Yer kürəsinin mıxları

08 Jan 2019

“Və Yer (zəlzələ ilə və öz oxu və günəş ətrafındakı hərəkətinin pozulması nəticəsində) sizi titrəməsin deyə, onda möhkəm və sabit dağlar saldı. Və həmçinin çayları və yolları bəlkə (dünyəvi məqsədlərinizə və Allahın əzəmətinə) yol tapasınız (deyə qoydu)”. (“Nəhl” 15)...

Quranın nəzərinə görə dünyanın yaradılış mərhələləri

08 Jan 2019

Kainatın yaradılışı. “Sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olmasını imtahan etmək üçün göyləri və yeri (səltənət)taxtı suyun üzərində olan halda, altı gündə (altı günə və ya altı gecə-gündüzə bərabər olan bir müddətdə, ya altı mərhələdə)yaradan Odur...

Quranın müsiqi barəsindəki nəzəri necədir?

03 Jan 2019

Quran elə səma kitabıdır ki, ən kiçik mövzuları belə unutmamış və onların hökmlərinə və qanunlarına işarə etmişdir. Bu mövzulardan biri də müsiqidir...

Quranda olan qeyb xəbərləri

25 Dec 2018

Qurani-Kərim müqəddəs səma kitabı olaraq, bizlərə qeybdən xəbərlər vermiş və onları bəşərə elan etmişdir. Bu xəbərləri verməkdə Quranın məqsədi odur ki, insanları keçmiş ümmətlərin vəziyyətindən agah etsin və onları qəflət yuxusundan ayıltsın...

Qurani-Kərimdə insanın təkamül əsasında xilqətinə dair dəlillər

21 Dec 2018

“Şübhəsiz, Biz sizi(n ulu babanız Adəmi əvvəlcə xəmir mayası kimi yer üzündəki torpaqlardan)yaratdıq, sonra həmin maddəni siz insanların şəklində surətlərə ayırdıq, sonra (ona ruh üfürəndən sonra) mələklərə dedik: «Adəmə səcdə edin»...

İnsanların arasından Həzrət Adəmin (ə) seçilməsi

21 Dec 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Həqiqətən Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin ailəsini və İmranın ailəsini (öz zamanlarındakı) bütün aləmdəkilərdən üstün etdi”. (“Ali-İmran” 33)...

Ərəb dili Qurana görə əhəmiyyətlidir

19 Dec 2018

Misrin əl-Əzhər İslam Mərkəzinin müftisi Şövqi Əllam "beynəlxalq Ərəb dili günü festivalı"nda dedi: Ərəb dili Qurani-Kərimə görə əhəmiyyətlidir...

Yaradılışın təkamülü barədə Qurani-Kərimdə dəqiq işarələr var

19 Dec 2018

Quranda yaradılışın təkamül nəzəriyyəsinə işarə edən ayələr vardır ki, onların bəzisi ilə tanış olaq...

“Hamılıqla Allahın ipindən yapışın” ayəsi necə nazil oldu?

19 Dec 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Və hamılıqla Allahın ipindən (dindən, Kitabdan və vəhyi gətirənlərdən)möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizin barənizdə bir-birinizlə düşmən ikən qəlbləriniz arasında ülfət yaratdığı zamandakı nemətini xatırlayın ki, Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz...

Xəstələrə şəfa verən Quranın 7 ayəsi

12 Dec 2018

Qurani-Kərim başdan-başa nurla dolu olan səma kitabıdır. Özü nurdur və onu oxuyanlara nur verər, şəfa bəxş edər...