Təkbirin, rükunun, səcdənin, təşəhhüdün, salamın mənasını Həzrət Əli (ə) izah edir

15 Dec 2016

Cabir ibni Abdullar Ənsari nəql edir: “Bir gün mövlam İmam Əli (ə) ilə birlikdə idim. Bir nəfəri gördüm ki, namaz qılır. İmam (ə) ona xitab edib buyurdu: “Namazın mənasını bilirsənmi ki, necə olmalıdır?. Həmin şəxs dedi: “Məgər namazın mənası ibadətdən qeyrisidirmi? Həzrət (ə) buyurdu: “Bəli. Namazın təfsiri vardır ki, ubudiyyətin bütün mənası onda olar...

Müsəlman gərək zay etdiyi 1 saata görə dərin peşmançılıq çəksin

14 Dec 2016

Həzrət  Peyğəmbər (s) buyurur: “Bütün ömrü boyu, əgər bir saat insan ömrü xəlq olduğu qeyri şeylər üçün xərc olunarsa, layiqli olar ki, çox uzun bir zaman o bir saat üçün qüssə yesin və başına vursun...

İnsanın əməli hansı 7 mərhələrdən keçməlidir?

14 Dec 2016

Birinci səmada olangözətçi mələk (həmin əməli görən zaman) deyər: “Bu itaəti aparın və üzərinə möhür vurun ki, mən qeybət əhlinin gözətçisiyəm. Allah Təala mənə buyurmuşdur ki, hər kim qeybət edər, qoyma ki, əməli səndən keçsin...

Qəzəbi necə kontrol etmək olar?

12 Dec 2016

Qəzəb elə bir nəfsani hissdir ki, özü-özündən meydana gəlməz, ona görə də aradan getməsi də birdən olmur. Lakin buna baxmayaraq, ən şiddətli qəzəbləri belə yatızdırmaq mümkündür...

Allahın nəzərində ən üstün insanlar kimdir?

12 Dec 2016

İnsan Allahın bir məxluqu kimi Yer üzündə xüsusi ali məqama malikdir. Tarix boyu filosoflar və alimlər bu həqiqəti izə çıxartmağa çalışmışdılar ki, insanın fəzilət və dəyəri nədədir? Hansı əməl onu başqalarından daha üstün edə bilər? Ona görə də bəziləri insanın üstünlüyünü dərisinin rəngində, bəziləri irqində, bəziləri gözəlliyində, bəziləri isə sərvətində görmüşdülər...

İslam mənbələrində dünya obrazı

12 Dec 2016

Məşhur ədib və filoloq Rağib İsfahani əl-Müfrədat fi ğəribil-Quran” əsərində “dünya sözü barədə bəhs açaraq qeyd edir ki, Qurani-Kərimdə bu kökdən olan sözlər “az, kiçik, alçaq mənalarını verir...

Əvvəli küfr, axırı iman olan müqəddəs kəlmə

13 Nov 2017

İmam Sadiqin (ə) dostlarından olan İbni Əbi Leyla nəql edir: “Bir gün Nəman Kufi ilə bir yerdə İmamın (ə) xidmətinə getmişdik və Həzrət (ə) onu görən kimi mənə buyurdu: “Bu şəxs kimdir?”...

Əgər zəngin salavat göndərərsə, malı bərəkətli olar. Əgər yoxsul salavat göndərərsə, Allah Təala göydən ruzisini endirər

30 Nov 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allahı çoxlu yada salmaq və mənə salavat göndərmək yoxsulluğun aradan getməsinə səbəb olar”. Lakin bunu yaddan çıxartmayaq ki, Allah bir insanın səy və zəhmətinə dəyər verir və ona uyğun olaraq ruzisini nəsib edir...

Sui-zənn və bədbinliklə mübarizə!

08 Dec 2016

Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı bir iradı aradan qaldırmaq zəruri görünür. O da budur ki, “bədbinlik” hissi insanın ixtiyarından xaric olduğundan ondan çəkinmək mümkün deyildir...

Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır

08 Dec 2016

İnsan daima öz Pərvərdigarı ilə rabitədədir. Allah ilə rabitə yaratmaq elə də çətin bir iş deyildir. Allah Peyğəmbərinə (s) belə buyurur: “Şübhəsiz, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə ilə vəsvəsə etdiyini bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. (Qaf 16)...