Zəlzələ qorxusunu aradan aparan ayə

19 Dec 2017

Zəlzələ yerin xüsusi titrəməsidir ki, yerin daxilində olan qazları xaricı çıxardar. Zəlzələ təbii hadisələrdəndir ki, insan özünü ona hazır etməlidir və zəlzələ qorxusuna qalib gəlməyə çalışmalıdır...

Bu surəni gün ərzində oxuyan, qorunar və ruzi əldə edər

14 Nov 2017

Çoxumuzun “Yasin” surəsinin fəzilətlərindən xəbərləri yoxdur. Ona görə də çətinliklərimiz, qəm və qüssələrimiz aradan getmir...

“Nas” və “Fələq” surələri nədən bəhs edir və nə zaman oxunmağı yaxşıdır?

27 Oct 2017

Bəzi surələr vardır ki, onları hər gün oxumaq tövsiyə olunur. Bu surələrə “Nas” və Fələq” surələri də aiddir. “Nas” surəsi o təhlükələrdən söz açır ki, insan gün ərzində onunla qarşılaşar. Bu təhlükə ya insanın özü və ya başqaları tərəfindən olar...

“Аyәtәl-kürsü”nün sаvаbı

22 Oct 2017

“Hәr kim bir dәfә “Аyәtәl-kürsü”nü (“Bәqәrә” surәsi, аyә 255-257) охusа, Аllаh оnu dünyаnın min bәlаsındаn (оnlаrın әn аsаnı kаsıblıqdır) vә min ахirәt bәlаlаrındаn (оnlаrın әn аsаnı qәbir әzаbıdır) nicаt vеrәr.”(“Vәsаilüş-şiә”, c. 11, sәh. 396.)...

İsmi-əzəm bu surənin son 6 ayəsindədir – “Həşr” surəsinin fəzilətləri

20 Aug 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Həşr” surəsini qiraət edər, behişt və cəhənnəm, ərş və kürsü, onun hicabları, yeddiqatlı səma, yeddiqatlı yer, hava və küləklər, quşlar, ağaclar, dağlar, günəş, ay, mələklər – hamı ona salavat və salam göndərər...

Bu surəni özü ilə gəzdirən bütün dərdlərdən əlac tapar – “Bəqərə” surəsinin fəzilətləri

20 Aug 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Allahın salavatı “Bəqərə” surəsinin qarisinə olsun! Allah yolunda bir il gözətçiliyin savabı ona əta olunar”...

“Səcdə” surəsini oxumaq, Qədr gecəsini əhya saxlamaq kimidir

14 Aug 2017

Səcdə” surəsi Quranın 32-ci surəsidir. Məkkədə nazil olub və 30 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Hər kim “Səcdə” surəsini qiraət edər, ona bənzəyir ki, Qədr gecəsini əhya saxlamışdır”...

Daxilində Qurandan bir şey olmayan kimsə xaraba ev kimidir

14 Aug 2017

Allah-taalanın öz kitabını əzbərləmək nemətini ona bəxş etdiyi kimsə, başqalarına ondakı nemətdən böyük nemət verildiyini güman etsə, şübhəsiz ki, ən böyük nemətə qarşı hörmətsizlik və naşükrlük etmişdir...

Allahın məkri deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?

14 Jul 2017

Mübarək Ramazan gecələrində oxuduğumuz ən fəzilətli dualardan olan “Əbu Həmzə” duasında deyirik: “Allahım, pis rəftarımıza görə bizi Öz məkr və hiylənə düçar etmə!”...

Quran baxımından “Allahın xüsusi nemətlərini yada salmaq” mövzusu

06 Jul 2017

Ey insanlar! Allahın sizə olan nemətini yada salın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı?! Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə necə (aldanıb haqdan) döndərilirsiniz? (Fatir,3)...