"İslami qaydada heyvan başı kəsməyin elmi bir məsələ olduğunu sübut etməyə hazırıq"

06 Feb 2013

“Dünyanın harasında istəyirlərsə, bu cür heyvan başı kəsməyin elmi cəhətlərini yoxlamaq üçün seminar təşkil etsinlər. Biz İslami qaydada heyvan başı kəsməyin elmi cəhətlərini sübut etməyə tam hazırıq”.

Şərabın halallığına dair nazil olmuş ayənin nəsxi

20 Jan 2012

«Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab [yaxud sirkə] və gözəl ruzi [kişmiş mövüz, bəhməz, quru xurma, və s.] düzəldirsiniz.» (16/67)

Ovçuluğun dinimizdəki hökmü nədir?

02 Dec 2011

Ov etmək qanuni bir iş və mübah bir məşğuliyyətdir. Cənabı Haqq Qurani Kərimdə insanların dəniz və quruda ovlana biləcəklərini bildirmiş, bu yolla da nemətlərindən istifadə edə biləcəyimizi bəyan etmişdir

Halal heyvanda haram hissələr

14 Nov 2011

Ətindən gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz heyvanların ( inək, qoyun, toyuq, balıq və s.) bəzi üzvləri vardır ki, onların yeyilməsi Allah tərəfindən haram edilmişdir. Bunların beşi şəri hökmlər tərəfindən haramdır

Hİcab həm də qadının gözəllİyİdİr

14 Nov 2011

Ислам дини Ярябистан йарымадасынын бядявиликдя вя ъащилиййятдя йашайараг мцхтялиф ъящятлярдян гадынын щцгугуну тапдаладыьы бир дюврдя мейдана эялди еля илк эцнлярдян гадынын мягам вя дяйяриндян сюз ачыб она гаршы олунан щяр нюв зцлmц мящкум етди

Məscidin hökmləri

09 Sep 2011

Məscidə gedəndə ətirlənmək, təmiz və gözəl geyim geyinmək,ayaqqabı və ya ayağı çirklənməkdən və nəcasətə bulaşmaqdan qorumaq...

Dinlərdə hicab

21 Jan 2011

Dinlərdə hicabın qaydasını və şəklini araşdırıb müqayisə edəndə ortaya belə bir fakt çıxır ki, bəzi dinlərdə hicaba çox sərt riayət olunmuşdur. Məsələn, Zərdüşt dininə mənsub qadınlar tam hicaba bürünməli imişlər.

Əzadarlıq mərasimləri ilə bağlı müxtəlİf məsələlər

21 Jan 2011

Sual: Çox məntəqələrin hüsеyniyyələrində və məscidlərində, xüsusilə kəndlərdə qədim adət və mərasimlərdən olan şəbеh mərasimləri kеçirilir ki, bəzən insanlara müsbət təsir qoyur. Bu mərasimlərin hökmü nədir?

Günah məclislərində iştirak etmək

21 Oct 2010

Sual: Bəzi hallarda yad ölkələrin institutları, yaxud müəllimləri tərəfindən kollektiv şəkildə bayram şənlikləri təşkil olunur. Əvvəlcədən də o məclisdə spirtli içkilər verilməsi məlumdur. O şənlikdə iştirak etmək məqsədində olan tələbələrin şəri vəzifəsi nədir?

YEMƏK VƏ İÇMƏYİN HÖKÜMLƏRİ

09 Jun 2010

“Ey iman gətirənlər! Sizə ruzi verdiyimiz pak nemətlərdən yeyin! Əgər yalnız Allaha ibadət edirsinizsə, Ona şükr edin.”(Bəqərə surəsi,  ayə 172)