Quran və tarix

22 Jan 2019

“Qurtuluş intizarı” məsələsi fəlsəfi və sosial tutum­lu bir mövzu olmaqla bərabər eyni zamanda islami və dini bir mövzudur. Bu mövzu Qurandan qaynaqlanır. Elə isə mövzuya müdaxilə edərkən Quranın cəmiyyət və tarixin inkişaf və dəyişməsi haqqındakı baxışlarını öy r ə nək...

Təvasin surələrinin fəziləti

17 Jan 2019

Təvasin o surələrin adıdır ki, ta və sin (طس) hərfləri ilə başlayır. Bu surələr ibarətdir: “Şüəra”, “Qəsəs”, “Nəml”...

Günah anlayışının Qurani-Kərimdə 16 müxtəlif mənası

09 Jan 2019

Quran və Məsum İmamlar (ə) günahı müxtəlif adlarla tanıdırlar ki, hər birinin də özünəməxsus mənası vardır...

Yer kürəsinin mıxları

08 Jan 2019

“Və Yer (zəlzələ ilə və öz oxu və günəş ətrafındakı hərəkətinin pozulması nəticəsində) sizi titrəməsin deyə, onda möhkəm və sabit dağlar saldı. Və həmçinin çayları və yolları bəlkə (dünyəvi məqsədlərinizə və Allahın əzəmətinə) yol tapasınız (deyə qoydu)”. (“Nəhl” 15)...

Quranın nəzərinə görə dünyanın yaradılış mərhələləri

08 Jan 2019

Kainatın yaradılışı. “Sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olmasını imtahan etmək üçün göyləri və yeri (səltənət)taxtı suyun üzərində olan halda, altı gündə (altı günə və ya altı gecə-gündüzə bərabər olan bir müddətdə, ya altı mərhələdə)yaradan Odur...

Quranın müsiqi barəsindəki nəzəri necədir?

03 Jan 2019

Quran elə səma kitabıdır ki, ən kiçik mövzuları belə unutmamış və onların hökmlərinə və qanunlarına işarə etmişdir. Bu mövzulardan biri də müsiqidir...

Quranda olan qeyb xəbərləri

25 Dec 2018

Qurani-Kərim müqəddəs səma kitabı olaraq, bizlərə qeybdən xəbərlər vermiş və onları bəşərə elan etmişdir. Bu xəbərləri verməkdə Quranın məqsədi odur ki, insanları keçmiş ümmətlərin vəziyyətindən agah etsin və onları qəflət yuxusundan ayıltsın...

Qurani-Kərimdə insanın təkamül əsasında xilqətinə dair dəlillər

21 Dec 2018

“Şübhəsiz, Biz sizi(n ulu babanız Adəmi əvvəlcə xəmir mayası kimi yer üzündəki torpaqlardan)yaratdıq, sonra həmin maddəni siz insanların şəklində surətlərə ayırdıq, sonra (ona ruh üfürəndən sonra) mələklərə dedik: «Adəmə səcdə edin»...

İnsanların arasından Həzrət Adəmin (ə) seçilməsi

21 Dec 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Həqiqətən Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin ailəsini və İmranın ailəsini (öz zamanlarındakı) bütün aləmdəkilərdən üstün etdi”. (“Ali-İmran” 33)...

Ərəb dili Qurana görə əhəmiyyətlidir

19 Dec 2018

Misrin əl-Əzhər İslam Mərkəzinin müftisi Şövqi Əllam "beynəlxalq Ərəb dili günü festivalı"nda dedi: Ərəb dili Qurani-Kərimə görə əhəmiyyətlidir...