İnsan simasında mələk

18 Aug 2010

Bu günlər Əhli-beyt (ə) başda olmaqla Allahın ən sevimli bəndələrinin matəm günüdür! Çünki bu günlərdə Peyğəmbər (s)-ın dünyadan köçərkən ümmətinə əmanət qoyduğu “Qəlbini” haqq yolunda şəhid etdilər. O Fatimə (s.ə.)-ı şəhid etdilər ki, Allah onunla mələkləri arasında fəxr edirdi.

Siddiqeyi kubra

18 Aug 2010

Yaradılışın məqsədi Allah-Taalanı tanımaq və Ona ibadət etməkdir. Allahı isə vəhy yolundan başqa heç bir vasitə ilə tanımaq mümkün deyil. Allahın əzəmətinin müqabilində parlaq zəkalar baş əyir.

İmam Həsən Əsgəri (ə)

12 Jun 2010

On birinci İmamımız Həzrət Həsən Əsgəri (ə) hicrətin 232-ci ilində anadan olmuşdur. Atası onuncu İmam Həzrət Əliyyən-Nəqi (ə), anası isə Hüdeysə (bəzi mənbələrdə Sğsən) adlı təqvalı bir xanım idi (hansı ki, bu təqvalı xanım oğlunun şəhadətindən sonra o cür bühranlı bir vəziyyətdə Əhlibeytsevərlərin pənahgahına zevrilmişdi).

Qəhrəman qadın-xanım Zeynəb (ə.s)

12 Jun 2010

Həzrət Əli (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s) Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmi Gülm və Mühsin adlı beş övladı olmuşdur. Bu xanədanın üçüncü övladı Zeynəb Hicrətin 6-cı ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. 

İMAM CƏFƏR SADİQ (Ə) VƏ İSLAM MƏKTƏBİ

11 Jun 2010

İndiyədək bu məsələ haqqında düşünübsünüz mü ki, nə üçün İmam Cəfər Sadiq (ə) islam məzhəblərindən birinin banisi və bizləri isə Cəfəri məzhəbinin ardıcılları kimi tanıyırlar?

Qədir Xum hadisəsi Allahın Peyğəmbərə (s) son tapşırığı

11 Jun 2010

«Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə etdiyi elzilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı dğz yola yünəltməz!»(Maidə 67)

Zəhra məktəbinin yetişdirməsi Fizzə

29 Mar 2010

Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (s) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub.

Peyğəmbərlər və onun sonuncusu

16 Mar 2010

Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: «Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hökmlərini) eşitdik (anladıq) və itaət edirik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!» (Bəqərə-285)

Bu baxış o baxışdan deyil!...

09 Mar 2010

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: «Məndən sonra gələcək imamlar on iki nəfərdir ki, onların doqquzu Hüseynin sülbündəndir. Bu ümmətin Mehdisi də bizdəndir. Kim məndən sonra onlardan yapışsa, həqiqət də Allahın ipindən yapışmışdır.

Həzrət Məhəmməd (s) bəşərə nə gətirib?

09 Mar 2010

Allah bütün peyğəmbərləri insanların həm dünya, həm də axirət səadətinə dəvət etmək üçün göndərib. Onların hər biri bəşəriyyətin məruz qaldığı əxlaqi tənəzzüldən xilas etmək məqsədilə heç kimdən mənfəət gözləmədən həyatlarını ortaya qoyublar.