Quranda olan qeyb xəbərləri

25 Dec 2018

Qurani-Kərim müqəddəs səma kitabı olaraq, bizlərə qeybdən xəbərlər vermiş və onları bəşərə elan etmişdir. Bu xəbərləri verməkdə Quranın məqsədi odur ki, insanları keçmiş ümmətlərin vəziyyətindən agah etsin və onları qəflət yuxusundan ayıltsın...

Qurani-Kərimdə insanın təkamül əsasında xilqətinə dair dəlillər

21 Dec 2018

“Şübhəsiz, Biz sizi(n ulu babanız Adəmi əvvəlcə xəmir mayası kimi yer üzündəki torpaqlardan)yaratdıq, sonra həmin maddəni siz insanların şəklində surətlərə ayırdıq, sonra (ona ruh üfürəndən sonra) mələklərə dedik: «Adəmə səcdə edin»...

İnsanların arasından Həzrət Adəmin (ə) seçilməsi

21 Dec 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Həqiqətən Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin ailəsini və İmranın ailəsini (öz zamanlarındakı) bütün aləmdəkilərdən üstün etdi”. (“Ali-İmran” 33)...

Ərəb dili Qurana görə əhəmiyyətlidir

19 Dec 2018

Misrin əl-Əzhər İslam Mərkəzinin müftisi Şövqi Əllam "beynəlxalq Ərəb dili günü festivalı"nda dedi: Ərəb dili Qurani-Kərimə görə əhəmiyyətlidir...

Yaradılışın təkamülü barədə Qurani-Kərimdə dəqiq işarələr var

19 Dec 2018

Quranda yaradılışın təkamül nəzəriyyəsinə işarə edən ayələr vardır ki, onların bəzisi ilə tanış olaq...

“Hamılıqla Allahın ipindən yapışın” ayəsi necə nazil oldu?

19 Dec 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Və hamılıqla Allahın ipindən (dindən, Kitabdan və vəhyi gətirənlərdən)möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizin barənizdə bir-birinizlə düşmən ikən qəlbləriniz arasında ülfət yaratdığı zamandakı nemətini xatırlayın ki, Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz...

Xəstələrə şəfa verən Quranın 7 ayəsi

12 Dec 2018

Qurani-Kərim başdan-başa nurla dolu olan səma kitabıdır. Özü nurdur və onu oxuyanlara nur verər, şəfa bəxş edər...

Qurani-Kərim dünyanı necə görür?

12 Dec 2018

Dünya nədir? Dünya – canlı aləminin yaşadığı və təkamül etdiyi aləmdir ki, insan üçün xəlq olmuş və axirətə hazırlanması üçün imtahana çəkildiyi məkandır. Hər bir insan dünyaya gəlməmiş axirətə gedə bilməz...

Quranı əzbərləyən və ona əməl edən, böyük peyğəmbərlərlə (ə) birlikdə olar

06 Dec 2018

Allah Təala Qurani-Kərimi müsəlmanlara, onları hidayət etməsi və səadətə çatdırması üçün göndərmişdir. Əgər biz Quranı oxuyur, lakin ona əməl etmiriksə, bu zaman Quranı oxumağın bizə heç bir faydası olmur...

Yoldan azdıranlar barədə ifşaedici ayənin ünvanı

19 Oct 2018

Qurani-Kərim buyurur: “İnsanlar arasında elələri vardır ki, cahilliyi üzündən(insanları) Allah yolundan azdırmaq və məsxərəyə qoymaq üçün boş və mənasız sözləri (insanı təbii halətdən çıxaran fəsadlı, haram mahnılar, pozğun şerlər və söhbətləri, böhtan və qeybəti, fəsad törədici əfsanələr və s. kimi sözləri) satın alar...