Qədir xum bayramınız mübarək!

15 Nov 2011

Hicrətin onuncu ilində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) Həcc mərasimini icra etmək üçün Məkkəyə yola düşdü. Bu dəfə belə bir vacib əməlin yerinə yetirilməsi əziz Peyğəmbərin ömrünün axırıncı ilinə təsadüf edirdi. Buna görə də onu "Həccətül-vida" (vida Həcci) adlandırırlar. 

Vilayət və təqva

10 Nov 2011

Ютян бящсимиздя гейд етдийимиз кими Ислам дининдя дяйярли мювзулардан бири дя вилайятдир. Бу мяфщуму вя вилайятин бюлмялярини дярк етмяк цчцн чохлу бящсляр етмяк лазымдыр ки, онлардан бири дя, “Вилайятуллащ”дыр

O, GƏLƏCƏKDİR!

05 Oct 2011

Həzrət Məhdinin (ə) qiyamı mütləq baş verəcək bir işdir və bu barədə heç bir şəkk-şübhə yoxdur

“And olsun Kəbənİn Rəbbİnə kİ, qurtuldum!”

09 Sep 2011

Buludlar dolub... Dan yeri sökülmək üzrədir... Kufə küçələrində bir nigarançılıq var... Səssiz küçələrdə bir sızıltı duyulmaqdadır... Kimsəsiz, yetim uşaqların “getmə!” fəryadları Kufəni öz ağuşuna alıb...

Vilayət və təqva

07 Sep 2011

“Аллащ она инананларын вялисидир, онлары зцлмятдян чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдяр.”

Ислам дининдя дяйярли мювзулардан бири дя вилайятдир. Бу мяфщуму вя вилайятин бюлмялярини дярк етмяк цчцн чохлу бящсляр етмяк лазымдыр ки, онлардан бири дя, “Вилайятуллащ”дыр. Бу мягалядя “Вилайятуллащ” (Аллащын вилайятиня дахил олмаг) мювзусу арашдырылмышдыр

İslam mənbələrİndə elmİn məqamı

22 Jul 2011

İnsan dünyaya göz açandan  indiyədək uzun illərin keçməsi nəticəsində bəşər müxtəlif elmi inkişaflara nail olub. Əlbəttə insan tarixində millətlərin hamısı bu inkişafın arxasınca getməyə  nail olmayıblar. Bəzi insanlar özlərinin elmi irəliləyişini sübuta yetiriblər

İmam Baqirin (ə) münazirələrindən

08 Jul 2011

Hişamın sarayının İmam Baqir əleyhissəlamın elmi əzəmətini nümayiş etdirmək üçün münasib yer olmadığına baxmayaraq, xoşbəxtlikdən o Həzrət üçün Şam şəhərini tərk etməzdən qabaq camaatın fikrini oyadıb öz elmi məqamını onlara göstərmək üçün çox yaxşı bir fürsət düşdü. İmam Baqir (ə) bu fürsətdən istifadə edib Şam əhalisinin fikrini tamamilə dəyişdi.

İmam Əli (ə) kəlamlarının cazibəsində «Nəhcül – bəlağə» ilə tanışlıq

15 May 2011

Bu kitab, Sübhi Salеhin nüsxəsinə əsasən 241 xütbə, 79 məktub və 480 hikmətdən ibarətdir. Bütün bunlar Həzrət Əlinin (ə) sözləri, nitqləri və moizələri əsasındadır. (Əlbəttə bəziləri 242 xütbə yazmışlar.

Fatİmeyİ-Zəhra (ə) Quran ayələrİ baxımından

11 May 2011

O alicənab xanımın böyüklüyü, əzəməti və müqəddəsliyi haqqında çox söz deyilmiş, çox yazılmışdır. Amma bütün bunlardan daha üstünü o fəzilət və əzəmət sahibinə məxsus əlamətlərin, nişanələrin Qurani-Kərimdə öz əksini tapmasıdır.

Nəhcül-bəlağədə birlik və vəhdət

22 Apr 2011

Bildiyimiz kimi "Nəhcül-bəlağə" böyük ədəb, əxlaq, təfəkkür və ictimai sərvətdir. Bu kitab daima insanı dini əməlləri yerinə yetirməyə, Quranın əmrlərinə itaət etməyə və yaxşı işlər görməyə dəvət edir