მარხვის დასრულების დღესასწაული (ფითრე)

06 Sep 2010

კურთხეული რამაზანის თვიდან შავალის თვეში გადამავალი ღამე (შავალის პირველი) ძალზე ბარაქიანი და ამაღლებული ღამეთაგანია. ამ ღამეს მღვიძარება და ლოცვა ჩვენი რჯულისგან დიდად მოსაწონია.

გადავადებული მარხვის სააღსრულებონი

06 Sep 2010

თუკი ღვთისმგმობი გამუსლიმდება, მაშინ გამუსლიმებამდელი მარხვების დაცვა მას არ ევალდებულება.

მარხვა ვის არ ევალდებულება

06 Sep 2010

თუკი მხცოვანების გამო ადამიანი ვერ იმარხულებს ანდა მარხვა მისთვის ძალზე მტანჯველი იქნება, მაშინ მისთვის მარხვა აუცილებელი არაა.

მარხვის აღწერა

06 Sep 2010

მუსლიმთა სულიერ-ზნეობრივი სრულყოფილებისთვის აუცილებელ ქმედებათაგან და წლიური ვალდებულებებიდან ერთ-ერთიც მარხვაა.

მარხვის სამედიცინო მნიშვნელობა

06 Sep 2010

დოქტორი ედვარდი: “არ არსებობს სნეულება, მარხულობით რომ არ იმკურნალებოდეს.”

მარხვა სხვადასხვა რელიგიაში

06 Sep 2010

იუდაიზმს, ქრისტიანობას და ისლამს მარხვასთან დამოკიდებულებაში ბევრი რამ საერთო აქვთ. ჩამოთვლილ რელიგიებში მარხვა მათი კალენდრის რომელიმე დღეს ემთხვევა, გარდა ამისა, მარხვა კვების შეზღუდვით არ ამოიწურება.

მარხვის საზოგადოებრივი სარგებელი

06 Sep 2010

 მარხვა ინდივიდისათვის მინიჭებული სიკეთის გვერდით საზოგადოებისათვისაც მეტად მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს.

რამაზანი ისლამური წელიწადის დანაჩენი თერთმეტი თვის მშვენება და გვირგვინი

23 Aug 2010

რამაზანი ღრმა სიბრძნითა და სრულყოფილებით გამორჩეული თვეა, სწორედ ამიტომ ეს თვე (რამაზანი) დანარჩენი თერთმეტი თვის გვირგვინად არის წოდებულ

მაჰარამობის ნუგეშცემის ძალა

01 Jul 2010

ძვირფასო მკითხველებო! ჩვენ უკვე გავაცილეთ მაჰარამობის თვე, რომელმაც თავისი ამაღლებული სულისკვეთებით, ხიბლითა და მწუხარებით წარუშლელი კვალი დააჩინა ჩვენს გულებს. Gგარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, ჩვენ ამ თვეში გაზეთის გამოშვება ვერ შევძელით.

ნამაზი -სარდო სულისა

15 Jun 2010

adamianis yvelaze mniSvnelovan fsiqologiur da sulier moTxovnilebaTagan erT-erTic mowyale da mimtevebeli RmerTisadmi locvis aRvlenaa.