Duaların qəbul olmamasının 10 səbəbi

14 Nov 2011

Bir zamanlar Bəsrə vilayətinin xalqı ibrahim Edhem həzrətlərinə müraciət edərək dualarını qəbul olmadığından şikayət etmişlər.Halbuki Cənabı Haqq duaların qəbul olunacağına dair vədi vardır, deyincə İbrahim Edhem həzrətləri cavab olaraq buyurmuşdur: Sizin on şeydən ürəkləriniz ölmüşdür. Təbiidir ki, dualarınız qəbul olunmaz

İBADƏTİN KAMİLLİK ŞƏRTLƏRİ

15 Oct 2011

İbadətin düzgünlük və qəbul olma şərtlərindən əlavə kamillik şərtləri də var. Bu şərtlər ibadətin daha dəyərli və daha tə’sirli olmasına səbəb olur

İbadətin təsirləri

07 Sep 2011

Ибадят диндя ясаслы йер тутур вя Илащи мяктяблярин айрылмаз щиссясидир. Етигад сащясиндя динин сцтуну тювщиддирся, яхлаги йцксялиш бахымындан динин сцтуну ибадятдир. Ибадятсиз щягиги дин щеч вахт мювъуд олмамышдыр…

Namazın İnsanın Şəxsi həyatındakı rolu

22 Jul 2011

Müqəddimə olaraq bunu da xatırlatmaq istəyirik, insan fərdi həyatında həmişə istəyir ki, hansısa üstün məqamları əldə edib bir sıra rəzil sifətlərdən uzaq olsun və buna da yetişmək üçün səhərdən axşama müxtəlif çətinliklərlə üzbə-üz gəlir və onları aşaraq əsil istəyinə yetişir

“Leylətur-Rəğaib” necə gecədir?

10 Jun 2011

Islam Peyğəmbəri (s) buyurub: hər kəs Rəcəb ayında bir gün oruc tutmuş ola , Allahı sevindirər və Allahın qəzəbi ondan uzaq olar və cəhənnəmm qapılarından biri onun üzünə bağlanar.

“Rəcəb, Behiştdə süddən ağ, baldan şirin bir çayın adıdır.”

06 Jun 2011

Allahın lütfünÉ™ çatmağımız, günahlarımızın bağışlanması üçün, fürsÉ™tdir ki, bu aylardan istifadÉ™ edib faydalanaq!  Ä°badÉ™t etmÉ™k, oruc tutmaq, Allahdan bağışlanma dilÉ™yib tövbÉ™ etmÉ™k vÉ™ duaya məşğul olmaq, adları çəkilÉ™n aylarda daha çox tövsiyyÉ™ edilmiÅŸdir.

Ləbbeyk! Allahummə ləbbeyk!

01 Dec 2010

Hacılar, Allah-Təalanın qonaqları hesab olunurlar. Bu mübarək və nuraniyyətə qərq edən Həcc ziyarətinə gedən insanlar, Allahın evini ziyarət etdikləri üçün, Allah-Təalanın qonaqları hesab olunurlar.

Həcc zİyarətİ

01 Dec 2010

Bütün müsəlmanların səbirsizliklə gözlədiyi Həcc ziyarəti bir neçə gündən sonra başlayır. "Həcc" ərəbcə "ziyarət etmək" deməkdir. Yəni İslamın müqəddəs şəhəri Məkkəyə gedib Kəbəni və "qara daş"ı ziyarət etmək hər bir müsəlmanın borcu və arzusudur.

Ramazanın ibadət təqvimi

19 Aug 2010

1. Oruc tutmaq; Əgər təklifə çatmış şəxslərin şəri üzrü olmasa bu ayın günlərini oruc tutmaq onlara vacibdir.

2. Sədəqə vermək.

Dünyada mübarək ramazan ayı və ramazan xatirələri

19 Aug 2010

Ramazan ayında İslamı qəbul edən amerikalı yazıçı qadın və pedaqoq Cəmilə Kolokotronisin ilk orucu: altı uşaq anası, yazıçı və pedaqoq olan Cəmilə Kolokotronis əslən Sent Luis şəhərindəndir.