მაჰარამობის ნუგეშცემის ძალა

01 Jul 2010

ძვირფასო მკითხველებო! ჩვენ უკვე გავაცილეთ მაჰარამობის თვე, რომელმაც თავისი ამაღლებული სულისკვეთებით, ხიბლითა და მწუხარებით წარუშლელი კვალი დააჩინა ჩვენს გულებს. Gგარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, ჩვენ ამ თვეში გაზეთის გამოშვება ვერ შევძელით.

ნამაზი -სარდო სულისა

15 Jun 2010

adamianis yvelaze mniSvnelovan fsiqologiur da sulier moTxovnilebaTagan erT-erTic mowyale da mimtevebeli RmerTisadmi locvis aRvlenaa.