Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı

18 Nov 2016

Mömin insаn sаkit qаlаrsа, оnun üçün yахşı әmәl yаzılаr. Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Gözәl dаnışıq ruzini аrtırаr.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 73, sәh. 318.)...

Qüdrət sahibi olarkən güzəşt etməyin əcri

17 Nov 2016

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Kimsə (intiqam almaq üçün) qüdrətli olarkən güzəşt etsə, Allah çətin günündə ona güzəşt edər.”...

Qiyamət günü həsrət çəkənlərdən olmamaq üçün əməli tövsiyələr

16 Nov 2016

İnsanlar dünyada bir çox şeyin həsrətini çəkərlər. Bu insanların həsrəti çəkməsinin əsil səbəbi ya çatmaq istədikləri yerə çata bilmədiklərinə görə olar, ya da bir yerə gedib çatıblar, ancaq hədəfləri daha yüksək məqamlar olmuşdur...

Allahdan qeyrisinin vasitəsilə əziz olan zəlildir

16 Nov 2016

“Möminləri qoyub kafirləri dost tutanlar izzət və qüdrəti onlardamı axtarırlar? Şübhəsiz ki, izzət və qüdrət tamamilə Allaha məxsusdur!” ( Nisa,139)...

Özünü gündəlik hesaba çəkməyin 4 nöqtəsi

16 Nov 2016

Mərhum Ayətullah Muctəba Tehrani İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisi şərh edən zaman buyurmuşdur: Hər gün nəfsi hesaba çəkməyin qurucu rolu vardır və insan öz əl və ağayını toplamaq üçün gərək hər gün özünü hesab çəksin...

İnsanlardan inciməmək üçün nə lazımdır? – Şeyx Həsənəli Noxudəkinin nəsihəti

16 Nov 2016

Allah Təala Quranda buyurur: “Rəhman (olan Allah)ın (həqiqi) bəndələri yer (üzün)də sakit və təvazökarlıqla yol gedən və nadanlar (xoşagəlməz sözlərlə) onlara xitab edən zaman «salam» (xoş və yumşaq söz) deyən kəslərdir”. (“Furqan” 63)...

Allahdan qorxunun keyfiyyəti

16 Nov 2016

Allahdan qorxmaq təvqalıların sifətlərindən biridir. Allahdan qorxmağın iki növü vardır: biri bəyənilən qorxudur. İnsan Allahdan, Onun əzəmətindən və öz günahlarından qorxar. İkinci qorxu isə məzəmmət olunmuş qorxudur və bu qorxu təhlükəli və məhvedici qorxudur. İnsanı dəli edər...

Səfərə çıxmamışdan qabaq öz yol yoldaşının əxlaqını öyrən

12 Nov 2016

Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük əhəmiyyətə malikdir...

Həqiqi şiələr bu sınaqdan yaxşı çıxar

12 Nov 2016

Maddi imkanlar nöqteyi-nəzərindən yoxlayın görün, öz var-dövlətindən din qardaşları üçün pay ayırır, onların əlindən tuturlar, ya yox...

Məsumların tövsiyələri

11 Nov 2016

Mәsumlаr öz yахınlаrınа tövsiyә еtmişlәr ki, хаlqı Аllаhın rәhmәtindәn mәyus еtmәsinlәr. Hәzrәt Әli (ә) оğlu imаm Hәsәnә (ә) vәsiyyәtindә buyurur: “Еy оğlum, günаhkаrın ümidini qırmа. Оlsun ki, sоndа günаhkаr (tövbә qılıb) хеyir аqibәtә çаtа, vәzifәsinә әmәl еdәn insаn isә ömrünün sоnundа günаhа yоl vеrib оdа düşә. Bu vәziyyәtdәn Аllаhа pәnаh аpаrırıq.”...