Ayətullah Mirza Məhəmmədəli Şahabadidən ibrətli hadisələr

26 Aug 2014

Şəhid Ayətullah Mehdi Şahabadi deyir:Rzaxan əmr verdi ki, onun məscidindən minbər götürülsün. Bu yolla məsciddəki söhbətlərin qarşısını almaq istəyirdi. Amma o ayaq üstdə söhbət edirdi...

Axund Xorasani 100 müctəhid yetişdirən alim

28 Jun 2014

Axund Xorasani kimi tanınan Molla Hüseyn oğlu Məhəmməd Kazım qəməri təqvimilə 1255-ci ildə Məşhəd şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Molla Hüseyn din təbliğindən əlavə, Məşhəd-Herat arasında ipək ticarəti ilə məşğul olub. Peşəsilə əlaqədar həmişə səfərdə olan Molla Hüseyn, səfərlərinin birində Kaşanda evlənir...

Əllamə şəhid Mürtəza Mütəhhəri

08 May 2014

Mən uşаq оlduğum zаmаn təхminən 1935-1936- cı illərdə Хоrаsаndа yаşаyırdım. Bəzi şəхslərin, хüsusən də о hаdisələrdən sоnrа Хоrаsаndа оlаnlаrın yаdındаdır ki, bütün Хоrаsаndа iki-üç nəfərdən аrtıq ruhаni pаltаrındа аdаm tаpılmırdı...

Ustad Ayətullah İbrahim Əmini

12 Mar 2014

Ustad İbrahim Əmini 1926-cı ildə Nəcəfabad məntəqəsində dünyaya gəlib. Altı yaşında atası Hüseyn dünyasını dəyişir. 1943-cü ildə dini təhsil almaq niyyəti ilə Qum elmi hövzəsinə yola düşür...

Elm və əxlaq nümunəsi

05 Mar 2014

Ayətullah Meşkini kimi tanınan Ayətullah Hacı Mirzə Əli Əkbər Feyz Ərdəbili 1922-ci ildə İranın Meşkin şəhərində imanlı və ziyalı ailədə dünyaya göz açıb. Atası elm əhli olmaqla yanaşı, ictimai işlərlə də məşğul olurdu...

Doktor Əli Şəriəti

14 Feb 2014

Şəriəti uşaqlıq və gənclik illərində öz yaşıdlarından əsaslı surətdə fərqlənmirdi. Öz həmyaşıdları kimi məktəbə getmiş, dəfələrlə imtahan həyəcanı ilə üzləşmiş, öncə ibtidai, daha sonra isə orta təhsil mərhələsini geridə qoymuşdu. Digər fənlərlə yanaşı, dini elmlər və ərəb dili də onun öyrəndikləri sırasına daxil idi...

Şeyx Muhəmməd Xiyabani

31 Jan 2014

Şeyx Muhəmməd Xiyabani müasir tarixin önəmli şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Xiyabani görkəmli din xadimi kimi illərlə Təbriz şəhərinin məscidlərində imamlıq etmişdir. O, məşrutiyyə inqilabı dövründə ictimai-siyasi sahələrdə fəaliyyət edib, yeni və mütərəqqi görüşləri ilə xalqın marağını özünə cəlb edə bilmişdir...

Əllamə Həsənzadə Amulinin həyatına bir baxış

29 Jan 2014

1928-ci ildә dünyаyа gәlmişәm. Еvdә qаlıb dәcәllik еtmәmәyim üçün mәni çох tеz mәktәbә yоllаdılаr. İki-üç din müәllimәsi (Аllаh оnlаrа rәhmәt еtsin!) mәnim ilk müәllimlәrim оlub. Оnlаrın yаnındа yаzıb-охumаq öyrәnib sаdә vә mәşhur fаrs dili kitаblаrını охuyurdum...

Əllamə Təbatəbai “Əl-Mizan”ı atasının ruhuna niyə hədiyyə etdi?

25 Jul 2013

Qeyb, ruhlar aləmi, demək olar ki, hər kəsin bilməyə can atdığı, maraq gostərdiyi bir mövzudur. Amma bu barədə səhih bilgilərin əldə edilməsi, etbarlı mənbəyə yol tapmaq elə də asan məsələ olmadığı üçün çox vaxt əksriyyət bu barədə deyilənləri tərəddüqdlə qarşılayır...


Şeyx Müfidin həyatı

27 Mar 2013

Şeyxin əsl adı Muhəmməd, atasının adı da Muhəmməd olmuşdur. Ona Şeyx Müfid ləqəbini İmam Zaman (ə.f) vermişdir. Müfid hicrətin 336-cı ya 338-ci ili zilqədə ayının on biri Bağdad yaxınlığında yerləşən Ükbəra məntəqəsinin Süveyqə kəndində dindar ailədə anadan olmuşdur.