Vilayət və təqva

07 Sep 2011

“Аллащ она инананларын вялисидир, онлары зцлмятдян чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдяр.”

Ислам дининдя дяйярли мювзулардан бири дя вилайятдир. Бу мяфщуму вя вилайятин бюлмялярини дярк етмяк цчцн чохлу бящсляр етмяк лазымдыр ки, онлардан бири дя, “Вилайятуллащ”дыр. Бу мягалядя “Вилайятуллащ” (Аллащын вилайятиня дахил олмаг) мювзусу арашдырылмышдыр

İslam mənbələrİndə elmİn məqamı

22 Jul 2011

İnsan dünyaya göz açandan  indiyədək uzun illərin keçməsi nəticəsində bəşər müxtəlif elmi inkişaflara nail olub. Əlbəttə insan tarixində millətlərin hamısı bu inkişafın arxasınca getməyə  nail olmayıblar. Bəzi insanlar özlərinin elmi irəliləyişini sübuta yetiriblər

İmam Baqirin (ə) münazirələrindən

08 Jul 2011

Hişamın sarayının İmam Baqir əleyhissəlamın elmi əzəmətini nümayiş etdirmək üçün münasib yer olmadığına baxmayaraq, xoşbəxtlikdən o Həzrət üçün Şam şəhərini tərk etməzdən qabaq camaatın fikrini oyadıb öz elmi məqamını onlara göstərmək üçün çox yaxşı bir fürsət düşdü. İmam Baqir (ə) bu fürsətdən istifadə edib Şam əhalisinin fikrini tamamilə dəyişdi.

İmam Əli (ə) kəlamlarının cazibəsində «Nəhcül – bəlağə» ilə tanışlıq

15 May 2011

Bu kitab, Sübhi Salеhin nüsxəsinə əsasən 241 xütbə, 79 məktub və 480 hikmətdən ibarətdir. Bütün bunlar Həzrət Əlinin (ə) sözləri, nitqləri və moizələri əsasındadır. (Əlbəttə bəziləri 242 xütbə yazmışlar.

Fatİmeyİ-Zəhra (ə) Quran ayələrİ baxımından

11 May 2011

O alicənab xanımın böyüklüyü, əzəməti və müqəddəsliyi haqqında çox söz deyilmiş, çox yazılmışdır. Amma bütün bunlardan daha üstünü o fəzilət və əzəmət sahibinə məxsus əlamətlərin, nişanələrin Qurani-Kərimdə öz əksini tapmasıdır.

Nəhcül-bəlağədə birlik və vəhdət

22 Apr 2011

Bildiyimiz kimi "Nəhcül-bəlağə" böyük ədəb, əxlaq, təfəkkür və ictimai sərvətdir. Bu kitab daima insanı dini əməlləri yerinə yetirməyə, Quranın əmrlərinə itaət etməyə və yaxşı işlər görməyə dəvət edir

Fatimeyi- Zəhra (s. ə)

20 Apr 2011

Xanım Zəhra (s.ə) besətin 5-ci ili, cəmadis- sani ayının 20- də dünyaya göz açmışdır. Bu zaman Peyğəmbərin (s) 45 yaşı var idi. İmam Sadiq (ə) və İmam Baqir (ə) –dan nəql olunan rəvayətdə deyilir: Həzrəti Zəhranın (s.ə) anası xanım Xədicə olmuşdur.

Məsum imamları görmək istəsəniz...

09 Mar 2011

Mərhum Məliki Təbrizi “Əsrarus-səlat” kitabında yazır: “Mən gecələri ibadətlə keçirən bir şəxs tanıyıram. Gecə namazının vaxtı çatanda mələklər onu yuxudan oyadır...” Mərhum Məlikini tanıyan ariflər bu halı onun özünün   yaşadığını   düşünürlər.        

Peyğəmbərimizin əmanətləri

04 Mar 2011

"Əhli-beyt" (İmam Əli, Xanım Fatimə (s.ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə) və onun nəslindən olan İmamlar) Həzrət Peyğəmbəri (s) sevən, ona iman gətirən və o Həzrətin yolunu gedən hər bir müsəlman üçün parlaq, əzizlənən və əbədi bir kəramətin nişanəsi olan müqəddəs addır.

İmam Cəfər Sadiq (ə) bir fiqh imamı kimi

04 Mar 2011

İmam Sadiq (ə) hər zaman insanları bir məscidə toplamaq üçün çalışar, ümmətin məzhəblərə parçalanmaması və bir yerdə namaz qılmaları üçün səy göstərərdi. Öz tərəfdarlarına da başqa müsəlman camaatlarla birgə namaz qılmağı tövsiyə edər,