин бюлмялярини дярк етмяк цчцн чохлу бящсляр етмяк лазымдыр ки, онлардан бири дя, “Вилайятуллащ”дыр. Бу мягалядя “Вилайятуллащ” (Аллащын вилайятиня дахил олмаг) мювзусу арашдырылмышдыр
İslam mənbələrİndə elmİn məqamı
Cümə günü, 22.07.2011, 12:37pm
İnsan dünyaya göz açandan  indiyədək uzun illərin keçməsi nəticəsində bəşər müxtəlif elmi inkişaflara nail olub. Əlbəttə insan tarixində millətlərin hamısı bu inkişafın arxasınca getməyə  nail olmayıblar. Bəzi insanlar özlərinin elmi irəliləyişini sübuta yetiriblər
  » İmam Baqirin (ə) münazirələrindən
  » İmam Əli (ə) kəlamlarının cazibəsində «Nəhcül – bəlağə» ilə tanışlıq
  » Fatİmeyİ-Zəhra (ə) Quran ayələrİ baxımından
  » Nəhcül-bəlağədə birlik və vəhdət
  » Fatimeyi- Zəhra (s. ə)
  » Məsum imamları görmək istəsəniz...
  » Peyğəmbərimizin əmanətləri
  » İmam Cəfər Sadiq (ə) bir fiqh imamı kimi
  » İmam Cəfər Sadiq (ə)
  » Muhəmmədin (s) Harunu 
::| Son Yeniliklər
::| Events
Fevral 2018  
Bz Bz er Çər ax Çər Cm ax Cm Şn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 

  Powered by iman Copyright © 2009 All rights reserved.
[Səhifənin Əvvəlinə]