İslam və insan haqları

20 Oct 2010

 “Haqq” sözünün lüğətdə bir neçə mənası var. Onların ən mühümlərinə işarə edirik: Rağib İsfahani yazır: Haqq, əslində uyğun olmaq və müvafiq olmağa deyilir. Görürük ki, bu uyğunluq və həmahənglik ən çox “haqq” kəlməsində işlədilir.

Переводчик Корана, академик РАЕН Иман Валерия Порохова

13 Sep 2010

 И тут вмешался муж: “Лерочка, в знак уважения ко мне, а значит, и к религии, которую я исповедую, прочти Коран”.

ssss

07 Sep 2010

sss

Allahım, sən mənim istədiyimsən, bəs mən necə?

19 Aug 2010

Allahım, Sən qadirsən, maliksən, xaliqsən, alimsən, adilsən, mərhəmətlisən, əzəmətlisən. Allahım, hər şeyin əvvəli, axırı sənsən, batini, zahiri sənsən. Allahım, rəzzaq sənsən, ğəffar sənsən, səttar sənsən. Razı qalan Sən, razı salan Sən. Allahım, kamal sənsən, ucalardan uca sənsən, heç bir vəsfə sığmayan Sən.

Quran yaradılışın mərhələləri haqqında nə deyir?

18 Aug 2010

Qurani-kәrim  dünyanın yaradılışının mәrһәlәli şәkildә olduğu һaqda bir neçә ayədә söһbәt açır. Burada Quran vә elm baxımından yaradılışın mәrһәlәlәrini araşdıracağıq. Quranın bu mövzu ilә bağlı ayəlәri bir neçә yerә bölünür.

Ölüm

18 Aug 2010

Gözlərimə düşən güclü işıq məni yuxudan ayıltdı. Gözümü açmaq istədim. Sanki göz qapaqlarıma daş bağlanmışdı. Çox çətinliklə gözlərimi bir balaca aça bildim. Sanki hər yer nura qərq olmuşdu. Quyunun dibindən gəlirmiş kimi səslər eşidirdim:

Məscid Allah evidir

18 Aug 2010

«Məscid» sözü ərəb qramatikasında «ismi-məkan» sayılır və kökü, «əyilmək»‚ «acizliyi bildirmək», «baş əymək» mənalarını bildirən «səcədə» sözüdür. İbn Faris deyir: «Sin»‚ «cim» və «dal» hərflərindən (samitlərindən) ibarət «səcədə» sözü‚ əyilmək və təvazökarlıq aşılayan ümumi bir mənanı ifadə edir.

İman quranda

18 Aug 2010

 Mövzumuzun başa düşülməli olması və möhkəm mənbələrinin daha çox dəyər tapması üçün əvvəlcə Quranın bizə imanı necə tanıtmasına diqqət edəcəyik. İmanın Quranda hansı xüsusiyyət və əlamətlərlə sayılmasını qismən bu mövzumuzda təhlil etməyə çalışacaq, mövzu ilə bağlı üç ayəyə müraciət edəcəyik.

Quran oxuyarkən yaradanla söhbət edin

11 Aug 2010

Dedim: Bəli bilirəm Sən mənə yaxınsan, amma mən Səndən uzağam, kaş ki mən də Sənə yaxın ola bilsə idim.
Dedin: Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində Rəbbini yad et.

Allahın sevdikləri

04 Aug 2010

Biz sevgidən hasil olduq, sevgi ilə yaradıldıq, sevgiyə doğru yönəldik və könlümüzü sevgiyə verdik ». Sevginin nə olduğundan xəbərdarıqmı? Sevgi bir cazibə qüvvəsidir. Sevgi ürəyin bir meyvəsidi. İnsan sevgini ruhu ilə yaşayır, duyur. Sevgi insanın xərclədikcə artan  qüvvəsidi..