Məad (qiyamət)

27 May 2015

Bütün İlаhi dinlәrin vә sәmаvi kitаblаrın qәbul еtdiyi әqidә әsаslаrındаn biri dә ruhun bәdәnә qаyıtmаsı vә ахirәt аlәmidir. Bu mәnаdа ki, insаnın hәyаtı ölümlә sоnа yеtmir, bәlkә bu dünyаdаn bаşqа bir dünyа vаr ki, insаnlаr оrаdа хеyir vә şәr әmәllәrinin mükаfаtını vә cәzаsını аlаcаqlаr...

Kəramətlə möcüzənin fərqi

17 Apr 2015

İlahi övliyalar bəzən elə iş görə bilirlər ki, adi insanlar üçün fövqəladə sayılır. Çünki adi insanlar bu işləri görə bilmirlər. Bütün İlahi övliyaların həyatı bu kəramətlə doludur. Nəticədə adi insanların Allaha olan etiqadı güclənər və imanları artar.

Allahı tanımaq nə üçün lazımdır?

26 Mar 2015

Allahı tanımaq mövzusu etiqadi məsələlərdəndir. Bəs Allahı tanımaq nəyə lazımdır? Birincisi ona görə ki, ictimai zərəri insandan dəf edə bilsin. Tarix boyu din alimləri savab və cəzadan çox danışıblar. Nəticədə insan öz ictimai zərərlərinin nə olduğunu başa düşmüşdür...

Etiqadımızın möhkəmlənməsi üçün nə edək?

19 Mar 2015

Bu suala cavab vermək üçün əvvəl şübhə və şəklərimizin köklərini tapmalıyıq. Ona görə də əvvəl köklərini tapaq, sonra bu kökləri qurudaq ki, ondan sonra şəkk aradan getsin...

Çoxallahlıq hansı dəlillərlə inkar olunur?

12 Mar 2015

İslam çoxallahlığın bariz nümunəsi olan bütpərəstlik mühitində zühur etdi. İnsanlarınzaman-zaman etiqad etdiyi bütləri qırıb Allahın birliyinə inam yaratmaq, yalnız əsaslı dəlillər vasitəsi ilə mümkün idi. İslam məntiq və dəlillərləbu inamı yarada bildi...

Din və onun əsas dayaqları

22 Nov 2014

“Din” kəlməsinin müxtəlif mənaları vardır. Onlardan: “cəza”, “itaət”, “adət”, “hökm”, “bağlılıq”, “qəhr və qələbə” və s. qeyd etmək olar. Amma, bu sözün ən mühüm və ümdə mənası “İtaət və əmrə tabe olmaqdır”. Əlbəttə, dinin “bağlılıq” mənasında olmasını da nəzərdən qaçırmaq olmaz...

Allah insanı nə üçün yaratdı?

20 Aug 2014

Allah-taala insanı ali bir hədəfə yetişmək üçün yaratmış, həmin hədəfə yetişməsi üçün onu müxtəlif qüvvələrlə təmin etmişdir. Bu hədəf insanın Allah-taalanın bəndəliyi və Onu tanımaq məqamına yüksəlişdən başqa bir şey deyil...

Dildə Allahı inkar edənlərin özləri də ruhən Allaha iman bağlamışlar

07 Mar 2014

Şübhəsiz, müvəffəqiyyət və qələbələr insаnlаrdа (хüsusən çı- хаrı оlmаyаn insаnlаrdа) qürur və təkəbbür əmələ gətirir. Bu qürur insаnın hər şеyi unutmаsınа səbəb оlur. Həttа, iş о yеrə çаtır ki, insаn öz fitrətində оlаnlаrı dа unudur. Lаkin vəziyyət dəyişdikdə, çətinliklər insаnа üz vеrdikdə qürur pərdələri аrаdаn qаlхır, tövhid- Аllаhа pərəstiş nişаnələri аşkаr оlur...

Məkarim Şirazi: "Ortaq cəhətlərimiz ixtilaflardan daha çoxdur"

16 Jan 2014

"Əli (ə)-ın fəzilətlərindən nə qədər istəsəz danışın, lakin digər məzhəbin müqəddəslərii təhqir etməyin"...

Qiblə

19 Dec 2013

Namaz zamanı müqəddəs Kəbəyə üz tutulur. Yalvarış üçün üz tutduğumuz tərəf qiblə adlanır. Baxmayaraq ki, hansı tərəfə üz tutsaq, Allaha doğrudur. Lakin Kəbə kimi müqəddəs bir məkana diqqət yetirmək İbrahimin (ə) tövhidi xəttini yada salır və tövhid ilhamı verir.