Səfərə çıxmamışdan qabaq öz yol yoldaşının əxlaqını öyrən

12 Nov 2016

Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük əhəmiyyətə malikdir...

Həqiqi şiələr bu sınaqdan yaxşı çıxar

12 Nov 2016

Maddi imkanlar nöqteyi-nəzərindən yoxlayın görün, öz var-dövlətindən din qardaşları üçün pay ayırır, onların əlindən tuturlar, ya yox...

Məsumların tövsiyələri

11 Nov 2016

Mәsumlаr öz yахınlаrınа tövsiyә еtmişlәr ki, хаlqı Аllаhın rәhmәtindәn mәyus еtmәsinlәr. Hәzrәt Әli (ә) оğlu imаm Hәsәnә (ә) vәsiyyәtindә buyurur: “Еy оğlum, günаhkаrın ümidini qırmа. Оlsun ki, sоndа günаhkаr (tövbә qılıb) хеyir аqibәtә çаtа, vәzifәsinә әmәl еdәn insаn isә ömrünün sоnundа günаhа yоl vеrib оdа düşә. Bu vәziyyәtdәn Аllаhа pәnаh аpаrırıq.”...

Siğallayan, cilalayan, şəfa verən, qəflət yuxusundan ayıldan zəng – moizənin İslamda yeri

09 Nov 2016

Moizə İslam maarifində xüsusi rola malikdir. Allah Təala Özünü Qurani-Kərimdə moizə edən kimi tanıtmışdır. Belə ki, buyurur: “Doğrudan da Allah sizə gözəl bir öyüdlə nəsihət edir”. (“Nisa” 58). Nurani kitabını da moizə kitabı adlandırır...

Bu əməl insanı dünya və axirətdə əziz və istəkli edir

05 Nov 2016

Müsəlmanların 4-cü imamı Əli ibn Hüseyn Zeynul- Abidin (ə) buyurur: "Hər gün səhər insanın dili başqa əzalara baş çəkər və deyər: Necəsiniz? Onlar deyərlər: Əgər sən bizi rahat buraxsan, bizdən əl çəksən, biz yaxşıyıq...

Təəccübə görə olmayan gülüş nadanlıq nişanəsidir

04 Nov 2016

Həzrət İmam Baqir (ə) buyurub: “Qəhqəhə ilə güləndən sonra de: İlahi! Mənə qəzəblənmə.”...

Günaha razı olan, o günahda şərikdir

04 Nov 2016

Muhərrəm dönəmini yaşayırıq. Aşura günü baş verən faciə insanı belə düşünməyə vadar edir ki, necə bu qədər daşürəkli və rəhimsiz olmaq olar ki, Ali-Muhəmməd (ə) ilə belə rəftar edilsin...

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

02 Nov 2016

İmam Kazım (ə) Hişama nəsihətində buyurur:  “Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə. Xalqa göz dikmək adətini öz qəlbindən çıxar. Çünki tamah hər zəlalətin açarıdır. O, əqli oğurlayar, insaniyyəti didər, abrı ləkələyər və elmi aradan götürər.”...

İmanlı yuxu, yüngül namazdan yaxşıdır

30 Oct 2016

İmam Əli (ə) eşidir ki, xəvaricdən olan bir nəfər gecə namazı qılır və gecə Quran tilavət edir. Həzrət (ə) buyurur: “Yəqin və imanla bir yerdə olan yuxu, yüngül namazdan daha yaxşıdır...

Siddiq - o insandır ki, əməli dediklərini və dedikləri də əməlini təsdiq etsin

30 Oct 2016

“Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər (dünya və axirətdə) Allahın nemət verdiyi kəslərlə – peyğəmbərlər, doğruçular, şəhidlər, əməllərə şahid olanlar və saleh insanlarla – birlikdədirlər. Onlar gözəl dostlardır. (“Nisa” 69)...